Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

6 juli 2018

Gedeputeerde Josan Meijers op tour door Fruitdelta Rivierenland

Rivierenland-500].jpg

Fruitdelta Rivierenland heeft gedeputeerde Josan Meijers kunnen verwelkomen in de regio om te laten zien waarmee wij bezig zijn, toe te lichten op welke manier beleid wordt vormgegeven en wat de resultaten zijn die hieruit voortkomen. Dus op een bijzonder warme dag zijn wethouders en gedeputeerde Josan Meijers in de bus gestapt voor een tour door Rivierenland.

Tijdens deze tour is ervoor gekozen om een aantal projecten te bezoeken die aansluiten op thema's uit de Woonagenda regio Rivierenland: duurzaamheid, betaalbaarheid, arbeidsmigranten en transformatie zijn de revue gepasseerd.

De tour heeft ons als eerste geleid naar Culemborg. Wethouder Collin Stolwijk nam ons mee naar de wijk Parijsch, de grootste uitbreidingswijk in Culemborg waar nog ruim 900 woningen worden gebouwd.  De druk op de woningmarkt in dit deel van de regio neemt toe omdat de regio Utrecht onbetaalbaar is geworden, en natuurlijk ook omdat Culemborg en regio Rivierenland aantrekkelijk zijn om te wonen. De betaalbaarheid komt hiermee wel onder druk. De gemeente blijft desondanks wel zoveel mogelijk sturen op het gewenste woningbouwprogramma. 'Samen met de ontwikkelaars wordt naar oplossingen gezocht om betaalbaar bouwen en betaalbaar houden – ook onderdeel van de regionale woonagenda -  mogelijk te maken', aldus Collin Stolwijk.

Vervolgens zijn we doorgereden naar de wijk Achter de Poort. Dit is een wijk uit de jaren vijftig met leefbaarheidsproblemen en slecht geïsoleerde woningen met veel vochtproblemen. Hier zijn 300 sociale huurwoningen gesloopt van woningcorporatie KleurrijkWonen en 200 sociale energiezuinige  huurwoningen teruggebouwd. De openbare ruimte is ook ingrijpend verbeterd. De vernieuwingsslag heeft geleid tot een verbetering van de leefbaarheid.

'Bij de verduurzaaming van woningbouw is het van belang om het bouwen van duurzame nieuwbouw en verduurzaming van de reeds aanwezige bestaande woningbouw in samenhang - en gezamenlijk - op te pakken. Ingrepen aan de bestaande woningvoorraad kunnen meegenomen worden in de slipstream van de nieuwbouw.', betoogde gedeputeerde Josan Meijers. Deze wijkgerichte aanpak krijgt binnen het programma Steengoed meer aandacht.

Erna hebben we de wijk Sprokkelenburg bezocht. Op een voormalig voetbalterrein worden 33 bouwkavels in het duurdere koopsegment – een ondervertegenwoordigd woningtype in Culemborg – gerealiseerd. Ook hier vormt duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het bouwen.

Na Culemborg zijn we op weg gegaan naar Ravenswaay, gemeente Buren.

Hier wordt door bouwbedrijf de Vree en Sliepen een woningbouwproject gerealiseerd van 40 woningen in huur, goedkope en middeldure koop. De woningen zijn aantrekkelijk voor voor starters, doorstromers en senioren. Een deel van de woningen wordt gerealiseerd in het goedkope koopsegment van circa € 170.000. In Rivierenland is behoefte aan goedkope koopwoningen die niet alleen bij de bouw maar ook later nog betaalbaar zijn. Een zoektocht naar de juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit, afgestemd op de woonwensen. De tweede fase van 20 woningen wordt gasloos gerealiseerd.

Dit project laat zien dat betaalbaar bouwen voor de diverse doelgroepen ook in kleine kernen tot de mogelijkheden behoort, aldus het bouwbedrijf.

Gedeputeerde Josan Meijers gaf aan dat hier de politiek haar verantwoordelijkheid moet nemen om samen met bouwers, ontwikkelaars en banken betaalbare en duurzame woningen te realiseren.

'De lokale politiek heeft een belangrijke rol om richting haar burgers duidelijk te maken dat het kiezen voor een duurzame woning nú een stap is, gericht op de toekomst: een extra investering nu betekent lagere woonlasten, een investering die zichzelf terug betaalt én een bijdrage levert aan een beter milieu.'

Vervolgens nam wethouder Teus Kool van de gemeente Neerijnen ons mee naar fruitteler Henk Vissers in Ophemert.

 

Deze fruitteler huisvest zijn werknemers al jaren op het terrein in een tijdelijke woonvoorziening.

De wethouder memoreerde de ontwikkeling van arbeidsmigranten. Goede huisvesting van arbeidsmigranten is noodzakelijk. In de agrarische sector is dat in zijn algemeenheid goed geregeld.

Aandachtspunt is de schaalvergroting in de fruitteelt. Daarnaast neemt de druk op de woningmarkt toe door arbeidsmigranten die in de goedkope woningvoorraad gehuisvest worden (zie bijvoorbeeld de gemeente Tiel).

Regio Rivierenland heeft onlangs een ambtelijke werkgroep de opdracht gegeven de problematiek in beeld te brengen qua aantal en de huisvestingsmogelijkheden verder te onderzoeken. Lokale initiatieven en goede voorbeelden worden hierbij ook meegenomen.

Tenslotte werd terug in Tiel het gebouw van de voormalige Rechtbank bezocht. Dit rijksmonument wordt getransformeerd naar huisvesting voor mensen,die zorg en ondersteuning nodig hebben. De zorggeschikte appartementen worden in de sociale huursector gerealiseerd. Het gebouw wordt herontwikkeld door een Tielse ondernemer, Menno van Herwijnen, die de winst van zijn andere bedrijf inzet voor het transformeren van bestaand vastgoed in Tiel naar betaalbare huurwoningen.

Zijn huurwoningbestand, met woningen en kamers, is een aanvulling op het woningaanbod van de corporaties. Een particuliere verhuurder is, anders dan corporaties, minder gebonden aan strikte (toewijzings-)regels. Dit maakt het mogelijk om onderdak te bieden aan mensen die, om welke reden dan ook, geen sociale huurwoning bij de corporaties kunnen krijgen. Bij deze ondernemer krijgen ook meer kwetsbare, en soms niet al te gemakkelijke, mensen een woning of kamer. Het is prettig om deze ‘overloop’ te hebben in de gemeente.

Het was een leerzame middag waarbij regio Rivierenland op een informele wijze heeft kunnen vertellen én laten zien op welke manier een aantal onderwerpen uit de woonagenda inhoud en vooral ook resultaat hebben gekregen.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief