Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 november 2016

Wetenschappelijk onderzoek: Regio FruitDelta Rivierenland meest kansrijke regio van landsdeel Oost

Logo FruitDelta Rivierenland.jpg

Een groots opgezet wetenschappelijk onderzoek naar de economische potentie van het landsdeel Oost wijst dit uit.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Provincie Overijssel en Provincie Gelderland. Zij vormen landsdeel Oost, waartoe dus ook de regio FruitDelta Rivierenland behoort. Dit landsdeel is vergeleken met soortgelijke Europese regio's en met Nederland als geheel. Daarnaast zijn de beide provincies en hun negen regio's met elkaar vergeleken. De regio Fruitdelta Rivierland kwam hierbij als meest kansrijke naar voren. 

Inkijkje in resultaten voor Rivierenlandse raadleden
In december zullen de provincies het gehele rapport presenteren in Zwolle ten overstaan van minister Kamp. Vooruitlopend hierop kregen de raadsleden van de regio FruitDelta Rivierenland alvast een inkijkje in de resultaten over de economische kracht van de eigen regio. Waar landsdeel Oost het ten opzichte van de rest van Nederland al goed doet op het gebied van onder andere werkgelegenheid en de groei van bedrijvigheid, zo doet de regio Fruitdelta Rivierenland het beter dan de andere acht regio's in landsdeel Oost.

Sterke sectoren voor een stevige economische basis
In FruitDelta Rivierenland dragen vooral de logistiek en de agribusiness - de twee dominante topsectoren in de regio - bij aan de stevige economische basis en daarmee aan het succes van de regio. De logistiek is als sector degene met de hoogste toegevoegde waarde. Maar ook de recreatieve sector kent volgens het onderzoek grote kansen dankzij de ligging en landschappelijke kwaliteit van onze regio.

Samenwerken met aanliggende regio’s voor kennisontwikkeling
Kansen om de economie nog verder te versterken, liggen vooral op het gebied van kennisontwikkeling. Door het ontbreken van hoger onderwijs in de regio, blijft het van belang om samen te werken met de aanliggende regio's op het gebied van kennis en onderwijs. Ook moet de regio oog houden voor de middel-hoogopgeleiden om hen vast te houden in het gebied. Met name de logistiek heeft meer behoefte aan deze doelgroep dan de regio nu kan bieden.

Rapport onderbouwt gekozen beleid
Hans Beenakker, voorzitter van FruitDelta Rivierenland, is erg blij met de resultaten: "Het is goed om te zien dat dit rapport het beleid onderbouwt dat wij in gang hebben gezet om vooral met de Speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme aan de gang te gaan. Wij gaan het rapport zeker gebruiken om nog gerichter te werken aan de juiste zaken om de economie in FruitDelta Rivierenland nog steviger te krijgen!"

### 

Over FruitDelta Rivierenland
Binnen de regio FruitDelta Rivierenland werken overheid, ondernemers, onderwijs/onderzoek en ondernemende burgers als 'pentahelix' samen om het gebied te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door fruit, logistiek (wij zijn een logistiek kruispunt), het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en prettig woonklimaat. Fruit staat in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. De Delta staat voor ons unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Als middel om de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het leven geroepen. Regio Rivierenland vormt het overheidsonderdeel en vervult binnen FruitDelta Rivierenland wisselend de rol van initiatiefnemer, beslisser, partner en aanjager. Andere partners zijn onder andere Greenport Gelderland, Logistic Hotspot Rivierenland, Rivierenland Bureau voor Toerisme en Regio Werkbedrijf-Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA).

 

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief