Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

27 oktober 2022

Regiovisie jeugdhulp

regiovisie.jpg

We zijn druk bezig om een Regiovisie op jeugdhulp op te stellen. Hierin staan de gemeentelijke afspraken over de kwaliteit, beschikbaarheid, toegankelijkheid en continuïteit van de zorg voor jeugdhulp. De visie komt tot stand in overleg met zorgaanbieders, de gecertificeerde instellingen, jongeren en hun ouders.

Regiovisie opstellen doen we samen
De gesprekken met zorgaanbieders, de gecertificeerde instellingen, jongeren en hun ouders voeren we in de periode van oktober tot december. Op 17 november organiseren we een regionale (digitale) raadsbijeenkomst om raadsleden bij te praten over de ontwikkelingen. Ook horen wij dan graag wat zij van belang vinden voor de visie op jeugdhulp.

Jongeren en ouders denken mee
Om de doelgroep goed te kunnen spreken over de ervaringen met jeugdhulp in Rivierenland, plannen we de komende maand interviews met ouders.

Daarnaast organiseerden wij een bijeenkomst met en voor jongeren. Twee jongeren, zelf ervaringsdeskundigen, leidden deze bijeenkomst. Zij gingen in gesprek met jongeren uit onze regio en dat leverde deze top-3 aan aandachtspunten op: 

  1. Stel de wensen van jeugdigen centraal en geef ze meer zeggenschap en regie over hun eigen behandeltraject.
  2. Zorg voor een stabiel team waarbinnen de hulpverleners goed met elkaar afstemmen en voor een goede overdracht zorgen.
  3. Leer jeugdigen om te gaan met tegenslag en begin daar vroeg in het behandeltraject mee.

Deze tips verwerken we uiteraard in de visie.

Besluitvorming
Na het ophalen van alle input werken we de regiovisie uit. Begin 2023 ronden we de conceptvisie af en leggen we deze voor advies voor aan de gemeentelijke adviesraden. Vervolgens leggen we in maart of april de definitieve versie voor aan de gemeenteraden uit Rivierenland.

Aanleiding om te komen tot een Regiovisie
Aanleiding voor de tostandkoming van een Regiovisie is de Norm voor Opdrachtgeverschap die de VNG formuleerde namens gemeenten. Deze norm bepaalt dat gemeenten in regionaal verband een regiovisie opstellen die de verschillende gemeenteraden vaststellen.

 

Nieuwsarchief