Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

24 september 2020

Team Leerplicht presenteert jaarverslag 2019-2020

COVERJaarverslagLeerplicht.jpg

Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat het team zien op welke manier zij in het afgelopen schooljaar invulling heeft gegeven aan haar taken en verantwoordelijkheden. En welke resultaten het team daarin heeft geboekt.

Onderwijs in coronatijd
Het team houdt niet alleen toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaren beschouwen zichzelf nadrukkelijk ook als beschermers van het recht op onderwijs voor de bijna 24.000 leerlingen in Rivierenland. Deze taak is in deze tijden van het coronavirus extra zinvol en uitdagend gebleken. Door de tijdelijke lockdown en schoolsluiting eerder dit jaar kwam de schoolplicht van jongeren onder de 18 jaar te vervallen. Daarmee kreeg het werk van Team Leerplicht een andere focus: het signaleren van jongeren in moeilijke situaties, doordat zij bijvoorbeeld niet konden meedoen aan de online lessen. En het in beeld brengen van kwetsbare en onzichtbare jongeren die het in deze periode extra moeilijk hebben. Samen met school en/of het gemeentelijke wijkteam bepaalde het team welke vervolgacties nodig waren om het volgen van onderwijs te stimuleren dan wel mogelijk te maken voor de leerlingen. Waar nodig werd contact gezocht met leerlingen en hun ouders om te zorgen voor een passende en veilige leeromgeving.

De visie
De visie van Team Leerplicht op het uitvoeren van de leerplichttaken laat zich als volgt samenvatten: Team Leerplicht is een partner van de scholen, een collega van het wijkteam en een beschermer van het kind. De visie is gebaseerd op de kernwaarden verbindend, dienstverlenend, betrouwbaar, deskundig en proactief. Team Leerplicht is onmisbaar in de regionale ketensamenwerking, om te waarborgen dat er voor iedere jongere een (mogelijkheid tot) schoolgang is. De preventieve, moderne manier van uitvoeren van de leerplichttaken staat in deze tijd nóg meer centraal. Het team pakt voortijdig schoolverlaten grondig aan; door een brede samenwerking, een goed gesprek en/of een noodzakelijk duwtje in de rug borgt zij te allen tijde het recht op onderwijs.

Het werk
In het jaarverslag wordt toegelicht welk werk Team Leerplicht voor gemeenten doet, welke soorten verzuim er zijn, volgens welke aanpak wordt gehandhaafd, met wie wordt samengewerkt en welke vormen van hulp er zijn. Daarnaast zijn er praktijkcases te lezen van leerlingen die om verschillende redenen met leerplicht te maken kregen: Julian die niet naar school kan omdat hij arbeidsmigrant is wiens werkgever hem niet de voorzieningen biedt waar hij recht op heeft. Janneke die noodopvang nodig heeft omdat ze anders geen (online) onderwijs kan volgen. En Jan die méér dan alleen hulpverlening nodig heeft omdat hij langdurig verzuimt. Ieder probleem en elke leerling vraagt een andere aanpak en hulp en Team Leerplicht illustreert hoe zij dit doet.

De cijfers
Om het jaarverslag prettig leesbaar te maken, hebben we alleen de samenvattende cijfers in het verslag opgenomen. Alle andere cijfers en tabellen zijn als online bijlagen opgenomen. U kunt deze lezen door met uw smartphone de QR-codes te scannen. Ook is het jaarverslag hier te vinden.

Jaarverslag lezen?
Het jaarverslag is bestemd voor de colleges van de regiogemeenten. Zij brengen daarmee jaarijks verslag uit aan hun gemeenteraden over de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan de Leerplichtwet. Daartoe is het jaarverslag, in week 39, naar de gemeenten toegezonden. Daarnaast geeft het jaarverslag aan een ieder die daarin geïnteresseerd is, een inkijkje in de wereld van leerplicht en het werk van de leerplichtambtenaren.

Klik hier om het jaarverslag te lezen >>

 

Nieuwsarchief