Terug

Partners in de keten

We werken graag nauw samen met scholen en andere partners in de keten.

We zitten vroegtijdig aan tafel om schooluitval eerder tegen te gaan. Team Leerplicht heeft een verbindende rol binnen de regio en denkt mee over passende hulp voor een leerling. Zo voorkomen we zware zorgprocessen en vermijden we het strafrechtelijke kader.

Contact met Team Leerplicht

Wanneer melden scholen verzuim?

Als een leerling in vier weken meer dan 1/8'e lestijd verzuimt, moet de schooldirectie dat melden bij de leerplichtambtenaar.  Dat zijn circa 3 schooldagen of 16 lesuren. 

Vaak zien we dat kortdurend verzuim het begin is van langdurig en structureel verzuim. Daarom vinden wij het prettig dat ook verzuim korter dan 3 dagen al gemeld wordt. Dat registreren we dan al. 

Regionaal Verzuimprotocol
Verzuimkaart primair onderwijs
Verzuimkaart vo en mbo

Preventief werken

In vier gemeentes zijn leerplichtambtenaren al bij kort verzuim betrokken bij een leerling, zo voorkomen we erger. 

Preventief werken

Rol van de school

De leerplichtwet komt met allerlei procedures en verplichtingen. Voor scholen betekent dit dat o.a. dat zij:

  • binnen een week in- en uitschrijvingen van leerlingen melden.
  • aanwezigheid van leerlingen bijhouden en ongeoorloofde afwezigheid melden. 
  • in de schoolgids vermelden hoe zij omgaan met ongeoorloofd schoolverzuim en hoe zij proberen voortijdig schoolverlaten terug te dringen en te voorkomen.
  • contact met de leerplichtambtenaar opnemen zodra de school van plan is een leerling van school te verwijderen. 
  • de Onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar op de hoogte stellen als ze leerling schorsen voor meer dan één dag. 

Kijk voor meer informatie over onze samenwerking met scholen in ons jaarverslag.

Jaarverslag