Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 januari 2017

Volle agenda tijdens eerste Speerpuntberaad van 2017!

Henk Driessen presentatie.jpg

Op 10 januari vond het Speerpuntberaad Economie & Logistiek plaats. Op de volle agenda stonden de samenwerking met het waterschap m.b.t. de waterketen, projecten binnen de Gelderse Corridor en een bestuurlijke brainstorm over de acht opgaven in het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020.

Regio en waterschap werken samen aan de waterketen in Rivierenland
In 2013 ondertekenden onze tien gemeenten en het waterschap een Samenwerkingsovereenkomst voor het verbeteren van de waterketen (riolering) in Rivierenland. Hierdoor kan er bespaard worden op de kosten voor het onderhoud en kan de kwetsbaarheid van het onderhoud worden ondervangen. Daarnaast vindt er door de samenwerking ook een benchmark plaats tussen de verschillende gemeenten waardoor er van elkaar kan worden geleerd. Karin van Dorenmalen, coördinator waterketen regio Rivierenland (foto), gaf een presentatie en behandelde de resultaten van de samenwerking. De conclusie is dat samenwerking loont: gebleken is dat met minder geld hetzelfde kan worden gedaan.Regio en Provincie concretiseren projecten binnen de Gelderse Corridor
Henk Driessen (foto bovenaan) presenteerde dit onderdeel. Vanuit Rivierenland zijn er momenteel drie nieuwe projecten ingediend voor financiering door de provincie:

 • Doorstroming A15
 • Laanboomgebouw op het agri-business Centre (economische spin-off)
 • Business-versneller (versterken van projectvoorstellen Regionaal Investeringsfonds)
 • Campus Logistiek Rivierenland (faciliteren van onderwijs/arbeidsmarkt)

Het Food Consolidation Centre-project dat de innovatie in het cluster stimuleert en waarin Logistieke Hotspot Rivierenland en Wageningen University & Research samenwerken, ontving in een eerder stadium al een bijdrage.

Uitwerking van de voorstellen
De overige voorstellen worden nu met vertegenwoordigers van de provincie verder uitgewerkt. De aandacht hierbij ligt op de vraag wat (partners van) de regio willen en hoe dit past binnen de Gelderse Corridor. Het doel van deze samenwerking is om te komen tot gedragen voorstellen van waaruit gewerkt kan worden aan het benutten van de gunstige ligging van de drie corridorregio's (Regio Rivierenland, De Liemers, Arnhem-Nijmegen). De verwachting is dat medio mei 2017 meer duidelijk is rondom de status van de projecten.  

Nieuwe vertegenwoordiger
Verder neemt dit jaar de heer Hennie van Kooten als lid van het Dagelijks Bestuur de vertegenwoordigende rol in de Gelderse Corridor over van wethouder Henk Driessen (Gemeente Tiel). Nu de regio haar ambitiedocument vorig jaar heeft vastgesteld, is er een natuurlijk moment ontstaan voor een overdracht. Hiermee wordt gewaarborgd dat de lijnen zo kort mogelijk blijven. Dat is van toenemend belang voor een goede regionale samenwerking ten aanzien van de corridor.

Brainstorm over opgaven Ambitiedocument
Tijdens het speerpuntberaad keken de leden naar het jaar 2017. Fase III van het regionale uitvoeringsprogramma zal starten: de fase van doen.

In de lente van 2017 wordt namelijk de aftrap gegeven voor een nieuwe gezamenlijke investering (het Regionaal Investeringsfonds) en een nieuwe werkwijze (Economic Board). Twee filmpjes dienden als inspiratie voor de bestuurlijke brainstorm over de acht opgaven in het uitvoeringsprogramma van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020.

Deze brainstorm is vormgegeven vanuit de opgave Innovatie en Duurzaamheid, met een specifieke focus op de cross-over Agribusiness en Logistiek.

De opgaven zijn (in willekeurig volgorde):

 • Lobby en Branding van de regio
 • Innovatie en Duurzaamheid
 • Arbeidsmarkt
 • Ruimtelijke keuzes en regelgeving
 • Regionaal Ontwikkelingsbedrijf
 • Infrastructuur
 • Agribusiness en samenleving
 • Toeristisch aanbod

Met name Infrastructuur wordt gezien als een belangrijke opgave waarbij de overheden aan zet zijn, zowel fysiek (weg/water/spoor) als digitaal (glasvezel). Het is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het sociaal-economische klimaat van Rivierenland in het algemeen en van het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in het bijzonder.

Wat tijdens de sessie vooral werd beoogd, is om op een frisse manier zowel het kennis- als urgentieniveau te bepalen en af stemmen met alle bestuurders. Dit om hier later in het jaar op terug te kunnen vallen, wanneer lastige, ingewikkelde en meer concrete keuzes gemaakt moeten worden. Tijdens de brainstorm kwam helder naar voren dat ook raadsleden betrokken en geïnformeerd moeten worden over de regionale ontwikkelingen die (gaan) spelen!

De brainstorm is overigens nog niet ten einde; de hele maand januari zijn bestuurders nog in de gelegenheid om (digitaal) hun visie te delen ten aanzien van de acht opgaven in het uitvoeringsprogramma. 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief