Leerplicht.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Team Leerplicht


Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e verjaardag nog geen startkwalificatie hebben, moeten onderwijs volgen tot zij 18 jaar oud zijn. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Team Leerplicht bestaat uit leerplichtambtenaren en de leerplichtadministratie en voert voor de gemeenten Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel de Leerplichtwet uit.

Wat zegt de Leerplichtwet?
In de Leerplichtwet is vastgelegd dat ouders ervoor moeten zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de school bezoeken. Deze wet bepaalt dat gemeenten toezicht moeten houden op de leerplicht. De leerplichtambtenaar controleert of iedere leerplichtige jongere is ingeschreven bij een school. Blijft een jongere (vaak) weg van school, dan gaat hij of zij na wat de reden is. Ook zoekt de leerplichtambtenaar samen met de school en ouders naar een oplossing bij problemen met schoolbezoek. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken voor bijna elke ongeoorloofde afwezigheid. Volgens de Leerplichtwet is het de taak van de gemeente een registratie bij te houden van alle leerplichtigen binnen de gemeente; dit verzorgt ons team ook.

Verzuimprotocol
Voor een eenduidige aanpak van leerlingverzuim is in Rivierenland een regionaal verzuimprotocol opgesteld. Het verzuimprotocol geeft de formele afspraken verkort weer. Het biedt tevens een praktische handreiking hoe leerplichtambtenaren, scholen, Regionaal Meld en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) en andere ketenpartners gezamenlijk tot het terugdringen van het schoolverzuim kunnen komen. Naast het basisdocument zijn ook diverse verzuimkaarten samengesteld. Dit zijn in wezen beknopte samenvattingen van het protocol. Al deze documenten, die u hieronder aantreft, zijn aan alle basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (ROC's) in het Rivierengebied aangeboden.

Jaarlijks leerplichtverslag verplicht
Voor een gemeente is het van grote waarde om een goede relatie te onderhouden met de schoolbesturen en gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor een goed onderwijsaanbod. De leerplichtwet schrijft voor dat gemeenten jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over het gevoerde leerplichtbeleid van het laatst afgesloten school- of cursus jaar. Ons team stelt dit verslag op. Via dit verslag kan het college ook aan zijn wettelijke plicht voldoen om de raad verslag uit te brengen over het in het laatst afgesloten school- of cursusjaar gevoerde leerplichtbeleid.

Jaarverslag Team Leerplicht 2016-2017 (pdf, 1,11mb)

Jaarverslag Team Leerplicht 2015-2016 (pdf, 939kb)

Jaarverslag Team Leerplicht 2014-2015
 (pdf, 1,20mb)

Jaarverslag Team Leerplicht 2013-2014
(pdf, 1,26mb)

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Truus Huiberts, coördinator Team Leerplicht.

Truus Huiberts

Bereikbaar: ma en wo (Regiokantoor), di, do, vr (gemeente Geldermalsen)

e: huiberts@regiorivierenland.nl of
leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 05
m: 06 30 42 09 79


Jaarverslag 2016-2017


Zie ook website voor ouders met meestgestelde vragen (incl. protocollen en formulieren)