Terug

Wat doet Leerplicht voor mij?

In samenwerking met de gemeentelijke teams zorgt ons team Leerplicht ervoor dat leerplichtige leerlingen niet uitvallen.

Contact opnemen met Leerplicht

We denken in het belang van uw kind

Onze leerplichtambtenaren zetten zich in om uitval op school te voorkomen zodat ieder kind een diploma kan halen. Hiermee zorgen wij dat alle kinderen een beter toekomstperspectief op de arbeidsmarkt hebben. Wij zijn ons bewust dat ieder kind anders is en proberen op een persoonlijke manier inzicht te krijgen waarom het soms niet lukt om volledig naar school te gaan. Omdat we nauw samenwerken met de wijkteams van onze gemeenten, kunnen we snel doorverwijzen of advies inwinnen.

JVG 9847

Wij denken graag mee

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen over de leerplicht of als u advies wil over uw situatie. Wij proberen mee te denken en indien nodig door te verwijzen naar de juiste instantie die je verder kan helpen. Sinds twee jaar werken wij meer preventief, dat betekent dat wij vroegtijdig aansluiten bij zorgvragen als de schoolgang daar onderdeel van is. Daardoor kunnen wij beter adviseren en meedenken zodat de schoolgang weer opgepakt kan worden.

JVG 9943

Waar nodig zetten wij het wettelijk kader in

Onze andere rol is die van handhaver en in deze rol kunnen wij vanuit zorgperspectief, dus met veel aandacht, respect en zorg voor de leerling en het gezin, in kaart brengen wat er binnen het wettelijk kader kan. 

Pexels Pixabay 159395

De belangrijkste taken van de leerplichtambtenaar zijn:

De belangrijkste taken van de leerplichtambtenaar zijn:

  • Onderzoeken waarom een jongere verzuimt.
  • Evt. doorverwijzen naar de noodzakelijke instanties¬†
  • Bemiddelen bij verwijdering, herplaatsing of conflicten tussen ouders/leerlingen en de school;
  • Deelname aan vergaderingen zoals het Zorg Advies Teams, Multi Disciplinaire Teams en Jeugd Preventie Netwerken;
  • Verlenen van extra verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden van meer dan tien schooldagen per jaar;
  • Opmaken van beschikkingen en beoordelen van aanvragen voor vervangende leerplicht of vrijstelling van kwalificatieplicht;
  • Opmaken van beschikkingen en toetsing overgelegde verklaring voor vrijstelling van de inschrijfplicht;
  • Adviserende, controlerende en handhavende rol m.b.t. extra vakantieverlof;
  • Adviserend en voorlichtende taak ten aanzien van ouders, scholen en ketenpartners m.b.t. leerplicht.
JVG 9974