Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

2 juli 2020

Regio Deal FruitDelta Rivierenland: de handtekeningen worden gezet!

RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg

Het is zover: het werk dat wij met onze samenwerkingspartners de afgelopen periode hebben verzet, heeft zich vertaald in een gehonoreerde Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Wij zitten met onze procespartners Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland in de afrondende fase. Binnenkort worden de handtekeningen gezet en kunnen na de zomer de projecten worden gekozen en gestart die gaan bijdragen aan het stimuleren van onze brede welvaart.
Regio Deal: brede welvaart stimuleren
De Regio Deal is een arrangement tussen regio’s en het Rijk om de kracht van de regio’s te versterken. Het doel is om de brede welvaart te stimuleren. Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Met de Regio Deal kunnen wij - middels projecten - ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal én de regionale samenwerking versterken. Daarvoor hebben wij vier programmalijnen (klik hier of op de afbeelding om te vergroten):

Op 14 februari 2020 maakte de Ministerraad bekend dat het Regio Deal-voorstel (samenvatting) dat wij eind 2019 indienden, is gehonoreerd. Het Rijk wil graag als partner bijdragen aan FruitDelta Rivierenland en heeft 7,5 miljoen euro aan cofinanciering toegezegd. Dit is een prachtige beloning voor de intensieve en jarenlange samenwerking binnen onze regio!

Structureel, meerjarige partnership met Rijk en Provincie
Eén van de opgaven van FruitDelta Rivierenland is Lobby & Branding. Het doel daarvan is om samen met onze partners (ondernemers, onderzoek/onderwijs, organisaties, ondernemende inwoners; de O’s) de regio FruitDelta Rivierenland (inter)nationaal op de kaart te zetten. Belangrijk daarbij is het verkrijgen van een meerjarig partnership met Provincie en Rijk om onze ambities en opgaven op de agenda te krijgen. Met de Regio Deal wilden wij aangrijpingspunten creëren voor vervolggesprekken en structureel aan tafel komen bij Provincie en Rijk. Dit doel is bereikt! We hebben dus met het hele proces om te komen tot een Regio Deal een grote stap gezet in de regionale opgave Lobby & Branding.

Informatie over het proces en de inhoud
In april stuurden wij een nieuwsbrief over de Regio Deal. En de afgelopen maand informeerden wij de raden en colleges over de stand van zaken tijdens regionale informatiebijeenkomsten. Door de coronamaatregelen kon dit helaas niet fysiek gebeuren, maar moest het digitaal. Bekijk de presentatie om antwoord te krijgen op deze vragen:

• Wat willen wij bereiken? • Wat is de Regio Deal? • Wat moeten wij aanpakken? • Met wie gaan wij dat doen en hoe? • Om hoeveel geld gaat het en hoe is het financieel geregeld? • Waar gaat het geld naartoe? • Om wat voor projecten gaat het? • Wat betekent de Regio Deal voor uw gemeente en wat is de rol van colleges en gemeenteraden? • Wat is de planning en hoe houden wij u op de hoogte?

De vragen die wij ontvingen voor, tijdens en na de bijeenkomsten hebben wij zoveel mogelijk beantwoord in de raadsinformatiebrief na de digitale bijeenkomst. En daar blijft het niet bij. De komende weken werken wij - mede op basis van de vragen die wij ontvingen - aan het uitbreiden van de webpagina fruitdelta.nl/regiodeal met de Regio Deal-tekst, diverse visuals, een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden en overige informatie. Ook volgt er nog een aparte Regio Deal-nieuwsbrief en ligt er het aanbod bij de gemeenteraden en colleges om langs te komen voor het verstrekken van meer informatie indien daaraan behoefte is.

Na de zomervakantie
Als de handtekeningen zijn gezet, staat niets de volgende fase van de Regio Deal in de weg: de keuze van de projecten die handen en voeten gaan geven aan de benoemde doelen en resultaten van programmalijnen (door de Bestuurlijke Stuurgroep) en de start van de uitvoering van de projecten. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte tijdens diverse bijeenkomsten en met verschillende communicatiemiddelen.
 

De procespartners over de toekenning van de Regio Deal aan FruitDelta Rivierenland

 

Nieuwsarchief