Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

26 juni 2012

Goede eindresultaten vorige Regiocontract, start nieuw Regiocontract

09a-Matrix-V4-100%-RegioCon-GSO-KSB-301111.jpg

Het regiocontract 2008-2011 is per 1 juli 2012 afgerond. Naar aanleiding hiervan is er een eindrapportage opgesteld. Uit deze rapportage blijkt dat het dat het "oude" regiocontract zeer goede eindcijfers heeft behaald.

Zo zijn 66 van de geplande 69 projecten succesvol afgerond en is 95% van de doelstellingen gerealiseerd. Ook is 97% van de beschikbare subsidie uitbetaald in projecten. Wat goed is om te zien is dat de gemeenten en derden geen probleem hebben ondervonden om de verplichte cofinanciering te realiseren. Ook deze lag ruim boven de geformuleerd doelstelling. Deze prima resultaten zijn ook besproken tijdens het overleg met de Portefeuillehouders Regiocontract op 20 juni jongstleden. Zij gaven aan alle betrokken partijen en het programmamanagement-bureau te complimenteren voor de behaalde resultaten. Al met al biedt de afronding van het Regicoontract veel vertrouwen voor de uitvoering en de toekomst van het nieuwe regiocontract 2012-2015!

Start uitrol/uitvoering van het nieuwe Regiocontract 2012-2015
Zoals bekend is op 25 april jongstleden het nieuwe regiocontract ondertekenend. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio van 16 mei jl. is het uitvoeringsdocument van het regiocontract vastgesteld. Het uitvoeringsdocument beschrijft op hoofdlijnen hoe de 5 programmaraden uitvoering gaan gegeven aan het Regiocontract.

Uitvoeringsdocument en traject zijn de afgelopen maanden gecommuniceerd met de programmaraden en ambtelijke gremia van de regiogemeenten. Uiteindelijk doel is om voor het einde van dit jaar per programmaraad een zogenaamde projectenportefeuille te hebben waar in de planning en de begroting is weergegeven van de projecten die de komende jaren uitgevoerd gaan worden binnen het kader van het regiocontract.

Nieuwe enquête tool voor het Regiocontract
Voor het nieuwe regiocontract is er een nieuwe en uitgebreidere enquête-tool ontwikkeld. Hiermee kunnen we beter en nauwkeuriger inzicht krijgen in de voortgang van de projecten. Ook de mogelijkheden tot rapportage zijn verbeterd zodat we sneller en meer vraaggericht kunnen rapporteren naar diverse doelgroepen toe. De nieuwe enquête-tool bevindt zich nu nog in een pilot-fase maar zal naar verwachting eind van dit jaar de eerste resultaten gaan opleveren.

Nieuwsarchief