Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie & Toerisme Nieuws

16 december 2020

Vijf versnellingsopgaven voor recreatie en toerisme in Rivierenland

RT versnellingsopgaven.jpg

Onze acht gemeenten werken binnen Fruitdelta Rivierenland samen om o.a. de toeristische sector te versterken. Om gezamenlijk op korte termijn resultaat te boeken in het versterken van deze sector, is er focus aangebracht door vijf concrete opgaven, de 'Big 5', te definiëren die nu versneld worden opgepakt: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. 

Regionaal samenwerken
Om lokale ambities te verwezenlijken, is vaak regionale samenwerking nodig. Regionale samenwerking zorgt voor kennisontwikkeling en brengt de lokale belangen en initiatieven met elkaar in verbinding. Hierdoor ontstaat slagkracht en wordt een integrale aanpak mogelijk. En zo is deze aanpak ook gestart. Eerst zijn de gemeentelijke ambities geïnventariseerd en is er gekeken waar regionale samenwerking nodig is voor het verwezenlijken van deze ambities. Dit heeft geresulteerd in een lijst met veertien opgaven waaruit er vijf in regionaal verband verder zijn uitgewerkt om nu versneld op te pakken.

Programmatische aanpak
Door deze programmatische aanpak werken de gemeenten samen met het Bureau Toerisme Rivierenland aan een aantrekkelijke regio voor inwoners en toeristen. Het is o.a. de ambitie om de beleving van de rivieren in het landschap te versterken, het DNA van de historische binnensteden zichtbaar te maken, de aanwezige Cultuurhistorische Landmarks aan elkaar te verbinden en de geschiedenis tot leven te brengen.

Jan de Boer, speerpuntvoorzitter Recreatie en Toerisme: “Door op deze manier de krachten te bundelen en gezamenlijk aan deze ‘Big 5’ te werken, kunnen we de toeristische potentie van de regio zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin verzilveren.”

Nieuwsarchief