Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

21 maart 2017

Regio Rivierenland werkt met O’s aan ruimtelijke visie voor nieuwe kansen

Gezamenlijk speerpuntberaad.jpg

Het integraal speerpuntberaad van 14 maart stond in het teken van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Dit jaar wordt een ruimtelijke strategische visie gemaakt voor onze drie speerpunten.

Strategische visie voor optimaal ruimtelijk ordeningsbeleid
Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten; dat is wat de regionale opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving uit het regionale ambitiedocument beoogt. De gemeenten in Regio Rivierenland willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Daarom wordt in 2017 een ruimtelijke strategische visie gemaakt voor de drie speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. 

Samen werken aan de strategische visie
De overheid werkt niet alleen aan de strategische visie, wij betrekken ook de andere O’s erbij: ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners. De visie wordt vervolgens vertaald in de instrumenten van de nieuwe omgevingswet, die het Rijk vanaf 2019 operationeel wil maken voor de gemeenten. In beide processen, de regionale strategische visie voor de drie speerpunten en de implementatie van de nieuwe omgevingswet, trekken de tien gemeenten samen op. Ambtelijk aanspreekpunt voor de ruimtelijke strategische visie van de regio is Annoesjka Wintjes, wintjes@regiorivierenland.nl

Groei werkgelegenheid en economie voor agrologistiek
Nu de regio gestart is met de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma voor de drie regionale speerpunten, wordt het belangrijk om de economische ontwikkeling te gaan monitoren. Hoe staan de speerpunten Agribusiness en Logistiek ervoor? Herman Agricola van Wageningen University & Research (foto), heeft een analyse uitgevoerd van cijfers van de Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE) en de Mei-tellingen van Landbouwgegevens (GIAB) voor de speerpunten Agribusiness en Economie & Logistiek over de periode 2000-2015. Er is een vergelijking gemaakt van de regio met provincie Gelderland en Nederland. Belangrijkste conclusie: de regio blinkt uit in de groei van werkgelegenheid en toegevoegde waarde op het gebied van agrologistiek.

Zie ook: Werkgelegenheid economie en logistiek groeit in de regio Rivierenland

Agribusiness: sterke tuinbouw, groei bruto toegevoegde waarde
In de primaire sector (productiebedrijven) neemt het aantal banen af. In de secundaire sector (de handel) neemt de werkgelegenheid juist toe. De trend is vergelijkbaar met Gelderland en Nederland. Maar zowel de primaire als secundaire sector biedt bijna twee keer zoveel werkgelegenheid in regio Rivierenland dan provincie Gelderland en Nederland. Daarmee is Agribusiness een terecht speerpunt van de regio! Er zijn circa 2.000 bedrijven in de regio. De toegevoegde waarde in de tuinbouw is verreweg het grootste. Het marktaandeel in Nederland van fruit is 25%. Van bloemen 10%. De bruto toegevoegde waarde groeit nog steeds.

Logistiek: groei tegen de trend in
In de logistiek maken we een onderscheid tussen 'Groothandel en handelsbemiddeling' en 'Vervoer en opslag'. Groothandel neemt in onze regio toe en dat is tegen de trend in. Er is een constante groei van beroepgoederenvervoer en logistieke dienstverlening. Vervoer en opslag neemt wel langzaam af, zoals de trend in Gelderland en Nederland is. Net zoals bij het speerpunt Agribusiness zijn er meer banen in regio Rivierenland ten opzichte van Gelderland en Nederland, ongeveer 1,5 keer zoveel.(Zie onder voor uitleg scorebord)

Vervolg
De bestuurders willen het succes in de regio en de ambities meer uitdragen bij gemeenteraden en partners en de innovatiekracht binnen de regio aanwakkeren. Ook is het idee om stakeholders vanuit een klankbordrol te betrekken bij de monitoring van de speerpunten.

Speerpunt Recreatie & Toerisme
Voor het speerpunt Recreatie & Toerisme wordt over het jaar 2017 een monitor vrijetijdseconomie uitgevoerd. Resultaten volgen begin 2018. Wel blijkt nu al uit de Provinciale Werkgelegenheids Enquête dat het aantal banen in de horeca gestaag toeneemt in de regio met 2,2% over het jaar 2016. Iets minder dan de gemiddelde stijging in provincie Gelderland, maar wel vergelijkbaar met de Veluwe.  


Uitleg scorebord 

Het scorebord geeft een overzicht van de betekenis van de sectoren Agribusiness en Logistiek in Regio Rivierenland op basis van de werkgelegenheid.  De kolom ‘aandeel 2015’ geeft de betekenis van de betreffende deelsector in Regio Rivierenland relatief ten opzichte van het landelijk gemiddelde; ++ wil zeggen dat dit aandeel meer dan een factor 2 hoger is, + geeft aan dat het aandeel in regio Rivierenland ca 1.5 boven het landelijk gemiddelde ligt. De andere kolommen geven de ontwikkeling van de werkgelegenheid van de deelsectoren over respectievelijk de perioden 2000-2015 en 2010-2015; ++ geeft aan dat de ontwikkeling in regio Rivierenland veel beter was dan de landelijke trend, + een ontwikkeling beter dan de landelijke trend, en 0 een ontwikkeling nagenoeg gelijk aan de landelijk trend.

Agribusiness wordt weergegeven door de deelsectoren Agro primair-  de werkgelegenheid van de primaire land- en tuinbouw - en Agro secundair -de bedrijven die een ondersteunende, toeleverende of verwerkende functie hebben voor de primaire agrarische productie.  Transport en logistiek wordt weergeven door de deelsectoren Groothandel – in alle soorten van producten - en Vervoer en Opslag - de bedrijven die goederen of personen vervoeren. De sector Beroepsgoederenvervoer is een deelsector binnen Vervoer en Opslag en heeft betrekking op het goederenvervoer over de weg en de daaraan gelieerde logistieke dienstverlening. Agrologistiek tenslotte heeft betrekking op de werkgelegenheid specifiek van groothandel in- en transport van agrarische producten.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.