Nieuws.jpg

Nieuws

14 januari 2022

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld

rea.jpg

Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de vaststelling op 12 januari 2022 door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland bekrachtigd. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede welvaart in de regio Rivierenland. Het Regionaal Stimuleringsfonds, de doorontwikkelde versie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) uit 2016, is wederom belangrijk als instrument om de nieuwe ambities van het Regionaal Economisch Ambitiedocument in samenwerking met partners uit de regio te verwezenlijken.

Het ambitiedocument focust zich op drie economische speerpunten, als aanjagers van de brede welvaart in de regio. Per economisch speerpunt zijn opgaven en uitdagingen geformuleerd om de ambities te verwezenlijken. Deze opgaven en uitdagingen worden samen met samenwerkingspartners en andere organisaties op het gebied van onderwijs en onderzoek, ondernemers en ondernemende inwoners opgepakt, in de vorm van concrete programma’s, projecten en samenwerkingen.

De drie speerpunten zijn:

Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven; met de ambitie tot verduurzaming van de krachtige banenmotor in de regio: hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem en het stimuleren van vitale  werklocaties. Samen met ondernemersverenigingen, VNO-NCW en andere regionale partners wordt ingezet op zowel verduurzaming als innovatie. Dit zijn belangrijke opgaven voor het MKB in de regio. Enerzijds gebeurt dit via het Regionaal Stimuleringsfonds, anderzijds bijvoorbeeld door het stimuleren van meer samenwerking op (en tussen) werklocaties in de regio.

Agribusiness; met de ambitie om te excelleren binnen de Europese thuismarkt tot renderende innovatieve ketens binnen glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt. Om dit te kunnen realiseren wordt nadrukkelijk met de regionale partners gewerkt aan het versterken van de innovatiekracht. Om bijvoorbeeld aan de opgave ontwikkelen en benutten arbeidspotentieel te werken, worden de Fruit Tech Campus en het Laanboomhuis verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor kennisontwikkeling en kennisdeling

Recreatie & Toerisme; met de ambitie tot regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers van inwoners, zodanig dat jaarrond een optimale balans is tussen aanbod van vrijetijdsbeleving, toeristische druk en draagkracht van de omgeving. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt o.a. met gerichte streekpromotie via verschillende communicatiekanalen gewerkt aan de opgave regiopromotie. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van het aantal dagattracties en verblijfaccommodaties binnen de Regio.

Mijlpaal regionale samenwerking

Regiovoorzitter Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland en Regio Rivierenland: Om lokaal ambities te verwezenlijken, is regionale samenwerking essentieel. De basis voor deze samenwerking hebben we opnieuw vastgelegd in het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument, dat we vervolgens ook weer in samenspraak met onze samenwerkingspartners willen gaan uitvoeren. Dit nieuwe ambitiedocument is een bijzondere mijlpaal die we ondanks de coronapandemie toch met input van onze partners  hebben weten te realiseren. Ik ben er dan ook trots op dat we die manier van samenwerken binnen FruitDelta Rivierenland allemaal willen continueren. Juist in tijden waarin veel economische sectoren het ongekend moeilijk hebben, is het belangrijk om samen een actueel en gericht ambitiedocument te hebben. Het houdt rekening met de gevolgen van deze crisis en zet daarbij vooral in op innovatie en toekomstbestendigheid, met oog voor een evenwichtige balans.”

Regionaal Stimuleringsfonds

Om, gekoppeld aan de opgaven, projecten aan te jagen, is er het Regionaal Stimuleringsfonds als opvolger van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Hans Beenakker: “Met het Regionaal Stimuleringsfonds hebben we een waardevol instrument om ondernemers en inwoners in de regio te stimuleren tot innovatie, verduurzaming en intensievere samenwerking. Met de doorontwikkeling van dit fonds worden verbeterpunten vanuit het eerdere RIF doorgevoerd en blijven de positieve punten zoals de slagkracht en effectiviteit van het vorige fonds behouden voor de regio. In overleg met de huidige Economic Board leden werken we aan doorontwikkeling van de board.“

Elke gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het opzetten van een fonds om de economie te stimuleren. Zeven van de acht gemeenteraden dragen jaarlijks twee euro per inwoner bij en beoordelen de projecten vanuit een regionale context met inzet van de Economic Board. In de gemeente West-Betuwe vindt beoordeling en financiering van projecten vanuit een lokale context plaats, waarbij afstemming wordt gezocht met de Economic Board.

Over FruitDelta Rivierenland

Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners samen om het gebied te ontwikkelen en versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. FruitDelta Rivierenland ligt midden in de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt en als belangrijke Europese transportas beschouwd wordt. Voor alle informatie: https://www.fruitdelta.nl/

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief