Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

28 juli 2016

Akkoord over woningbouwprogrammering in Rivierenland

Woningbouwprogrammering.jpg

Na intensief overleg tussen de gemeenten van Regio Rivierenland en de provincie is er nog net voor de zomer een akkoord bereikt over de woningbouwprogrammering voor de periode 2015-2025.

Doel
Het doel van de woningbouwprogrammering is om voldoende woningaanbod voor de komende jaren te creëren, zonder daarbij de verwachte bevolkingskrimp in de toekomst uit het oog te verliezen.

Nu én in de toekomst passend woningaanbod
De provincie stelde de kwantitatieve opgave vast op een bandbreedte van 7.000 - 8.600 woningen. Met het akkoord is er nu overeenstemming over de wijze waarop het programma wordt opgesteld en de monitoring zal plaatsvinden. Het programma en de wijze van programmering in Rivierenland is toegesneden op de vraag uit de markt, rekening houdend met de woningbehoefte in de toekomst. Op basis van de berekening voor de lange termijn wordt namelijk een afname van het aantal inwoners in Rivierenland verwacht. Om dit lastige samenspel goed af te stemmen tussen de gemeenten onderling en met de provincie, kijken we jaarlijks naar wat er gebouwd is en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. De programmering kan hierop worden aangepast als blijkt dat dat nodig is.

Versnelde bouw sociale huurwoningen
Op dit moment speelt de opvang van vluchtelingen een belangrijk rol in de vraag naar woningen. Tegelijkertijd komt het beleid van ‘langer thuis wonen’ tot ontwikkeling en resultaat. Dit betekent dat er minder ouderen en gehandicapten doorstromen naar intramurale voorzieningen en dus gewoon thuis blijven wonen of een aangepast woning nodig hebben. Gemeenten hebben de taak om vluchtelingen (statushouders) te huisvesten. Tegelijkertijd mogen de ‘gewone’ woningzoekenden niet de dupe worden van de extra toestroom. Om dit knelpunt op te lossen, wordt de bouw van de sociale huurwoningen nu versneld. In een aantal gemeenten in de regio wordt ook gekeken naar tijdelijke huisvestingsvormen voor vluchtelingen, bijvoorbeeld door verbouw van leegstaande bedrijfspanden en kantoren.

Gezamenlijke inspanningen
Woningcorporaties spannen zich in om aan de toegenomen vraag naar sociale huurwoningen te kunnen voldoen. De gemeenten maken ruimte door in de programmering sociale huurwoningen naar voren te halen in de tijd. Het systeem van programmeren dat wij nu hebben gekozen, geeft deze ruimte. Lokaal zijn partijen met elkaar in onderhandeling en worden de mogelijkheden verkend en de woningen gebouwd. Op regionaal niveau wordt afgestemd of het programma goed past bij de regionale behoeften.

Projectuitvoering: Team O&O, Contractgestuurde Dienstverlening
Hennie ter Schegget/Angela van Velden

Zie ook: Woonagenda en Woningbouwprogramma Regio Rivierenland op koers (27 november 2015)

  

Nieuwsarchief