Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

7 juni 2018

Startschot voor oplossen knelpunten A2

ondertekening-MIRT-4-6-500.jpg

Op 4 juni 2018 ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat in 's Hertogenbosch de startbeslissing om te onderzoeken hoe de fileproblemen op de A2 (Deil-’s-Hertogenbosch-Vught) en de A58 (Tilburg-Breda) op te lossen zijn. De ondertekening betekent mede het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio. Dankzij de inzet van alle partijen gebeurt dit sneller dan gepland.

Een verkenning naar de verbreding van de A2
De A2 is de belangrijkste noord-zuidverbinding van Nederland. Het verbeteren van de doorstroming op beide trajecten is een prioriteit voor de minister. Goede bereikbaarheid is noodzakelijk om niet alleen bedrijven naar je regio te krijgen, maar ook werknemers. De ruimtelijke strategische visie van Regio Rivierenland - die duidelijk maakt waar kansen liggen voor de regionale drie speerpunten en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn, laat geen twijfel over de gewenste ontwikkelingen voor de regio. Genoeg redenen dus om actie te ondernemen. De verkenning onderzoekt verschillende alternatieven voor de A2, waaronder een verbreding tot twee keer vier rijstroken (nu: twee keer drie).

De totaalaanpak
Er wordt voor de oplossing van knelpunten niet alleen gekeken naar een verbreding van de weg, maar bijvoorbeeld ook hoe slimme mobiliteit een rol kan spelen in het verbeteren van de doorstroming. Alle tussenliggende aansluitingen en knooppunten worden onder de loep genomen en er wordt ook gekeken naar de regio's waar de A2 doorheen loopt. Hoe zijn de relaties in de regio's met de A2? Hoe is de ruimtelijke opbouw? Welke initiatieven zijn mogelijk om groei van het wegverkeer te voorkomen? Regionaal wordt dit uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Mobiliteit Rivierenland.

Pakket van maatregelen door bijzondere samenwerking
Om de groei van het knelpunt beheersbaar te houden, is een pakket van meer dan 30 maatregelen voor de kortere termijn (realisatie voor 2021) en middellange termijn (realisatie voor 2024) ontwikkeld. Dit pakket aan maatregelen varieert van de aanleg van een snelfietsroute tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch, via kleinere maatregelen aan de A2 en A59, tot het ontwikkelen van nieuwe (slimme) mobiliteitsdiensten. Er zijn ook meerdere maatregelen die betrekking hebben op het OV of gedragsverandering (mensen uit de auto halen). Betrokken partijen hebben zich samen gerant gesteld voor de financiering én voor de uitvoering hiervan. Juist die inhoudelijke en financiële samenwerking tussen Rijksoverheid, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, Regio Rivierenland en de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt dit programma zo bijzonder. Voor Regio Rivierenland ondertekende Henny van Kooten de startbeslissing. Hij is de voorzitter van het regionale portefeuilleberaad Mobiliteit.

Financiële consequenties
In totaal zijn de geraamde kosten voor alle maatregelen € 46 miljoen. Voor het uitvoeren van de maatregelen van de A2 wordt de financiering met behulp van verdeelsleutels naar draagkracht verdeeld over de betrokken partijen. Voor de verbreding van de A2 heeft het Rijk nu al € 430 miljoen gereserveerd. Deze landelijke investeringen zijn voor de  regio zeer gunstig, omdat enorme investeringen gedaan worden in ‘ons’ gebied, terwijl de regio maar beperkt hoeft bij te dragen.

Naar de huidige inzichten wordt aan de Regio gevraagde bijdrage van € 400.000,- als volgt ingezet:

  • Organisatie- en monitoringskosten zullen ruim € 100.000 bedragen. Dit is een bijdrage van de Regio van 12,5 procent van de totale kosten voor dit onderdeel.
  • Voor de quick-win naar het uitwerken van een Gelders mobiliteitsnetwerk op twee locaties in de regio Rivierenland, wordt een bijdrage van iets minder dan € 100.000 aan onderzoekskosten gevraagd (bijdrage van 4,5 procent).
  • Het overige budget wordt ingezet voor onderzoek naar oplossingsrichtingen op de middellange en lange termijn, waaronder het automatisch rijden voor knooppunt Rivierenland (bijdrage van 17 procent), snelfietsroute Kerkdriel - 's-Hertogenbosch (bijdrage van 17 procent) en de verkenning lange termijn weginfrastructuur oplossingen (bijdrage 12,5 procent).

Vervolg
De verkenningen starten na de zomer en zullen naar verwachting twee jaar duren. Na verdere planuitwerking zal de uitvoering naar verwachting starten in 2024. De Regio is via deelname aan het programmateam al aangesloten bij de verdere uitvoering van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT 2017).

Op de foto van links naar rechts Dhr. Jan Hoskam (Wethouder ’s-Hertogenbosch), Gedeputeerde Connie Bieze (Gelderland), Minister Cora van Nieuwenhuizen, Gedeputeerde Christophe van der Maat (Noord-Brabant), Henny van Kooten (voorzitter regionale Portefeuilleberaad Mobiliteit Regio Rivierenland), Mario Jacobs (wethouder Tilburg)

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.