Nieuwsoverzicht

Inkoop: Toepassing Grossman doctrine

8 november 2022

Onze inkoopjurist schijnt licht op ingewikkelde rechtsspraak. 

Een rechterlijke uitspraak geeft meer licht op de mogelijkheden tot het indienen van klachten.

Op tijd klachten indienen
Al sinds jaar en dag wordt een proactieve houding verlangd van inschrijvers als zij klachten of bezwaren hebben tegen de inrichting van een aanbesteding. Zo wordt voorkomen dat aanbestedingsprocedures onnodig worden vertraagd. Ook worden eventuele gebreken in de procedure zodanig tijdig aan de orde gesteld dat zij nog (eenvoudig) kunnen worden hersteld.

Dit is niet alleen in het belang van de aanbestedende dienst, maar ook van de (andere) gegadigden en inschrijvers. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat kosten worden gemaakt voor een aanbestedingsprocedure die niet aan de eisen voldoet.

Grossman-arrest
Als inschrijvers in het offertetraject in het kader van de Nota van Inlichtingen geen klachten/bezwaren hebben geuit, dan bepaalt het Grossmann-arrest dat zij na inschrijving of na gunningsbeslissing niet ineens wel met deze klachten/bezwaren kunnen komen.

Toepassing Grossman doctrine
Een uitspraak van het Gerechtshof Utrecht in februari van dit jaar heeft echter wel het volgende uitgewezen,
als:

  • Een partij klachten en bezwaren heeft tegen bepaalde onderdelen uit bijvoorbeeld het Programma van Eisen of andere onderdelen van de aanbestedingsleidraad en
  • deze ventileert in een Nota van Inlichtingen,
    maar de aanbestedende dienst honoreert deze klachten/bezwaren niet en
  • deze partij schrijft vervolgens wel in voor de aanbesteding, waarbij de voorwaarden van de aanbesteding worden geaccepteerd,
  • dan is het niet zo dat de betreffende inschrijver geen mogelijkheid meer heeft om na gunningsbeslissing een kort geding aan te spannen vanwege dezelfde klachten/bezwaren.


Het Grossmann arrest gaat dus niet zover dat deze inschrijver al vóór inschrijving een kort geding had moeten aanspannen en als zij dat niet doet, dat dan haar rechten zijn verwerkt.