Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuws

10 december 2019

Nulmeting maakt omzet en omvang multifunctionele landbouw FruitDelta Rivierenland bekend

Nulmeting multifunctionele landbouw Rivierenland.jpg

Eén van onze opgaven is om de agribusiness in FruitDelta Rivierenland met de samenleving te verbinden via verbrede plattelandsontwikkeling, ook wel multifunctionele landbouw genoemd. Om te weten waar wij staan in onze regio op dit vlak, hebben wij een nulmeting laten uitvoeren door Wageningen University & Research (WUR). 


Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek maakte WUR gebruik van cijfers van het CBS. De cijfers over multifunctionele landbouw, ook verbrede plattelandsontwikkeling genoemd, worden eens per vier jaar bekendgemaakt. Er is gekozen voor 2016, omdat dit het jaartal is met de meest recente gegevens uit de CBS Landbouwtelling. Binnen de multifunctionele landbouw onderscheiden we zes deelsectoren: zorglandbouw, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop (verkoop producten), recreatie, agrarisch natuurbeheer en boerderijeducatie. Naast de analyse van de cijfers is in drie bijeenkomsten - boerderijverkoop, recreatie, zorglandbouw en agrarische kinderopvang - met sleutelfiguren uit de regio kritisch gekeken naar de gegevens uit de Landbouwtelling en zijn inschattingen gemaakt van de omzetcijfers voor de regio. Voor de deelsectoren agrarisch natuurbeheer en boerderijeducatie zijn interviews met een aantal sleutelfiguren gehouden.

Cijfers

De cijfers laten zien dat ongeveer 15-20% van de aanwezige 1.700 agrarische bedrijven in FruitDelta Rivierenland in 2016 actief was met multifunctionele landbouw. De omzet daarvan bedroeg 25 miljoen euro. Dit was bijna 4% van de totale omzet van de aanwezige land- en tuinbouwbedrijven. Hiervan was boerderijverkoop met bijna 14 miljoen euro omzet de belangrijkste verbredingsactiviteit, gevolgd door zorglandbouw met 6,5 miljoen euro en agrarische kinderopvang met 3 miljoen euro omzet.

Lees over het onderzoek en de resultaten >>


Verwachting: groei!

De inschatting van de WUR is dat het aandeel multifunctionele landbouw verder zal groeien, op nationaal niveau en ook in FruitDelta Rivierenland. Met onze opgave ‘Agribusiness en samenleving’ dragen wij bij aan deze ontwikkeling. Door de volgende meting af te zetten tegen de cijfers uit de nulmeting, krijgen we inzicht in de resultaten van alle inspanningen binnen onze regio op dit gebied.

Vervolgmeting

Voor de vervolgmeting adviseert WUR na te gaan welke extra bronnen en methoden behulpzaam kunnen zijn bij de inschatting van het aantal en de omzet van de diverse verbredingsactiviteiten. En om hierop tijdig acties uit te zetten. De CBS-Landbouwtelling geeft namelijk niet het volledige beeld bij diverse verbredingsactiviteiten van het aantal agrarische bedrijven met verbreding. De eerstvolgende inventarisatie vanuit de CBS-Landbouwtelling vindt plaats in 2020.

 

Nieuwsarchief