Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

21 september 2016

Regionale raadsbijeenkomst in teken van voorbereiding besluitvormingsproces investeringsfonds

Raadsbijeenkomst_werkgroep.jpg

De stand van zaken van het Uitvoeringsprogramma (van ons Ambitiedocument 2016-2020) en het Regionaal Investeringsfonds stonden op de agenda. Daarnaast was er ruimte voor gedachtewisseling om de raadsleden goed voor te bereiden op het besluitvormingstraject voor het investeringsfonds.

Klaar voor de toekomst
Met ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 zijn we klaar om de toekomst van onze regio verder vorm te geven. Dit doen we met behulp van een sterk Uitvoeringsprogramma en een Regionaal Investeringsfonds ter (co-)financiering van de ambities.

Klik hier voor het volledige verslag van de regionale raadsbijeenkomst.Bezoek bedrijventerrein Agro BusinessCentrum Opheusden (ABC)

Een sterke regio heeft belang bij een krachtige samenwerking tussen de speerpunten. Om hiervan een goed voorbeeld te geven, startte de bijeenkomst bij een ondergaande, warme zon op het terrein waar het ABC zal worden aangelegd: het toekomstige centrum van het laanbouwgebied. De heer Kees Veerhoek, burgemeester van Neder-Betuwe, gaf uitleg. Op het 25 hectare grote ABC zal intensieve laanboomteelt (verenigd in Tree Centre Opheusden, TCO) worden bedreven. Exclusieve, laanboomgelieerde bedrijven zullen er als een sterk netwerk/cluster samenwerken en specialiteiten delen. Dit zorgt voor een slimme bundeling van kracht, know-how en efficiency. Het doel hiervan is om door te dringen in de keten en een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op zowel klanten als kwaliteitsbedrijven (voor vestiging).

Paul Hospers (links) gaf als projectleider van het ABC uitleg over de ontwikkeling ervan. Het bedrijfsleven draagt het ABC; ze participeert en investeert en betaalt fee aan de gemeente, die daarmee de voorfinanciering terugverdient. Zo’n 80% van de benodigde financiële middelen is al binnen. Voor de laatste 20% zijn we in gesprek met de provincie, gelet op het integrale belang met de Gelderse Corridor. Vanuit Regio Rivierenland wordt gekeken hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Inhoudelijke toelichtingen

Mijlpalen sinds 30 mei 2016 – De heer Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland

De heer Hans Beenakker gaf een overzicht van de ontwikkelingen sinds de vorige regionale raadsbijeenkomst eind mei:

Voor de komende periode staan o.a. de Open Days in Brussel op het programma, waar afspraken zijn gemaakt om onze regio beter te profileren.

Het Ambitiedocument is nu gereed als drukwerk, evenals de verkorte versie hiervan.

Uitvoeringsprogramma en Regionaal Investeringsfonds – De heer Jan de Boer, vice-voorzitter

De heer Jan de Boer nam de raadsleden mee in het proces. Zoals is te lezen in het Ambitiedocument zijn er acht programmalijnen waarmee wij bijdragen aan de realisatie van onze regionale ambities. De feitelijke uitvoering zal een dynamisch proces zijn, we willen immers inspelen op de actualiteit. Voor de gezamenlijke financiering kan een Regionaal Investeringsfonds zorgen. Zie ook: raadsbijeenkomst op 30 mei. De raadsleden gaven als advies/input dat Regio Rivierenland aandacht moet hebben voor het ‘voorwasprogramma’ voor initiatieven (ondernemers op weg helpen), het betrekken van de raden, de criteria voor het toetsen van initiatieven en voor evaluatie en monitoring. Het tijdspad is ambitieus: we willen er in 2017 mee starten. Het AB neemt op 13 oktober een besluit over het voorstel RIF voor de duur van 1 jaar en het definitieve Uitvoeringsprogramma. Daarna volgen de begrotingsbehandelingen van de gemeenteraden, kunnen er zienswijzen vanuit de gemeenteraad ingediend worden op het RIF-voorstel en zal het AB op 14 december een besluit nemen over het RIF.

Ons Uitvoeringsprogramma en de Gelderse Corridor – de heer Henk Driessen, bestuurlijk trekker

Onze speerpunten Agribusiness en Economie en Logistiek sluiten goed aan bij de provinciale doelstellingen voor de Gelderse Corridor. Het is een zoektocht geweest om tot een nieuwe werkwijze met de provincie te komen. Op 5 juli wisselden bestuurders en uitvoeringsorganisaties van Regio Rivierenland en drie gedeputeerden van provincie Gelderland van gedachten hierover. Dit had als resultaat dat wij meer gaan samenwerken met de provincie en nu fullspeed aan de gang gaan om onze nieuwe weg in te vullen om de doorstroming in de corridor te verbeteren, economische spin-off te realiseren, een goed vestigingsklimaat te creëren en de agro-logistiek te stimuleren.

Ervaringen Regio Noordoost-Brabant: ambities en regionaal investeringsfonds

Wij zijn niet de enige regio die inzet op een sterke ambitie en een investeringsfonds als goede financieringsmogelijkheid van haar ambities ziet. Regio Noordoost-Brabant formuleerde ruim drie jaar geleden haar ambitie en werkt sinds die tijd met een vergelijkbaar regionaal investeringsfonds. De heer Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital BV (AFC), vertelde de raadsleden over de achtergronden hiervan en ervaringen hiermee.AFC is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost-Brabant. Zij werken samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. De heer Schutten gaf inzicht in de ambitie en de uitgangspunten. Met het regionaal investeringsfonds (o.b.v. € 3,- per inwoner) wordt, naast het feitelijk medefinancieren van projecten die aansluiten op de agenda, vooral geïnvesteerd in mensen en kennis: mentoren, campus, ontwikkelingsomgeving. Professionals nemen veel uitvoering voor hun rekening. De gemeenteraden sturen van tevoren, er is een goede informatievoorziening aan de raden en colleges. Verrijkt met alle kennis over en ervaringen van de afgelopen jaren adviseerde Roel Schutten onze regio om een heldere ambitie op te stellen (en hieraan vast te houden), een agenda te maken die inclusief is (de O’s doen mee), zelf tot actie te komen en aan te sluiten bij andere agenda’s.

Deelsessies

Tijdens de deelsessies kregen de raadsleden de ruimte om inhoudelijke vragen te stellen over de onderwerpen.  Hieronder staan per sessie de kernpunten. Klik hier voor een uitgebreid verslag per deelsessie.

Regionaal Investeringsfonds (RIF) – geleid door de heer Hans Beenakker

Aanwezig hierbij was ook Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital BV (AFC). Er is veel gespiegeld met de situatie in AFC. Kernpunten:
- het effect van een dergelijk fonds
- vooral vasthouden aan strategie en die goed communiceren, dan gaan ook andere sectoren in regio zich richten op de gezamenlijke doelen
- Economic Board met vertegenwoordigers namens ondernemers
- subsidiesysteem of revolverend? AFC: revolverend niet aan de orde, want uitgangspunt is dat een project maximaal wordt geholpen met menskracht of subsidie. In geval van rendement, zijn andere financiers (banken) aan zet waar je als overheid niet mee moet concurreren.
- belang van eigenaarschap; ook de indiener moet een duidelijke bijdrage leveren in het project
- in AFC voornamelijk MKB-bedrijven die zonder hulp hun projecten niet kunnen uitvoeren
- Indien nodig wordt extern expertise ingevlogen

Uitvoeringsprogramma – geleid door de heer Jan de Boer

Kernpunten:

- AB stelt uitvoeringsprogramma vast, de gemeenteraad besluit daarover niet formeel. Wel is gedachtewisseling mogelijk -> raadsleden hebben behoefte aan meer informatie hierover
- informeren van raadsleden: positieve beoordeling regionale nieuwsbrief (maandelijks), behoefte aan een extra structureel platform of klankbordgroep, informatie ophalen op een informele wijze spreekt aan
- behoefte aan evaluatie van de kaders -> vraaggestuurde infovoorziening vanuit de raadsleden, bespreek een projectenlijst
- indien nodig, inzet raadsleden voor lobby richting statenleden voor projecten
- opgave Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving: inhaken op omgevingsvisie en schaalniveaus (lokaal, regionaal, provinciaal), verbinden met elkaar
- overkoepelende kernboodschap drie speerpunten, uit te dragen door iedereen, bestuurders zijn kartrekker
- vraagtekens bij de hoogte van het RIF, de duur van 1 jaar en de mate van inzet van de overheid in relatie tot de ambities die gerealiseerd moeten worden -> moet forser

Uitvoeringsprogramma en de Gelderse Corridor – geleid door de heer Henk DriessenKernpunten:

- de regio Rivierenland is als onderdeel van de Gelderse Corridor één van de drie corridorregio's -> hoe georganiseerd? Hoever zijn de andere twee regio's (Arnhem-Nijmegen, De Liemers)? En wat is de (gezamenlijke) stip aan de horizon van de Gelderse Corridor? Deze vragen hebben continue aandacht in de te vormen samenwerking (is in ontwikkeling)
- Regio Rivierenland op verschillende fronten een trekker; bijv. het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) en triple-helixconstructies
- vraag naar de rol van arbeidsmarkt en scholing binnen de corridor-ambities, ook in het bedrijfsleven klinkt de vraag naar goed personeel -> diverse arbeidsmarktinitiatieven in ontwikkeling
- ook aandacht aan de relatie onderwijs-arbeidsmarkt: conferentie met diverse stakeholders is bedoeld om te komen tot een programma van maatregelen om de aansluiting vraag – aanbod te versterken en arbeid als een belangrijke vestigingsfactor in de regio op de kaart te zetten.

Volgende informatiemoment

Op 31 oktober komt de Regionale Agendacommissie bijeen. Het informeren van raadsleden over het proces van het regionaal investeringsfonds staat dan op de agenda. De individuele raden hebben de mogelijkheid om vanuit de Regio een toelichting te krijgen op de voorstellen.

 

 

Nieuwsarchief