Terug

Vrijstelling en extra verlof

Op deze pagina vind je informatie over vrijstelling van inschrijving op een school/onderwijsinstelling en wanneer je in aanmerking komt voor extra verlof. 

Vrijstelling

Als je kind door medische of psychische gronden geen onderwijs kan volgen kun je bij de leerplichtambtenaar een vrijstelling aanvragen. Hiervoor vul je een formulier in en voeg je een argumentatie in briefvorm van de behandelend arts toe. In deze brief geeft de behandelend arts aan  waarom onderwijs momenteel niet mogelijk is en wat er tijdens de vrijstelling gedaan gaat worden om je kind weer terug te brengen naar het onderwijs. Deze vrijstelling wordt in het algemeen afgegeven voor een jaar en kan indien nodig nogmaals aangevraagd te worden.

De leerplichtambtenaar zal voor deze vrijstelling een onafhankelijk arts inschakelen die de aanvraag bekijkt en eventueel overlegt met de behandeld arts. Als de vrijstelling wordt afgegeven, krijg je deze schriftelijk thuis gestuurd.

Formulier downloaden

De vrijstelling wegens richtingsbezwaren kun je aanvragen als er vanaf je woonplaats binnen een straal van 8 km (primair onderwijs) of 20 km (middelbaar onderwijs) geen passende school is die aansluit bij je geloofsovertuiging. Vul hiervoor het formulier in en vermeld duidelijk  welke scholen niet passend zijn en waarom dat zo is. De leerplichtambtenaar kan nog een aanvullende vragenlijst toesturen en nodigt je uit voor een gesprek.

Formulier downloaden

Als je kind onderwijs volgt in het buitenland kun je vrijstelling wegens schoolbezoek in het buitenland aanvragen. Vul hiervoor het formulier en een voeg het bewijs van inschrijving van de school in het buitenland toe. Deze vrijstelling kan voor één jaar afgegeven worden en er wordt  verwacht dat de kinderen in totaal drie maanden in het jaar in Nederland verblijven. Als je kinderen het jaar erop weer in aanmerking willen komen voor deze vrijstelling, dien je deze vóór 1 juli wederom aan te vragen.

Formulier downloaden

In specifieke gevallen kan een jongere in aanmerking komen om vrijgesteld te worden van de inschrijfplicht omdat hij of zij ander onderwijs wil volgen. Team Leerplicht heeft hier een aantal voorwaarden en is streng in deze afweging. Het betreft jongeren die in hun laatste kwalificatieplichtige jaar zitten en een duidelijk plan hebben waarom het huidige onderwijs voor hen niet passend is.

Voorwaarde is dat de jongere een contract heeft bij een bedrijf voor minimaal 20 uur en hier toekomstperspectief heeft om te blijven werken. Daarnaast dien je samen met je kind een plan op te stellen hoe het stukje onderwijs gewaarborgd zal blijven. Vanuit leerplicht wordt verwacht dat er voor een bepaald aantal uur onderwijs gevolgd zal worden. De ouder of de werkgever van je kind is verantwoordelijk voor dit stukje onderwijs en de kosten zullen daar verhaald moeten worden. Doel van dit onderwijs is dat de betreffende jongere certificaten haalt die ervoor zorgen dat deze een beter toekomstperspectief op de arbeidsmarkt heeft. Wil je graag in aanmerking wil komen voor deze vrijstelling is het raadzaam om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar.

Nadat het plan van aanpak door alle betrokken partijen is ingediend, zal de leerplichtambtenaar de overweging maken of de vrijstelling afgegeven kan worden. Tot die tijd moet de jongere onderwijs te volgen aan de onderwijsinstelling van inschrijving.


Formulier downloaden

Als een kind in het betreffende schooljaar nog 15 jaar is, kan deze normaal gesproken niet starten op een MBO. In sommige gevallen lijkt een MBO traject toch passender bij de jongere dan het reguliere onderwijs. Het is dan mogelijk om dit laatste leerplichtige jaar om te zetten naar de kwalificatieplicht. Hiervoor dienen de leverende en de ontvangende school beide van mening te zijn dat het plaatsen op een MBO opleiding passender is. Bij de leerplichtambtenaar wordt deze vervangende leerplicht aangevraagd. In sommige situaties dienen beide betrokken scholen een plan van aanpak aan te leveren.


Formulier downloaden

Extra verlof

Als je een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om in één van de schoolvakanties weg te gaan én je kan aantonen dat weggaan in een schoolvakantie grote financiële gevolgen heeft, kan je in aanmerking komen voor extra vakantieverlof. Dit kan dan eenmalig (aaneengesloten) voor maximaal tien schooldagen per schooljaar. Deze verlofaanvraag dien je maximaal 8 weken voor je geplande vakantie bij het hoofd van de school schriftelijk in.

Als je simpelweg geen vrij kan krijgen van je werkgever(s) is in het kader van de Leerplichtwet geen reden voor extra verlof, zelfs niet als hiervoor een verklaring van de werkgever wordt verstrekt. Je dient hierover met je werkgever te onderhandelen. Het probleem kan niet op school en/of leerplicht worden neergelegd.

Toestemming voor verlof moet je schriftelijk bij de schoolleiding aanvragen. Op de website van de school van je kinderen vind je hoe je dit precies moet doen. Veel scholen hebben een aanvraagformulier die je maximaal 8 weken voor de gevraagde periode moet aanleveren. Deze tijd is nodig voor de school om de aanvraag in behandeling te nemen, advies in te winnen en voor eventueel bezwaar op de beslissing. De school is beslissingsbevoegd en zal een besluit maken binnen de kaders van de wet. Dit besluit ontvang je schriftelijk en in deze brief wordt duidelijk vermeld waarom de aanvraag is toegekend of afgewezen. Ook dient de school aan te geven hoe je bezwaar kan maken en welke procedure en termijn hieraan verbonden is.

De rol van de leerplichtambtenaar bij extra vakantieverlof is adviserend, controlerend en handhavend.

Als je aanvraag niet is goedgekeurd, dien je je als ouder/verzorger hieraan te houden. Als je dat niet doet, is de school verplicht hier direct melding van te maken bij de leerplichtambtenaar. Je riskeert hiermee rechtsvervolging en kan niet ‘in beroep’ gaan bij de leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt  opgenomen zonder schriftelijke toestemming zal door de leerplichtambtenaar worden gemeld bij de Officier van Justitie. Dit betekent dat je opgeroepen zal worden voor het opmaken van proces-verbaal. De uiteindelijke uitkomst hierover ligt bij de Officier van Justitie.

Een aanvraag voor verlof wordt zeker afgewezen als het één van de volgende argumenten bevat:
-Ik vertrek eerder of kom later terug van vakantie om verkeersdrukte te vermijden.
-Mijn vakantieadres is op een specifiek tijdstip te bereiken.
-Vakantie in een goedkope(re) periode of in verband met een speciale aanbieding.
-Ik kon geen andere boekingsmogelijkheden vinden.
-Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
-Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven.’
-Ik heb een uitnodiging van een kennis, zakenrelatie of familielid om mee op vakantie te gaan buiten het seizoen.
-De andere kinderen uit het gezin, familie of kinderen van bekenden waarmee op vakantie wordt gegaan zijn al of nog vrij.
-Ik heb een vakantie als prijs gewonnen en kan daarom alleen in deze periode weg.
-Familiebezoek in het buitenland.

De Leerplichtwet kent naast extra vakantieverlof nog een mogelijkheid om extra verlof te verlenen. Het gaat bij ‘gewichtige omstandigheden’ altijd om omstandigheden buiten je wil en waar je geen invloed op hebt, of op hebt gehad, ter beoordeling van de directeur. Let op: een vakantie valt nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’. Tot 10 dagen is het hoofd van de school beslissingsbevoegd, gaat het om meer dan 10 dagen dan is de leerplichtambtenaar beslissingsbevoegd.

Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het doen van een aanvraag extra verlof wegens gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld overlijdens tot en met de vierde graad en ziekte. De schooldirectie heeft een compleet overzicht welke omstandigheden hier nog meer voor in aanmerking komen.


Je kan een aanvraag voor verlof bij je school indienen, hou hierbij indien mogelijk minimaal tien dagen en het liefst acht weken van te voren aan om deze aanvraag te doen. Als het verlof tot tien dagen betreft is de schooldirectie beslissingsbevoegd. Bij meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar en zal de school uw aanvraag doorsturen.

Je kan worden verplicht om documenten aan te leveren zoals een verhuisbericht, overlijdenskaarten en/of officiële uitnodigingen. Mocht het verlof noodzakelijk zijn om medische of sociale redenen (van jouw kind of jezelf), heb je een medische verklaring nodig van een onafhankelijk arts of deskundige (dus niet je eigen huisarts of behandeld arts).

Je verzoek wordt afgewezen als het één van de volgende redenen betreft:

  • Vakantie, familiebezoek in het buitenland
  • Een familie-uitje of lang weekend
  • Als het gaat om één van de redenen/argumenten die ook reeds bij ‘aanvraag extra vakantieverlof’ is vermeld

Je hebt recht op verlof voor je kinderen als je godsdienst of levensovertuiging bepaalde plichten met zich meebrengt. Per verplichting geeft de school één dag vrij, uitzonderingen daargelaten. Zo heb je als moslim recht op één dag verlof i.v.m. het Suikerfeest.
Voor de volgende religieuze feestdagen verleent de school verlof na correcte melding:

  • Joodse feestdagen: Joods Nieuwjaar (Rosj Hasjanah), Grote Verzoendag (Yom Kippoer), Loofhuttenfeest (Soekot), Vreugde der Wet (Simchat Thora), Feest van het Licht (Chanoeka), Lotenfeest (Poerim) , Joods paasfeest (Pesach) en het Feest van Gods Openbaring (Sjavout).
  • Christelijke feestdagen: Aswoensdag, Biddag voor gewas en arbeid, Dankdag voor gewas en arbeid. Carnaval heeft weliswaar een religieuze oorsprong, maar is geen religieus feest. Dit betekent dat een leerling geen verlof kan krijgen voor Carnaval. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst zijn nationale feestdagen in Nederland.
  • Islamitische feestdagen: Offerfeest (led-al-Adha), Islamitische Nieuwjaar (Al Hijra), De tiende dag (Asjoera), Geboortedag van de profeet Mohammed (Milad an-nabil), Hemelreis van de profeet Mohammed (Lailat al-Mi'ray), Nacht van de lotbezegeling (Lailat al-Bara'at) en het Suikerfeest (led-al-Fitr).
  • De meeste religieuze feestdagen vallen elk jaar op een andere dag. Voor de juiste data klik op http://www.beleven.org/feesten/. U kunt op deze site tevens de Hindoeïstische, Boeddhistische en Chinese feestdagen raadplegen.

Ouders kunnen hun verzoek schriftelijk indienen bij de schooldirectie van de school waar hun kind staat ingeschreven. De schooldirectie zal de aanvraag toetsen aan de wet en ouders schriftelijk en gemotiveerd informeren over de afwijzing of toewijzing.