Nieuws.jpg

Nieuws

18 november 2020

Colleges stemmen in met Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030

Culemborg b1.jpg

De colleges van burgemeester en wethouders van onze acht gemeenten hebben ingestemd met de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020–2030. Hierin staan gezamenlijke afspraken over de woningbouwopgave voor de komende tien jaar. In deze periode moeten tussen de 7.900 en 12.500 nieuwe woningen gebouwd worden om te kunnen voorzien in de regionale vraag naar woningen.

Klik hier voor de Woonagenda (pdf, 6 MB).


Over de Regionale Woonagenda
In de Omgevingsverordening van Provincie Gelderland is opgenomen dat alle regio’s binnen de provincie een regionale woonagenda moeten opstellen. Het doel van zo’n woonagenda is om de woningbouwopgave in de regio af te stemmen. Regionale afstemming moet ervoor zorgen dat er wordt gebouwd naar behoefte en dat gemeenten samenwerken op gemeente overstijgende onderwerpen. Het samenwerkingsverband Regio Rivierenland, dat procesbegeleider en penvoerder is, zal de Regionale Woonagenda namens de acht regiogemeenten voor vaststelling aanbieden aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Provincie Gelderland is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regionale Woonagenda.

Rivierenland: aantrekkelijke woonregio
Rivierenland is een aantrekkelijke woonregio, door haar gunstige centrale ligging en goede ontsluiting met de rest van Nederland. De regio beschikt over veel groen, ruimte en een relatief betaalbare woningvoorraad ten opzichte van omliggende steden als Utrecht, Den Bosch, Ede en Nijmegen. De verwachting is dat de druk vanuit deze omliggende steden hoog blijft. Het coronavirus zal mogelijk leiden tot een nog grotere trek vanuit omringende steden naar de regio.

Ontwikkelingen als vergrijzing en toenemende mobiliteit hebben hun weerslag op de vraag naar woningen in Rivierenland. Daarnaast zijn er de laatste jaren veel nieuwe regels rondom het onderwerp wonen gekomen. Ook het coronavirus zal invloed hebben op de -regionale- economie en op de woningmarkt. Al deze ontwikkelingen samen vormden de aanleiding voor actualisatie van de Regionale Woonagenda Rivierenland.

Regionale opgaven
Marcel Melissen is wethouder wonen van de gemeente Tiel en voorzitter van het regionaal bestuurlijk overleg, dat opdrachtgever was voor de nieuwe regionale woonagenda. Ook hij heeft de woningmarkt de afgelopen jaren zien veranderen: “De woningmarkt houdt niet op bij gemeentegrenzen. Het is juist daarom zo belangrijk dat we regionaal samenwerken op thema’s die ons allemaal raken. Daarnaast biedt deze regionale woonagenda ons een mooie kapstok voor ons lokale woonbeleid en de gesprekken die wij hierover voeren met woningcorporaties en ontwikkelende partijen.”

In de Regionale Woonagenda zijn vijf thema’s uitgewerkt waarop de acht regiogemeenten de komende jaren willen samenwerken. Deze thema’s zijn:
1. Continuïteit in productie
2. Betaalbaarheid van het wonen
3. Flexibiliteit op de woningmarkt
4. Wonen en zorg
5. Duurzaamheid

Opgave nieuwbouw
Naast de inhoudelijke thema’s, bevat de regionale woonagenda ook een woningbouwprogramma voor de komende tien jaar. Hierin staan per gemeente bandbreedtes voor het aantal toe te voegen woningen. In totaal verwacht de regio Rivierenland in de periode 2020-2030 tussen 7.900 en 12.500 nieuwe woningen te realiseren, om te voorzien in de regionale woningbehoefte. De opgave is fors. Net als in veel delen van Nederland zullen er nieuwe woningen bij moeten komen om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Tussentijdse evaluatie
Voor het samenstellen van de Regionale Woonagenda is gebruik gemaakt van verschillende recente onderzoeken en prognoses. De Regionale Woonagenda heeft een looptijd van tien jaar. De omstandigheden op de woningmarkt kunnen echter snel wijzigen en bijsturing kan nodig zijn. Daarom worden de ambities en het woningbouwprogramma uit deze regionale woonagenda gemonitord en iedere twee jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

Foto-bijschrift: Impressie van het in 2005 gerealiseerde duurzame project Pioniersveld in de Culemborgse wijk EVA-Lanxmeer (foto: gemeente Culemborg).

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief