Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

19 mei 2016

Conferentie 'De toekomst van de A15': partijen willen werken aan concrete oplossingen

Paneldiscussie_conferentie_A15_LR.jpg

Een grote bereidheid van alle aanwezige partijen om de problematiek op de A15 gezamenlijk aan te pakken; dát constateerden wij tijdens de conferentie ‘De toekomst van de A15’ die Contractgestuurde Dienstverlening organiseerde op woensdag 18 mei in Van der Valk Hotel in Tiel.

Onze centrale ambitie
Een brede samenwerking is nodig om de centrale ambitie te bereiken: 'een robuuste, goed doorstromende, duurzame corridor, met economische meerwaarde langs de flanken'.

Van intentie naar actieplan
Om hiervoor tot een actieplan te komen, brachten wij als Contractgestuurde Dienstverlening de partijen samen. Naast de eigen tien gemeentebesturen en -raden, ambtenaren Economie & Logistiek en ambtenaren Verkeer &Vervoer, waren lokale ondernemers, Ministerie I&M, Provincie Gelderland, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat Oost, ondernemers- en werkgeversorganisaties, samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties (zoals Bedrijvenpark Medel, Bereikbaar Haaglanden, Containermonitor, Drechtsteden, Gelderse Milieufederatie, Havenbedrijf Rotterdam, Industrieschap Medel, King Nederland, Logistieke Hotspot, Mobiliteitsmakelaar Haaglanden, Mobiliteitsmanagers aanpalende regio's, MRDH en RVO) aanwezig.



Wat wil Regio Rivierenland?
De A15 is één van de belangrijkste Nederlandse verkeersaders. Regio Rivierenland vindt het belangrijk dat de A15 nu en in de toekomst verkeersveilig en duurzaam is en een goede doorstroming heeft. Rivierenland is centraal gelegen op het kruispunt van twee belangrijke vervoerscorridors in Nederland. De A15 is van vitaal belang voor het realiseren van onze regionale ambities ten aanzien van economie en logistiek, agribusiness en recreatie en toerisme; de economische speerpunten van onze regionale samenwerking. Veel partijen hebben belang bij de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rivierenland. Regio Rivierenland maakt zich hard voor het verbeteren, veiliger maken en verduurzamen van de A15. Want de druk op de rijksweg neemt toe, met daarmee alle nadelige gevolgen van nadien.

Sprekers
Diverse sprekers namen - onder voorzitterschap van Shah Sheikkariem, directeur Contractgestuurde Dienstverlening Regio Rivierenland - het woord:

  • Marcel Melissen, voorzitter regionale stuurgroep A15, over de aanleiding tot de conferentie
  • Conny Bieze, gedeputeerde  Provincie Gelderland, over de visie van de provincie op de Gelderse Corridor
  • Zuhal Gül, programmamanager Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)/ Ministerie I&M, over het Onderzoek Goederenvervoercorridor Oost
  • Jan Kiel, onderzoeksbureau Panteia, over de uitkomsten van het Onderzoek A15 door Regio Rivierenland

Highlights onderzoek
Marcel Melissen onderstreepte hoezeer het ‘probleem A15’ leeft bij de burgers, bedrijven en bestuurders van onze regio. Er heerst angst, wat uiteraard een beleving is. De overheid vraagt juist om data op basis waarvan zij inzicht krijgt in de exacte omvang van de problematiek. Daarom heeft Regio Rivierenland  met Provincie Gelderland besloten tot uitgebreid onderzoek, gedaan door onderzoeksbureau Panteia, waarvan Jan Kiel de aanwezigen informeerde over de uitkomsten. Hij duidde onder meer op basis van het onderzoek de kenmerken van de A15, met daarbij de knelpunten (o.a. bovengemiddeld veel vrachtverkeer, relatief veel ongevallen, meer emissies en congestie) en besprak de veiligheid (o.a. onrustig, krap, stressvol, onsamenhangend, korte invoegstroken, onvoldoende afstand houden, links rijden door veel vrachtvervoer). De verminderde doorstroom op de A15 Deil - Ochten zorgt ook voor economische schade voor het vervoerend/verladend bedrijfsleven: in 2014 was dit € 1 miljoen. De komende jaren zal de druk ook alleen maar toenemen door maatregelen als het doortrekken van de A15, Maasvlakte 2 en de verdubbeling van de A27.

