RMC.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team RMC - voortijdig schoolverlaten


Van curatief naar preventief werken
Ons team RMC krijgt iedere jongere tussen de 18 en 23 jaar gemeld die voortijdig het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie. Het team benadert deze jongeren met een hulpaanbod om weer terug naar een opleiding te gaan of om op een andere manier een startkwalificatie te halen. Daarmee is het RMC van grote meerwaarde: wij hebben alle jongeren in beeld en werken aan de basis van een probleem zodat verdere kostbare trajecten kunnen worden voorkomen. Ook gaat het RMC in gesprek met verzuimende jongeren om te voorkomen dat zij uitvallen. Team RMC werkt in een keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt en vormt hierbinnen de verbindende factor. De inzet verschuift meer en meer van curatief naar preventief. Naast deze reguliere taak voert ons RMC ook verschillende projecten uit in het kader van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) 2016-2020. Het RMC heeft de programmacoördinatie onder haar hoede over de totale aanpak. Daarnaast voert zij ook zelf een aantal projecten uit.

Project ‘Regionaal Sluitend Vangnet’
In de nieuwe aanpak vsv heeft het RMC wettelijk een extra taak gekregen om voor jongeren in een kwetsbare positie een sluitend vangnet te organiseren. In 2017 is het RMC hiermee vanuit de regionale aanpak vsv gestart. Het bevindt zich in de tweede ontwikkelfase waarin concrete stappen worden gezet om de samenwerking gestalte te geven die nodig is voor de uitvoering. In maart 2018 vindt een brede regionale bijeenkomst plaats om de ketenpartners te informeren en wordt de start gemaakt om later in het jaar lokaal met de ketenpartners samenwerkingsafspraken te maken. Om te komen tot een sluitend vangnet, is het uitwisselen van gegevens van/over en mét de jongeren cruciaal. De privacywetgeving en hoe daar in regionaal verband mee wordt omgegaan, is daarbij een belangrijk item.
 
Project ‘Onzichtbare Jongeren’
Het RMC heeft alle jongeren tussen 18 en 23 jaar in beeld. Dit is ook gebleken in het project ‘Onzichtbare Jongeren’. Onze medewerkers brachten een kleine 300 jongeren in kaart die bij andere partijen in de regio uit beeld zijn en bezochten deze jongeren. Na afloop van het project was bekend wat de dagbesteding van de jongeren was en welke jongeren nog hulp nodig hadden. In 2018 wordt vooral ingezet op het monitoren en contact houden met jongeren die mogelijk in de loop van dit jaar nog ondersteuning nodig hebben.

Project overstap vo-mbo
In de regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt tussen het vo, mbo en gemeenten (lp/rmc) voor die jongeren die de overstap maken van het vmbo naar het mbo. Voor de meeste jongeren verloopt deze overstap soepel, maar een aantal heeft extra ondersteuning nodig. Met ingang van schooljaar 2017-2018 heeft het RMC de projectleiding op zich genomen. Doel is dat op 1 oktober 99% van de leerlingen staat ingeschreven bij een vervolgopleiding. De leerlingen die geen inschrijving hebben, zijn in traject bij lp of RMC.

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Sandra Huijnen, coördinator Team RMC.

Sandra Huijnen

Bereikbaar: ma, di en vrij

e: shuijnen@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 88
m: 06 46 19 48 07