Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

24 oktober 2016

Speerpuntberaad Agribusiness start met opgave Agribusiness en Samenleving

Thomas Steenkamp_voorzitter.jpg

Het Speerpuntberaad Agribusiness is gestart met de opgave Agribusiness en Samenleving. Dit is één van de opgaven uit het uitvoeringsprogramma van het ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020.

Inbreng van de O’s
Dit was het eerste speerpuntberaad onder voorzitterschap van Thomas Steenkamp. Hij volgt hiermee Hans Beenakker op, die in de nieuwe bestuurssamenstelling van Regio Rivierenland bestuursvoorzitter is. Omdat wij als overheid gaan inzetten op sterke samenwerkingen met de andere O’s (onderwijs/onderzoek, ondernemers, organisaties), leverden Marcel Vijn van het team Stad-Land van Wageningen University en Sander Bos namens het Fruitpact van Greenport Gelderland een inbreng. Dwarsverbanden tussen onze drie speerpunten zijn ook belangrijk en daarom waren ook enkele leden van het speerpuntberaad Recreatie en Toerisme aanwezig, waaronder voorzitter Jan de Boer.

Marcel Vijn van WUR over multifunctionele landbouw
Marcel Vijn belichtte in zijn presentatie verschillende aspecten van multifunctionele landbouw vanuit landelijk perspectief, zoals zorglandbouw, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, natuurbeheer, recreatie en educatie. Zijn belangrijkste boodschap is dat multifunctionele landbouw een belangrijke groeisector is voor werkgelegenheid en omzetverhoging. Met name bij boerderijverkoop en recreatie. Er zijn volop kansen in regio Rivierenland. Daarvoor kan een vertaling van de landelijke cijfers voor multifunctionele landbouw naar Rivierenland inzicht bieden. ''De rol van elke gemeente is die van katalysator", aldus Marcel Vijn. In die rol moeten de gemeenten de toegang tot kennis organiseren en netwerken ontsluiten en verbinden, maar ook ambtelijke, bestuurlijke en politieke hindermachten effenen.  

Sander Bos over Fruitpact Greenport Gelderland
Sander Bos zit namens de regio in het Fruitpact Greenport Gelderland. Voor de leden van het Fruitpact is het de uitdaging om ontwikkelingen in de sector om te buigen naar projecten. Zo krijgt de lobby richting het Rijk (ministerie EZ) meer aandacht om de zichtbaarheid te vergroting en aan te sluiten bij rijksdoelen. Tegelijkertijd zijn gemeenten nadrukkelijk aan zet als het gaat om vrijkomende agrarische gebouwen, ontsluiting, bouwblokken en milieuaspecten. Ook is er behoefte aan monitoring van de branche want 'meten = weten'. Op Europees niveau blijkt dat de bulkproductie van fruit onder druk staat. De sector voelt deze urgentie. Willen we stappen vooruit kunnen zetten, dan moeten we hier nu actie op ondernemen. Een positief voorbeeld is de Kanzi-appel die geproduceerd wordt onder licentie, zowel in als buiten de regio, en ook te koop is in fruitapparaten langs de weg.  

Vervolg
Wij betrekken de bevindingen over functionele landbouw bij de opgave Agribusiness en Samenleving. Het Regiokantoor van Regio Rivierenland zet de vertaling van de landelijke cijfers naar onze regio in gang. Het Fruitpact zal ondernemers stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheden die het Regionaal Investeringsfonds na de officiële instelling begin 2017 kan bieden.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de opgave Agribusiness en Samenleving contact op met Marien Borgstein, e-mail borgstein@regiorivierenland.nl.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief