Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

4 november 2019

Nieuwe stap in aanpak problemen A2 tussen de knooppunten Deil en Vught

A2.jpg

Om de doorstroming, bereikbaarheid en betrouwbaarheid van de A2 tussen de de knooppunten Deil en Vught te verbeteren, is het Programma A2 in het leven geroepen. Van de 19 oplossingsrichtingen voor de knelpunten zijn er nu vier kansrijke alternatieven vastgesteld. De volgende stap is onderzoeken welke de beste is.

Programma A2

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. De doorstroming, bereikbaarheid en betrouwbaarheid ervan komen steeds meer in het nauw. Wij willen deze op de korte termijn en in de verdere toekomst voor alle weggebruikers verbeteren. Daarvoor is het Programma A2 in het leven geroepen, dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Rijkswaterstaat, de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland samen uitvoeren. Het programma kent een aantal stappen/fases om tot oplossingen te komen. Er waren al 19 oplossingsrichtingen in kaart gebracht. De stap die nu is gemaakt, is dat deze oplossingsrichtingen zijn teruggebracht naar vier kansrijke alternatieven, variërend van de optimalisatie van de bestaande situatie tot uitbreiding met één of twee rijstroken.

 

Programma A2: oplossingen voor korte, middellange en lange termijn

Het Programma A2 is gestart in juni 2018 en bestaat uit vier onderdelen/werkpakketten die zich richten op maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn:

  1. Quick Wins: de oplossingen op de korte termijn
  2. De oplossingen voor de middellange termijn
  3. De oplossingen voor de lange termijn: MIRT-verkenning
  4. De oplossingen voor de lange termijn: OV

Als samenwerkende gemeenten zijn wij actief betrokken in dit proces. Als lid van de stuurgroep behartigt Regio Rivierenland het belang van de inwoners van onze gemeenten. Wij denken mee over oplossingen in het belang van de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid van en in ons gebied.

De kennis van onderzoekers en ideeën van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn ook heel belangrijk in het proces. Een goede participatie staat hoog op de agenda.

Korte en middellange termijn
Het duurt jaren voordat structurele oplossingen zijn vastgesteld en doorgevoerd. Maar we willen natuurlijk nu al een verlichting van de problemen. Ter overbrugging werken de partijen aan oplossingen voor de korte en middellange termijn. Denk daarbij in onze regio aan het optimaliseren van de stations Geldermalsen en Zaltbommel (o.a. uitbreiding fietsenstallingen, veraangenamen station, deelmobiliteit en uitbreiden functies), het uitbreiden van het P&R- terrein op beide stations en het plaatsen van een informatiepaneel bij de snelweg, onderzoek naar carpoolplekken (Waardenburg, Enspijk, Beesd), verkeersregelinstallatie bij de afslag van Waardenburg en toeritdossering bij de oprit om hier de doorstroming te verbeten, het benaderen van werkgevers om te stimuleren dat mensen niet met de auto naar het werk komen en de realisatie van de snelfietsroute Zaltbommel – ’s-Hertogenbosch in 2020.

Lange termijn
Voor de lange termijn richt de MIRT-verkenning knooppunt Deil - 's-Hertogenbosch - knooppunt Vught zich op de structurele, lange termijnoplossingen. Hierin wordt ook de afwikkeling naar de A15 richting het oosten (Nijmegen/Arnhem) bij het knooppunt Deil meegenomen in het studiegebied. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de problemen op de A2 worden opgelost en die op de A15 toenemen. Tijdens sessies met publieke en private zijn negentien oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Hiervan vielen er enkele af en van de overige zijn vier pakketten gemaakt van meerdere oplossingen. Deze worden 'De vier kansrijke alternatieven' genoemd (zie hieronder). Nu deze bekend zijn, zullen zij verkeerskundig worden onderzocht om zo tot een voorkeursvariant te komen. Dit kan ook een combinatie van oplossingen zijn. In de loop van 2020 zal de voorkeursvariant bekend zijn.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De vier alternatieve oplossingen staan beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, die op 24 oktober openbaar is gemaakt. In deze notitie is ook beschreven hoe de milieu-effecten in het milieueffectrapport in beeld zullen worden gebracht. Deze krijgen een plek in de afwegingen voor het voorkeursalternatief. Tevens wordt er een passende beoordeling opgesteld in verband met mogelijke gevolgen voor een Natura-2000 gebied. Iedereen die dat wil, kan tot en met 4 december een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Meer weten?

Voor het totale Programma A2 Deil – Vught is een website in de lucht: www.mirta2deilvught.nl. Hier vindt u uitgebreide informatie over zowel de kortetermijnmaatregelen als de MIRT-verkenning. Wilt u meer weten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, dan bent u van harte welkom om naar de informatieavonden hierover te komen. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen.

Datum

Locatie

Dinsdag 12 november

Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2, Hogeweg 65, Zaltbommel

Donderdag 14 november

Bestuurscentrum Gemeente ’s-Hertogenbosch, Achter het Stadhuis 5-7, ’s-Hertogenbosch

 

Nieuwsarchief