Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

26 mei 2020

Lokale RES-bijeenkomsten online

online-bijeenkomst-RES.jpg

De eerste online bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie met stakeholders was op 21 april in Maasdriel, de laatste was op 27 mei in West Betuwe. Er waren veel bekende gezichten, maar ook een flink aantal nieuwe. In totaal praatten opnieuw zo’n 300 deelnemers mee over de RES.

Online bijeenkomsten wegens coronavirus
Vorig jaar waren er in alle acht regiogemeenten bijeenkomsten met stakeholders over de Regionale Energiestrategie (RES). Daar deden ruim 300 mensen aan mee. Dit voorjaar stonden nieuwe bijeenkomsten gepland om de deelnemers te vertellen wat er met hun inbreng voor de Concept RES was gedaan. Door de coronamaatregelen konden die avonden niet doorgaan. De Stuurgroep RES besloot om de bijeenkomsten niet uit te stellen, maar online te houden. 

Reacties
Een centrale vraag in de bijeenkomsten was: wat vindt u belangrijk om uit te werken in RES 1.0? Een greep uit de reacties die vaker genoemd werden:

  • Waardering dat er in de denkrichtingen en ontwerpprincipes zo duidelijk oog is voor natuur en landschap. Blijf hierop letten bij de uitwerking!
  • Zet nog actiever in op het benutten van grote daken voor zonne-energie.
  • Publieksparticipatie heeft meer aandacht nodig. Betrek bewoners in een vroeg stadium als in RES 1.0 concretere locaties in beeld komen.
  • Innovatie moet hoog op de agenda. Bijvoorbeeld: benutten waterkracht, opslag van elektriciteit.
  • Deze aanbevelingen gelden niet alleen voor de RES, maar ook voor gemeenten die het beleid voor zonne- en windenergie de komende tijd uitwerken. De gemeente geeft immers de kaders waar initiatiefnemers aan moeten voldoen.

De uitkomsten van de acht lokale online bijeenkomsten gaan naar de Stuurgroep RES. In de RES 1.0, die in juli 2021 gereed moet zijn, worden de aanbevelingen uit deze online bijeenkomsten meegenomen.

Online de nieuwe manier van participeren?
Tot slot: is online nu de nieuwe manier van participeren? Sommige deelnemers vonden van wel omdat er weinig CO2-belasting is als er niemand de deur uit hoeft. De algemene lijn was toch dat fysieke bijeenkomsten sterk de voorkeur hebben voor meer inhoudelijke diepgang en persoonlijk contact. Bij de afsluiting van de online bijeenkomsten zei dan ook iedere wethouder: "Na de zomer hoop ik u weer in levende lijve te ontmoeten om de mogelijkheden voor duurzame energie concreter uit te werken."

Kijk voor meer informatie en de opnames van de online bijeenkomsten over de RES op resrivierenland.nl

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief