Terug

Privacyverklaring Wet politiegegevens

De leerplichtambtenaar van Regio Rivierenland houdt toezicht op de Leerplichtwet. Ook treedt de leerplichtambtenaar handhavend op bij een overtreding. Regio Rivierenland heeft hiervoor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van handhaving van de Leerplichtwet.


Als een leerplichtambtenaar persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een leerplichtambtenaar persoonsgegevens in het kader van zijn boa-taak (zoals het opsporen van strafbare feiten), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing en spreken we over politiegegevens. Deze privacyverklaring ziet enkel op verwerkingen onder de Wpg en betreft een uitleg over hoe Regio Rivierenland omgaat met politiegegevens. Regio Rivierenland heeft ook een privacyverklaring voor verwerkingen onder de AVG, die hier te vinden is.

Wat we met uw gegevens doen en waarom
Voor Regio Rivierenland is de Wpg van toepassing vanaf het moment dat de leerplichtambtenaar zich als boa legitimeert, dat is bij het versturen van de uitnodiging voor het hoorgesprek.
Onder de Wpg worden politiegegevens voor verschillende doeleinden verwerkt. ‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat wij doen met politiegegevens. Bijvoorbeeld het verzamelen, bewaren of bekijken van de gegevens. Deze doeleinden staan beschreven in artikel 8 (dagelijkse boa-taak) van de Wpg. Denk hierbij aan de volgende verwerkingen:

  • Verzenden van een brief voor een hoorgesprek
  • Horen van een verdachte en een getuige
  • Opmaken van een proces-verbaal n.a.v. overtreding van de Leerplichtwet
  • Verzenden van een brief voor een HALT-verwijzing en het verwijzen naar HALT
  • Justitieel casusoverleg leerplicht (JCO-L) en vastleggen overwegingen
  • Aanleveren gegevens voor zitting/oproep ten parkette en bijwonen zitting
  • Achteraf aanleveren van aanvullende gegevens aan HALT

Werkprocessen van Regio Rivierenland zijn zo ingericht dat ze aan de Wpg voldoen. We verzamelen niet méér politiegegevens dan nodig is voor het bereiken van de vooraf gedefinieerde doeleinden.

Politiegegevens die we verwerken
Bij het horen van een verdachte en het aanzeggen van een proces-verbaal registreren wij van een verdachte contactgegevens, geboorteplaats en -land, geboortedatum, geslacht, een omschrijving van het strafbare feit met tijd en plaats hiervan, BSN, e-mailadres / telefoonnummer (na toestemming van ouder/leerling), gegevens betreffende opleiding, naam onderwijsinstelling(en), meldingen verzuim school met verzuimoverzicht, schoolloopbaan, gezinssituatie, degene die wettig gezag heeft, degene die de feitelijke verzorging heeft, door verdachte, getuige en school aangeleverde gegevens in het verhoor en strafrechtelijk verleden i.v.m. eerdere overtreding Leerplichtwet.

Van getuigen worden NAW-gegevens en de relatie t.o.v. de jongere en/of ouder verwerkt en zo nodig telefoonnummer, geboortedatum en -plaats en nationaliteit.

Er worden door de boa’s van Regio Rivierenland soms bijzondere persoonsgegevens verwerkt als dat onvermijdelijk is. Het gaat dan om ras, religieuze overtuiging en mogelijk gezondheidsgegevens van verdachte.

Grondslagen
In het kader van de opsporing van strafbare feiten verwerken wij politiegegevens onder de Wpg voor de dagelijkse boa-taak (artikel 8).

Hoe lang we uw gegevens bewaren
De politiegegevens die onder de Wpg worden verwerkt, verwijderen wij 5 jaar na eerste verwerking. Als gegevens zijn verwijderd, zijn zij niet meer toegankelijk voor de boa’s maar deze gegevens moeten in het kader van klachtafhandeling en verantwoording nog wel 5 jaar worden bewaard. Na verloop van deze termijn worden ze onomkeerbaar vernietigd.