MIRT en Provincie: A15 gateway naar Europa
De A15 is onderdeel van de logistieke corridor, die van west (Rotterdam) naar oost loopt (Duitsland en verder) en door zowel Zuhal Gül (foto) als Conny Bieze de ‘gateway naar Europa’ wordt genoemd. Het doel is om er een topcorridor van te maken die optimaal bijdraagt aan de BV Nederland en die efficiënt en duurzaam wordt gebruikt. Hoe dit kan worden bereikt, is nog een zoekproces, waarvoor Zuhal Gül tijdens de conferentie input ophaalde. Ze riep op om de corridoraanpak te omarmen met stakeholders, maar ook met Duitsland. Bij het zetten van concrete stappen moet volgens haar het voortouw bij het bedrijfsleven liggen, gefaciliteerd door de overheid. Daarbij juicht zij innovatieve ideeën toe: “Wat mij betreft wordt de A15 de proeftuin van Nederland voor innovaties om te komen tot een robuuste, veilige, goed doorstromende corridor.” Conny Bieze: “Het Rivierenlandse deel is een belangrijk onderdeel van de corridor, maar logistiek kent geen grenzen. Wij zetten in op een goed functionerende (Gelders) deel van de corridor. Wij willen niet dat Gelderland de zwakste schakel zal zijn en nemen de knelpunten op de A15 serieus. De A15 is een Rijksweg, dus van het Rijk, het ministerie bepaalt erover. Ik zie hier vandaag een mooie opkomst die duidelijk maakt dat alle partijen graag concreet willen samenwerken."

Paneldiscussie
Tijdens de paneldiscussie met de sprekers, aangevuld door Rob Oostermeijer van VNO-NCW, stelden de aanwezigen hun vragen en plaatsten zij hun opmerkingen. Deze varieerden van verzoeken en oproepen om snel met concrete zaken aan de slag te gaan en het beter benutten van vervoer door bedrijven tot innovatieve ideeën om de druk op de A15 te verminderen en daarmee alle nadelige gevolgen. Ook een oproep om oog te hebben voor duurzaamheid en de vraag om een ‘regisseur’ om de partijen samen te brengen en de acties in gang te zetten, kwamen ter sprake. 

Hoe nu verder?
Het doel van de conferentie was om partijen samen te brengen en de bereidwilligheid te peilen om in brede samenwerking een actieplan te maken. En uiteraard om op te roepen om te komen met oplossingsideeën. Dit is geslaagd  aldus Marcel Melissen: “De wil en intentie is duidelijk. Regio Rivierenland heeft een actieve stuurgroep en er gebeurt ook al een hoop. De volgende stap is die naar concreetheid.” Daarbij wordt het advies van Panteia gevolgd. Zij stelt dat er bij het vormgeven van concrete oplossingen een shift nodig in denken en doen. Die vat zij samen als ‘de vijf i’s’: 

  1. Innoveren: beter inspelen op veranderingen
  2. Informeren: slimmer toepassen van informatie
  3. In stand houden: efficiënt beheer en onderhoud
  4. Inrichten: beter afstemmen mobiliteit en ruimte
  5. Infrastructuur: alleen als de overige i’s onvoldoende zijn (en financiën voorhanden)

Als Contractgestuurde Dienstverlening gaan wij dan ook aan de slag met het ambitieprogramma/werkprogramma A15 en zullen daarbij alle betrokken stakeholders betrekken.

Kijk voor meer informatie ook op onze webpagina mobiliteit.

Foto boven, v.l.n.r.: Shah Sheikkariem (directeur Contractgestuurde Dienstverlening Regio Rivierenland), Conny Bieze (gedeputeerde Provincie Gelderland), Marcel Melissen (voorzitter regionale stuurgroep A15 Regio Rivierenland), Zuhal Gül, Programmamanager Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)/ Ministerie I&M), Jan Kiel (onderzoeksbureau Panteia) en Rob Oostermeijer (VNO-NCW) tijdens de paneldiscussie met de aanwezigen. 

Nieuwsarchief