Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

27 mei 2016

AB stelt Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vast

AB Regio Rivierenland stelt ambitiedocument vast.jpg

Ons Algemeen Bestuur heeft het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 vastgesteld. Hierin staat omschreven waarvoor Regio Rivierenland zich gaat inzetten om de ontwikkeling van de regionale agribusiness, economie, logistiek, recreatie en toerisme te stimuleren.

Inzet van de O's
Bij het proces om te komen tot het ambitiedocument zijn de O’s (Overheid, Ondernemers, Onderwijs- en Onderzoeksinstellingen en Ondernemende burgers) en de tien gemeenteraden actief betrokken. Het slagen van de regionale ambitie is immers sterk afhankelijk van het draagvlak én de inzet van ook andere partijen dan de overheid.  

Waarom een Regionaal Ambitiedocument?
Eind 2014 benoemden wij, de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, drie economische onderwerpen/Speerpunten waarop wij met elkaar willen gaan samenwerken: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme. Door dit te doen, brachten wij een focus aan in ons werkveld voor de regio, zodat wij onze krachten kunnen bundelen om onze uitdagingen te kunnen aanpakken. Met een sterk, gedragen ambitiedocument in handen kunnen wij dit gericht en weloverwogen doen. Deze uitdagingen zijn:

  • Verbeteren sociaaleconomische profiel
    Ten opzichte van andere regio’s kenmerkt ons sociaaleconomische profiel zich door een relatief hoge werkeloosheid, laag opleidingsniveau, grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen en een relatief ongezonde bevolking. Wij hebben belang bij gezonde burgers. De arbeidsmarkt wordt gezonder als onze inwoners minder verzuimen en een goed zelfbeeld en stevig arbeidsmoraal hebben. Gezonde burgers kunnen beter participeren in de maatschappij. De tien regiogemeenten verwachten dat regionaal inzetten op een economische ambitie leidt tot een vitalere bevolking.

  • Versterken leef- en woonklimaat
    Het voorzieningenniveau staat onder druk in de vele kleine kernen. Het moet op peil blijven en versterkt worden in de centra van onze regio. Een goed voorzieningenniveau is van belang voor de leefbaarheid en een belangrijke randvoorwaarde voor mensen om in onze regio te (blijven) wonen en werken. Er is een sterke wisselwerking tussen leefbaarheid en economie. Door aandacht te hebben voor ons leef- en woonklimaat werken wij aan een belangrijke randvoorwaarde voor economische ontwikkeling.

  • Impuls geven aan initiatieven vanuit de regio
    Door trends en ontwikkelingen, zoals technologische vernieuwingen en veranderende wensen en eisen van consumenten, worden initiatieven vanuit de samenleving steeds belangrijker. Wij werken meer samen in netwerkorganisaties en vinden het heel nuttig om de samenwerking te zoeken met en tussen overheden, ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke partners. Deze samenwerking zorgt ook voor draagvlak en betrokkenheid vanuit de verschillende O's. Als samenwerkende gemeenten willen wij deze initiatieven vanuit de regio faciliteren en stimuleren.

Focus leidt ook tot een betere branding van ons gebied, een gerichte lobby, een onderlinge verbinding tussen onderwerpen en samenwerking. Regio Rivierenland maakt de regio zichtbaar en treedt op als krachtige partij naar de Provincie, het Rijk en Europa. De onderwerpen komen voort vanuit ons DNA.

Wat zijn de ambities van Regio Rivierenland?
Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland:
- delen de beleving van rivieren en fruit (agribusiness) en zijn hier trots op;
- zijn economisch sterk door focus;
- werken samen met onze partners: overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs, ondernemende burgers en organisaties.

Regio Rivierenland zet daarom een stip op de horizon voor de drie Speerpunten om economische ontwikkeling in de regio tot stand te brengen. Dit zijn onze ambities, dit streven wij na:

• Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa 
• Economie en Logistiek: Wij worden de 3e logistieke hotspot van Nederland
• Recreatie en Toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%

Met een regionaal ambitiedocument geven wij kleuring aan de drie Speerpunten.

Vervolgtraject
Met het vaststellen van het ambitiedocument is Fase I - Willen - van het totaalproces afgerond. De volgende fase - Mogelijk maken -  zal zich richten op het organiseren van de uitvoering van de ambities. Om uiteindelijk te komen tot de laatste fase - Doen - waarin de realisatie centraal staat.De leden van het Algemeen Bestuur hebben vertrouwen in het vervolgtraject. Vice-voorzitter Hans Beenakker: “Het is helder in het ambitiedocument dat Regio Rivierenland onderdeel uitmaakt van diverse economische systemen, binnen én buiten de regio, zoals van de Gelderse Corridor.” Voorzitter Roland van Schelven: “Met het ambitiedocument constateren wij gezamenlijk dat onze samenwerking intensief is, terwijl er ook samenwerking met anderen mogelijk is om onze economische vooruitgang te stimuleren.” Ter voorbereiding van Fase II zal ons bestuur onze tien gemeenteraden de komende tijd vragen om bevindingen en aanbevelingen. 

Klik hier voor de webpagina over de ambities en speerpunten van Regio Rivierenland en het ambitiedocument met toelichting. 

 

Nieuwsarchief