Wie er bij uw gegevens kunnen
Alleen bevoegde medewerkers krijgen toegang tot de gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. De handelingen van medewerkers in de systemen worden gelogd. We houden zodoende bij wie welke handeling op welk tijdstip uitvoert in een bepaald bestand. Op de ontvangers van de gegevens rust een geheimhoudingsplicht.

Soms is het nodig dat de boa politiegegevens ter beschikking stelt aan andere boa’s of politie of de geregistreerde politiegegevens aan derden verstrekt. De boa mag gegevens uitsluitend verstrekken aan andere partijen als daar een wettelijke basis voor is. Zo kunnen wij gegevens verstrekken aan het Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instelling (voor jeugdreclassering en gezinsvoogdij), de toezichthouder leerplicht, Veilig Thuis en HALT.
Daarnaast delen wij politiegegevens met de verwerker die in opdracht van en voor Regio Rivierenland politiegegevens verwerkt ten aanzien van het Wpg-registratiesysteem. Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd. Ook wordt door een onafhankelijke derde partij jaarlijks gecontroleerd of deze verwerker aan de in de Wpg gestelde eisen voldoet.

Er worden door Regio Rivierenland geen gegevens verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Herkomst politiegegevens
We verwerken ook politiegegevens van u die we niet rechtstreeks van u hebben gekregen. Het registratiesysteem voor het strafrechtelijk boa-werk van Regio Rivierenland maakt gebruik van de Basisregistratie personen (BRP) en verzuimmeldingen en onderwijsregistratie (zoals in- en uitschrijvingen) van Dienst uitvoering Onderwijs (DUO).

Beveiliging politiegegevens
Regio Rivierenland zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ten aanzien van politiegegevens zoals autorisatiebeheer en logging. Dit moet voorkomen dat de politiegegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.
Voor de politiegegevens die worden verwerkt onder de Wpg wordt jaarlijks een interne audit en vierjaarlijks een externe audit uitgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of afschermen
Voor zover uw persoonsgegevens onder de Wpg zijn verwerkt, heeft u het recht om deze politiegegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen. De Wpg benoemt de voorwaarden waaronder deze rechten van toepassing zijn. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of afscherming sturen naar Regio Rivierenland, via fg@regiorivierenland.nl
Ook is het mogelijk een brief te sturen naar Regio Rivierenland Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 137, 4000 AC Tiel, onder vermelding van ‘Inzage Verzoek omtrent politiegegevens’. Vermeld hierbij naam en geboortedatum van uw kind en de contactgegevens.
Om zeker te weten dat het verzoek van u afkomstig is, zullen wij u vragen om u te legitimeren.

Wij reageren zo snel mogelijk. Voor een Wpg-inzageverzoek betekent dit uiterlijk binnen vier weken met een mogelijkheid tot verlenging met vier weken. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Op een Wpg-correctie of -verwijderingsverzoek moet binnen vier weken door ons worden gereageerd. Uw verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen om redenen die in de Wpg zijn genoemd. Bijvoorbeeld als uw verzoek nadelige gevolgen kan hebben voor de opsporing van strafbare feiten. U wordt altijd schriftelijk in kennis gesteld van de ontvangst en de afhandeling van uw verzoek.

Contactgegevens
Regio Rivierenland is, als werkgever van de boa’s, verantwoordelijk voor de verwerkingen onder de Wpg van de betrokken Regio Rivierenland gemeenten(waarvoor wij de leerplicht uitvoeren) en geeft daarmee invulling aan de taken en verantwoordelijkheid die door de Wpg zijn toebedeeld aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Is volgens u de privacywetgeving niet zorgvuldig nageleefd? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de Regio, via fg@regiorivierenland.nl of per post naar Regio Rivierenland, Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 137, 4000 AC Tiel.

Komt u er met Regio Rivierenland niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en, indien nodig, in actie komt.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van politiegegevens? Neem dan contact met ons op.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing door het Regio Rivierenland worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.