Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 oktober 2016

Algemeen Bestuur stelt Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast

Algemeen Bestuur_13 oktober 2016.jpg

Wij gaan voortvarend aan de slag met de realisatie van de ambities uit ons ambitiedocument. Op 13 oktober stelde het AB unaniem het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 vast

Vervolg op vastelling ambitiedocument
Deze vaststelling is het vervolg op de vaststelling van het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 in mei van dit jaar. Om nieuwe initiatieven uit de regio te ondersteunen, besloot het AB om de gemeenteraden een voorstel voor te leggen om een Regionaal Investeringsfonds te gaan optuigen. Het AB omarmde ook het eerste resultaat van de uitvoeringsopgave ‘Lobby en Branding’ om de regio beter op de kaart te zetten.  

Uitvoeringsprogramma 2016-2020
De gemeenten in regio Rivierenland gaan samen het Uitvoeringsprogramma 2016-2020 uitvoeren om de regionale ambities voor de speerpunten Agribusiness, Logistiek en Toerisme te bereiken. Dat doen zij samen met de partners uit het bedrijfsleven, andere overheden, onderwijs en onderzoek en andere organisaties. Het regiokantoor van Regio Rivierenland houdt het AB, maar ook de gemeenteraden, op de hoogte oer de voortgang en de effecten van het programma. De opgaven staan samengevat in bijgevoegd schema (klik om te vergroten). Belangrijk om te weten, is dat wij met onze partners in onze regio al krachtig aan het werk zijn met de acht opgaven. Maar we doen er dus een tandje bovenop.

Regionaal Investeringsfonds
Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is bedoeld om een boost te geven aan het privaat initiatief dat mee moet helpen de regionale ambities te bereiken. Dus om ondernemers te stimuleren projecten op te starten en partners op provinciaal, nationaal en internationaal niveau ervan te overtuigen om mee te doen. In de provincie Gelderland is Regio Rivierenland de eerste regio met een initiatief om een RIF op te zetten uit eigen middelen. Een deel van de gemeenten hebben nu al aangegeven graag meerjarig mee te willen doen aan een RIF, een ander deel wil voorlopig één jaar toezeggen. Het idee is dat elke gemeente jaarlijks € 3,- per inwoner op tafel legt.

Planning
Na besluitvorming in de gemeenteraden, kan het fonds operationeel worden. De verwachting is dat begin 2017 de eerste aanvragen te beoordelen zijn. Hierover zal uitgebreid worden gecommuniceerd met de doelgroep, het regionale bedrijfsleven. Het regiokantoor geeft medio volgend jaar een eerste stand van zaken en zal na de zomer een eerste evaluatie uitvoeren, onder andere om te zien of er zich kwalitatief voldoende initiatieven aandienen.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Uitvoeringsprogramma 2016-2020: mevr A. Wintjes, e-mail wintjes@regiorivierenland.nl

Voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds: dhr P. Jochems, e-mail jochems@regiorivierenland.nl en Informerende notitie RIF

Het complete verhaal leest u in ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 (klik om te openen):

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief