Arbeidsmarktregio.jpg

Over Regio Rivierenland

Wet open overheid

De Wet open overheid (verder: Woo) treedt per 1 mei 2022 gefaseerd in werking. De Woo heeft als doel de transparantie van (semi)-overheden te verbeteren en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Overheidsinformatie moet eenvoudig en goed worden ontsloten en goed gearchiveerd. De Woo verplicht overheden zo veel mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren.

Organogram van de organisatie Regio Rivierenland per 1 mei 2022

De taken en bevoegdheden van het openbaar lichaam Regio Rivierenland zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (GR). Dit is een gezamenlijk besluit van de bestuursorganen van 8 gemeenten in het Gelders rivierengebied op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeentebesturen hebben Regio Rivierenland bepaalde taken opgedragen en daarbij enkele bevoegdheden overgedragen (gedelegeerd). Dit is terug te vinden in de GR (artikelen 5 en 7). Daarnaast hebben meerdere gemeenten op deelterreinen aanvullende taken belegd bij Regio Rivierenland via dienstverleningsovereenkomsten en mandaatbesluiten. Welke dat zijn staat in bijlage 1 bij de GR.

Hier vindt u de link naar onze gemeenschappelijke regeling.
Hier vindt u de link naar de lokale wet en regelgeving. 

Indienen informatieverzoek of Woo-verzoek

Informatieverzoek
Is de informatie waar u naar op zoek bent, misschien al openbaar? Kijk altijd eerst even op de website van Regio Rivierenland of van Fruitdelta Rivierenland wat daarop al te vinden is.
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u een informatieverzoek indienen via info@regiorivierenland.nl of via 0344 638 555. Onze Informatie-contactpersoon zal uw verzoek in behandeling nemen en reageren.

Wooverzoek
Met een Woo-verzoek vraagt u formeel om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken.

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van Regio Rivierenland. Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten zullen uiteindelijk worden gepubliceerd op onze website.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk bestuurlijk onderwerp het gaat
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens.

Een verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan:

  • E-mail: wooverzoek@regiorivierenland.nl
  • Schriftelijk (via post): Regio Rivierenland, afdeling Staf, Postbus 137, 4000 AC, Tiel
  • Woo-verzoeken die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Reactietermijn
Na ontvangst van het Woo-verzoek door de Regio, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar contact met u op.

De Regio heeft vier weken de tijd om een besluit op uw Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijgt u een bericht van.
Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u bezwaar indienen. Vervolgens kunt u ook beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.

Contact

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen met onze informatie contactpersoon via info@regiorivierenland.nl of telefonisch via 0344-638 555.

Vergaderagenda