Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

20 juni 2019

Ruimtelijke Strategische Visie vastgesteld in algemeen bestuur Regio Rivierenland

file-2.jpeg

Het algemeen bestuur van Regio Rivierenland heeft op 19 juni de Ruimtelijke Strategische Visie vastgesteld. In de visie is ontwikkelruimte gemaakt voor de drie economische speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Ook de bereikbaarheid en het behoud van kwaliteit van het landschap nemen een prominente plaats in.

Hans Beenakker (links), voorzitter Regio Rivierenland, neemt de Ruimtelijke Strategische Visie in ontvangst met een handdruk van Jan Kottelenberg (rechts)
 
Ontwikkelproces van de Ruimtelijke Strategische Visie
De Ruimtelijke Strategische Visie komt tot stand na een ontwikkelproces van 2 jaar. Gemeenten en stakeholders waren betrokken. Een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden maakte hier deel van uit. Jan Kottelenberg (trekker binnen het algemeen bestuur van dit proces): "Nu de visie gereed is, kunnen we eigenlijk weer opnieuw aan de slag, want de ontwikkelingen gaan door. Maar het is goed dat we een richtinggevend document hebben voor de gemeentelijke omgevingsvisies en een lobby-instrument naar andere overheden." De visie is een opgave uit het ambitiedocument 2016-2020. In 2016 is dit ambitiedocument door de gemeente vastgesteld. Het doel van het ambitiedocument is onder anderen om meer werkgelegenheid te creëren dat bii onze inwoners past.
 
De ontwikkelruimte in het Ruimtelijke Strategische Visie
De ontwikkelruimte staat in relatie tot de 3 economische speerpunten Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en toerisme. Bereikbaarheid en behoud van kwaliteit van het landschap neemt daarbij een prominente plaats in. In de regio zijn kansrijke ontwikkellocaties voor attractie- en verblijfsrecreatie benoemd. Dit is onder anderen om investeerders naar onze regio te trekken. Voor tuinbouwgebieden zijn wegaansluitingen op N-wegen geagendeerd. naast de regionale bedrijventerreinen, is de behoefte groot om ruimte te bieden aan middelgrote bedrijven op lokale bedrijventerreinen. Inpassing van teeltondersteunende voorzieningen vraagt aandacht.

De belanghebbenden voor het Ruimtelijke Strategische Visie
De visie is met name van belang voor ondernemers. Voor hen wordt duidelijk wat de ontwikkelmogelijkheden zijn voor ondernemingen. Voor inwoners draagt de visie bij aan een prettige woon- en leefomgeving. Een van de doelstellingen dat ook al in het ambitiedocument 2016-2020 stond, is om meer werkgelegenheid te creëren dat past bij de inwoners van Regio Rivierenland.

De status van de Ruimtelijke Strategische Visie
De Ruimtelijke Strategische Visie is een product van de gemeenten. Met de visie kunnen de gemeenten het gesprek aangaan met de provincie en zo nodig met andere overheden om resultaten te bereiken. Veel aspecten van de visie worden uitgewerkt in regionale uitvoeringsprogramma's, zoals het regionale mobiliteitsplan, de Regionale Energiestrategie (RES) en het proces van de huisvesting van arbeidsmigranten. Gemeenten vertalen de visie gedeeltelijk in de gemeentelijke omgevingsvisie. Andere zaken worden geagendeerd in de regionale speerpuntenberaden en de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Infrastructuur en Duurzaamheid.
 
 
Lees ook: 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief