Nieuws.jpg

Nieuws

26 oktober 2020

Ontwikkelingen in speerpunt Recreatie & Toerisme

Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg

De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan te brengen binnen deze opgaven zijn vijf versnellingsopgaven gekozen: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. Aan deze opgaven zijn inmiddels bestuurlijke trekkers verbonden. 

Projectopdrachten
Om de aanpak binnen elke opgave te structuren en de beoogde resultaten concreet te maken, worden momenteel projectopdrachten opgesteld. Deze geven per opgave op voorhand een duidelijk beeld van de ambitie, de raakvlakken met andere opgaven, het projectteam en de benodigde financiële middelen, de fasering in de aanpak (en vermelding van tussenresultaten c.q. te bereiken mijlpalen) en het eindresultaat. De resultaten van deze opgaven moeten bijdragen aan het behalen van de regionale ambitie op het vlak van recreatie en toerisme. 

Samenwerkingsafspraken
De prestatieafspraken die in 2017 zijn gemaakt met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) worden geëvalueerd en opnieuw opgesteld in de vorm van samenwerkingsafspraken voor de komende vier jaar. Op deze manier zorgen we dat de inzet van het RBT aansluit op de gedefinieerde versnellingsopgaven. Zo kan met vereende krachten worden samengewerkt om de regionale ambitie te verwezenlijken.

Foto's:
Seijbel Photography, Slot Loevestein, De Verbeelding B.V., RBT

 

 

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief