Nieuws.jpg

Persberichten Nieuwsarchief

15 maart 2013

Regio Rivierenland gaat investeren in de communicatie

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft in zijn vergadering van 13 maart ingestemd met een nieuw Communicatieplan. Uitgangspunt daarvan is dat Regio Rivierenland de centrale bron wordt van nieuwsvoorziening voor alle zaken die de Regio aangaan. Hiermee wil de Regio communicatie inzetten als een belangrijk instrument ter bevordering van de samenwerking tussen de gemeenten.

Inzicht in projecten en processen
Uit een uitgebreide nulmeting die halverwege 2012 plaats vond onder raadsleden, maatschappelijke partijen, ambtenaren en wethouders bleek dat er veel behoefte was aan meer communicatie door Regio Rivierenland. Het gaat over de voortgang van de veelheid aan projecten en processen die in regionaal verband worden uitgevoerd. Vooral Raadsleden hebben veel behoefte aan inzicht en het geschetst krijgen van kaders. Ook kan een betere communicatie helpen bij een positievere beeldvorming over de samenwerking en de ontwikkelingen in ons gebied en is er veel behoefte aan ontmoeting. Om hieraan tegemoet te
komen, wil Regio Rivierenland onder andere de website actueler en toegankelijker maken, gebruik gaan maken van sociale media en ontmoetingen organiseren.

Openbaarheid stukken programmaraden
Nieuw is ook dat de stukken van de programmaraden voor iedereen openbaar worden. In de vijf programmaraden van Regio Rivierenland nemen wethouders besluiten over tal van onderwerpen waar regionaal op wordt samengewerkt. Tot op heden konden die stukken alleen door wethouders en ambtenaren worden ingezien die over inlogcodes beschikten.

Communicatie als onderdeel van dagelijks werk
De invoering van meer en betere communicatie vraagt ook om een andere nadruk in de werkzaamheden van medewerkers van het Regiokantoor. Het meer toepassen van communicatie moet meer onderdeel worden van het dagelijks werk. In de zomer moet hiervoor een plan zijn uitgewerkt waar in het najaar uitvoering aan kan worden gegeven.


----------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer Beenakker, portefeuillehouder Bedrijfsvoering van Regio Rivierenland. Hij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat van Tiel (0344) 63 71 21.

Contactgegevens


De contactgegevens betreffende het onderwerp in het persbericht vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief