Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

30 juni 2022

Voortbestaan aantal veerponten onzeker

veerboot.png

De provincie Gelderland wil stoppen met de financiële ondersteuning van veerponten. Het Gelders Verenfonds droogt op. Eind volgend jaar wordt de bodem bereikt en dat kan voor een aantal veren betekenen dat zij uit de vaart gaan. VNG Gelderland, Regio Rivierenland en Uiterwaarde lieten een onderzoek uitvoeren naar de toekomst van ‘het veer’ in het landschap.

30 jaar Gelders Verenfonds
Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor veerponten neer bij de provincies. Gelderland richtte het Gelders Verenfonds op om de exploitatie van veren onder bepaalde voorwaarden te ondersteunen. De verwachting was dat de veerponten zich op termijn zelf zou kunnen bedruipen. Ruim 30 jaar later is er aan de voorwaarden van uitkering uit het Verenfonds niets veranderd. Het aanvragen van een bijdrage uit het fonds is verworden tot administratieve handeling. De verschillende gemeenten voeren de aanvraag uit als een jaarlijkse routineklus. Ook is gebleken dat de exploitatie van een veerpont tot nu toe niet voor elke veereigenaar rendabel is te krijgen. Het Gelders Verenfonds raakt echter uitgeput. Het fonds profiteerde jarenlang van rentebaten en bleef daardoor op acceptabel peil. De rentebaten liepen de afgelopen jaren fors terug, terwijl de uitgaven enkel toenamen. Bovendien heeft Provincie Gelderland besloten niet meer financieel bij te dragen aan het fonds. Volgens de meest recente prognose raakt het Gelders Verenfonds eind 2023 uitgeput.

Conclusies onderzoek ‘Toekomstbestendige Gelderse veren’
Om te anticiperen op deze situatie hebben VNG Gelderland, Regio Rivierenland en Uiterwaarde een onderzoek laten doen. Het rapport ‘Toekomstbestendige Gelderse Veren’ is 22 juni 2022 gepresenteerd. Het schetst de waarde van de veerpont en biedt een aanzet voor een toekomstbestendig verenbestel. De conclusies van het onderzoek zijn helder: het belang van veren in een waterrijke provincie als Gelderland is groot. Dat geldt voor de economie en het toerisme maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Voor schoolgaande jeugd en voor ontsluiting en bereikbaarheid van Gelderse gebieden die gelegen zijn tussen de rivieren zijn de veren van groot belang. Ook leert het onderzoek dat de voorwaarden van uitkering door het Gelders Verenfonds er zonder aanvullende financiering toe hebben geleid dat het fonds opdroogt.

Werken aan toekomstbestendige veren
Aan de gemeenten wordt nu gevraagd of zij gezamenlijk een vervolg willen geven aan een verdere uitwerking van toekomstbestendige veren. Onderdeel van een gezamenlijke aanpak is om inkomsten en uitgaven in balans te brengen, belangenbehartiging van de verenbranche te organiseren en om de veerpont in te passen in recreatie- en fietsbeleid van diverse overheden. Ook moet er in de volgende stappen aandacht komen voor verduurzaming, zoals elektrificatie, van de veren.

 

Nieuwsarchief