Voortijdig schoolverlaten.jpg

Voortijdig schoolverlaten

Wanneer ben je voortijdig schoolverlater?


Je bent een voortijdig schoolverlater als je:
  • niet meer onder de leerplichtwet valt en nog geen 23 jaar bent;
  • niet in het bezit bent van minimaal een havo- of mbo niveau 2-diploma of een getuigschrift van het praktijkonderwijs;
  • een maand niet op school bent verschenen, of korter als dat door bevoegd gezag is bepaald;
  • niet meer bij een onderwijsinstelling ingeschreven staat.

Let op: Een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1 is geen startkwalificatie. Als je na het behalen van een dergelijk diploma gaat werken, zonder verdere studie, dan moet je worden gemeld als voortijdig schoolverlater bij het RMC. De school, de leerplichtambtenaar of jijzelf kan deze melding doen.

Hoe zit dat met de leer- en kwalificatieplicht?


Je bent volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Maar je bent ook kwalificatieplichtig. Dit betekent dat als je nog geen startkwalificatie hebt, je een opleiding moet volgen waarmee je die startkwalificatie kunt behalen. Je moet dan minimaal één dag per week naar school in combinatie met een baan, die bij de opleiding past: een bbl-opleiding. Natuurlijk kun je ook volledig dagonderwijs volgen. Als je 18 jaar wordt, geldt de kwalificatieplicht niet meer.

De leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont, is verantwoordelijk voor leerplichtige jongeren en voert het toezicht op de leerplicht. Scholen zijn verplicht om verzuim te melden. Als je niet aan de leerplicht voldoet, dan kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Al het schoolverzuim moet worden gemeld. Dit gebeurt via het digitaal verzuimloket. Volgens de wet moeten alle scholen in het primair, voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie gebruikmaken van dit loket. 

Startkwalificatie


Ga je van school zonder diploma, dan heb je geen startkwalificatie behaald. Een startkwalificatie houdt in dat je een havo- of vwo-diploma of een diploma op niveau 2 van het mbo hebt gevolgd en met succes hebt afgerond. Zonder startkwalificatie is het moeilijker om een leuke/goede baan te vinden op de arbeidsmarkt. 

Download de folder