Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 oktober 2012

Projecten Regiocontract Rivierenland 2012-2015 voortvarend van start!

Regiocontract12-15-PMS.jpg

De portefeuillehouders Regiocontract hebben onlangs de laatste stand van zaken over de projecten in het Regiocontract ontvangen. Graag informeren we ook u hoeveel projecten binnen de 5 afzonderlijke programmaraden in voorbereiding zijn en welke al uitgevoerd worden.

Het peilmoment waarop de stand van zaken is opgemaakt, is 8 oktober 2012. De portefeuillehouders Regiocontract hebben verzocht inzicht te geven in de beschikbare budgetten per programmaraad, onderverdeeld in toegekende subsidie, co-financiering, co-financiering door derden en resterende nog te besteden middelen. Daarnaast wilden de portefeuillehouders inzicht in het aantal projecten per programmaraad dat in voorbereiding is of al uitgevoerd wordt.
In totaal zijn er momenteel 39 projecten in voorbereiding of uitvoering. Er is € 27.023.468 aan budget besteed, er resteert nog € 14.865.032.
In een overzicht is de stand van zaken per programmaraad over de uitvoering van het Regiocontract globaal weergegeven. Meer informatie over de projecten is voorhanden bij de programmamanagers. De contactgegevens treft u ook in het overzicht aan. Gedurende de looptijd van het Regiocontract zullen, conform de hierover gemaakte afspraken, op frequente tijdstippen meer en gedetailleerdere overzichten kunnen worden aangeboden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief