Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuws

12 mei 2016

Gezamenlijk speerpuntberaad 10 mei: opgaven en financiering regionale ambities

Gemeenten Regionaal Investeringsfonds.jpg

Het Regionaal Investeringsfonds en de opgaven uit het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 stonden centraal. Daarnaast was Jeroen Gelinck, procesregisseur Gelderse Corridor bij Provincie Gelderland, aanwezig om te vertellen over het doel van de gebiedsopgave Gelderse Corridor.

Procedure Regionaal Investeringsfonds
De colleges hebben een discussienota ontvangen van ons Dagelijks Bestuur (DB) over het Regionaal Investeringsfonds; een nieuw financieel instrument voor de regionale vooruitgang. Het DB vraagt de colleges om een eerste reactie hierop en verzoekt hen om het in de eigen gemeente met de raadsleden te bespreken. De manier waarop en het moment dat zij dat doen, zal per gemeente maatwerk zijn. Op 30 mei is er een regionale raadsbijeenkomst over dit onderwerp. Om tot een efficiënte financieringsstructuur te komen, vroegen de deelnemers aandacht voor het leggen van dwarsverbanden tussen een regionaal investeringsfonds en bestaande regionale financieringsstromen. Dit soort aandachtspunten zijn te betrekken bij de gesprekken met colleges en raadsleden. De voorzitter gaf nadrukkelijk aan dat de discussienotitie, ondanks de gedetailleerde opbouw, een denkrichting is en de colleges en raden nog veel mogelijkheid hebben om inbreng te leveren.

Stand van zaken opgaven ambitiedocument
Bij het Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 hoort een uitvoeringsprogramma. Dit ontvingen de colleges als bijlage bij de discussienotitie over het Regionaal Investeringsfonds. De opgaven van het uitvoeringsprogramma – om onze regionale ambities te realiseren – worden deze maand concreter gemaakt: dan worden de benodigde capaciteit en prioritering duidelijk. In juni wil het DB het concept-uitvoeringsprogramma en de plannen van aanpak aan de colleges aanbieden. Dit met het verzoek om deze te bespreken in de colleges en met raadscommissies en op basis daarvan een advies uit te brengen aan het AB. Op 14 september staat de regionale raadsbijeenkomst in het teken van onder andere het regionale uitvoeringsprogramma. De planning is dat het AB op 13 oktober het uitvoeringsprogramma vaststelt. Klik hier voor de presentatie over dit onderwerp.

Financiering uitvoeringsprogramma
Het uitvoeringsprogramma wordt in principe uitgevoerd binnen de reguliere budgetten voor bijvoorbeeld de regio, de gemeentelijke inzet en de uitvoeringsorganisaties, zoals het RBT, de pacten binnen Greenport en Logistieke Hotspot Rivierenland. Voor specifieke, grotere projecten die al gestart zijn, zoals ‘Breedband’ en het ‘Programma Duurzaamheid’ geldt een apart besluitvormingstraject. Het idee is om projecten die uit de markt komen en bijdragen aan de ambities te financieren via een regionaal investeringsfonds (zie hierboven en Gezamenlijk speerpuntberaad 12 april: realisering en financiering regionale ambities).

Doel gebiedsopgave Gelderse Corridor
Jeroen Gelinck, procesregisseur Gelderse Corridor bij Provincie Gelderland, wierp zijn licht op het doel van de Gelderse Corridor. Hij vertelde dat deze gebiedsopgave een plus is op zaken als het ‘Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport’ van het Rijk, het provinciale programma ‘Logistiek als Gelderse Motor’ en het meerjarenplan van de Gelderse organisatie Logistic Valley. Regionale zaken die hier o.a. binnen vallen zijn het knooppunt Medel, lobby en branding van de hele Gelderse Corridor en de tuinbouw en logistiek.
De Provincie wil sturen op drie doelen:
1. Doorstroming van goederen
2. Verbeteren van het woon- en werkklimaat
3. Een meerwaarde realiseren door de combinatie van agribusiness en logistiek

De eerste € 10 miljoen van de € 90 miljoen voor alle gebiedsopgaven in de Provincie Gelderland is via de voorjaarnota beschikbaar gekomen. Daarvan is voor de Gelderse Corridor € 500.000 beschikbaar voor met name procesprojecten. Voor het vervolg wordt gedacht aan grote gebiedsontwikkelingsprojecten en gebiedsprogramma's.

Klik hier voor de presentatie van Jeroen Gelinck. 

Vervolg proces gebiedsopgave
Voor de zomer volgt een bijeenkomst met bestuurders van de regio, drie gedeputeerden van de Provincie en de uitvoeringsorganisaties om samen na te gaan welke concrete projecten zich lenen voor de Gelderse Corridor. Denk aan de verbetering van de A15, het overleg van de organisatie Logistic Valley, breedband, de inpassing in het landschap van inrichtingszaken en een verkenning naar agrologistieke projecten, zoals het Laanboomcentrum en het Fresh Consolidation Center. Wethouder Henk Driessen van gemeente Tiel bereidt deze regionale bijeenkomst voor.

Aandachtpunten voor vervolg proces gebiedsopgave

  • Regio Rivierenland moet vooral met concrete initiatieven komen
  • Probeer met de initiatieven aan te haken bij logistiek
  • Het leefklimaat is een belangrijke voorwaarde voor het vestigingsklimaat, denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van fijnstof in de Gelderse Corridor en het ontwikkelen van prettige fiets- en wandelroutes en dus aandacht voor recreatie en toerisme. 
  • De gesprekken tussen Provincie en de Regio moeten er op gericht zijn om naar elkaar te luisteren en elkaar te versterken

Zie: Proces ontwikkeling ambities

Nieuwsarchief