Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuws

30 mei 2022

Update inkooptraject WMO en jeugdzorg

wmo optie 1 header.jpg

Jeugdzorg en WMO staan volop in de belangstelling. Het piept, kraakt en schuurt hier en daar. In 2023 moeten we nieuwe inkoopcontracten aangaan met aanbieders in onze regio voor de jeugdzorg en WMO. Het is belangrijk dat inwoners uit Rivierenland de juiste zorg kunnen (blijven) ontvangen.

Raadsbijeenkomst
De gemeenten en Regio Rivierenland zijn al ruime tijd bezig om via een zorgvuldig en transparant proces te komen tot een goede inkoop. 16 mei 2022 informeerden we de gemeenteraadsleden over het inkoopproces via een brede raadsbijeenkomst. Ook in dit artikel blikken we terug en kijken we vooruit naar 2023.

Doelen en uitgangspunten voor de inkoop van zorg
Juli 2021 stelden zes samenwerkende gemeenten de inkoopstrategie vast. Belangrijkste doelen daarin zijn:  

  1. Het verbeteren van kwaliteit en resultaten van de ingekochte zorg. Er wordt gelukkig momenteel al veel goede zorg geleverd in onze regio. We willen die kwaliteit blijven borgen, resultaten verbeteren en wachttijden verminderen.
  2. Zorgen voor een financiële houdbare situatie van het sociale domein. De budgetten in dit domein staan onder druk. Als we willen dat de juiste mensen op de juiste plek geholpen kunnen worden is enige grip nodig op de financiën. Sturen op kostenbeheersing heeft niet als doel om zo min mogelijk kosten te maken, maar om een duurzaam systeem in stand te houden waar goede aanbieders goede zorg kunnen leveren.

De hele inkoopstrategie met haar uitgangspunten staat op de website rivierenlandkanmeer.  In het inkoopproces volgen we twee sporen.

Spoor 1:  inkoopspoor 2023
Dit inkooptraject bestaat uit vele stappen. We hebben de huidige producten (zie website) doorontwikkeld samen met zorgaanbieders. Met onze kwaliteitseisen in de hand, hielden we elk product tegen het licht voor een eventuele verbeterslag. Dat leidde tot aangescherpte productenboeken.

Een onafhankelijk onderzoeksbureau stelde vervolgens concepttarieven vast voor de aangepaste producten. Hun opdracht was om een reële prijs per product voor te stellen waarbij een zorgaanbieder aan onze kwaliteitseisen kan voldoen én kostendekkend kan zijn. Aanbieders hebben in meerdere ronden kunnen reageren op de (opbouw van de) geadviseerde tarieven, onder andere door ook eigen informatie aan te leveren.


Met de tarieven en producten konden we door naar de Programma’s van Eisen voor de aanbesteding. Hieraan leggen we momenteel de laatste hand. In juni starten we de aanbesteding en kunnen zorgaanbieders inschrijven. In oktober volgt dan de definitieve gunning.

Zo transparant mogelijk
In dit proces vroegen we zorgaanbieders meerdere malen om input te geven en vragen te stellen. Ook konden ze eventueel tegeninformatie aanleveren. We streven hierbij naar een open, transparant en eerlijk proces. Bekijk op onze website alle marktconsultaties en (tussentijdse) rapporten. 

Spoor 2: Pilots voor nieuwe samenwerkingen en aanbod
Naast het inkoopspoor hebben we ook een pilotspoor, daarmee stimuleren we een andere manier van samenwerken tussen gemeenten en aanbieders.  Op dit moment wordt er gewerkt aan vijf pilot-ideeën:

  • Laagdrempelige dagbesteding WMO
  • Gecombineerd aanbod van aanbieders voor jongeren met meerdere ondersteuningsbehoeften.
  • Intramurale zorg; kunnen we daar een vrij besteedbaar ambulant aanbod voor creëren
  • Productarrangement met zorgpaden voor specifieke ggz-problematiek voor jongeren
  • Een vormgeving van kdv+ en bso+

De afgelopen tijd hebben we samen met aanbieders nagedacht over deze ideeën. Zodra de aanbestedingen gegund zijn, kunnen we deze pilots verder uitwerken met onze contractpartners.

Betrokken gemeenten en zorgaanbieders
De inkoop 2023 wordt voorbereid door werkgroepen van ambtenaren van verschillende gemeentes en Regio Rivierenland. Reitse Keizer en Paulien van Mierlo zijn projectleiders vanuit Regio Rivierenland en Albert van Grootel is programmamanager. Zorgaanbieders nemen we in elke stap mee.

Landelijke ontwikkelingen
De kamer en de regering zijn ook volop bezig met hervorming van de jeugdzorg. Onze nieuwe inkoopstrategie lijkt aan te sluiten bij de nieuwe landelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd zal deze landelijke hervorming ook in onze regio tot aanpassingen leiden op de samenwerking. Het veld blijft in ontwikkeling en wij daarmee ook.  

 

Nieuwsarchief