Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

22 april 2016

Gemeenten ontvangen concept-programmabegroting 2017

Geld.jpg

Op 14 april ontvingen de colleges en gemeenteraden onze concept-programmabegroting 2017. Zij kunnen de komende weken hun visie en zienswijze hierop geven.

Gemeentelijke bijdrage daalt
De programmabegroting 2017 is een bijzondere begroting, omdat het de eerste van Regio Rivierenland is ná de afsplitsing van Avri. Ondanks het feit dat het totaal van de begrote lasten ten opzichte van voorgaande jaren met bijna 90% is teruggebracht, heeft de afsplitsing en verzelfstandiging van Avri geen nadelige gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage was in 2016 al gedaald met € 38.000,- en daalt in 2017 nogmaals met € 68.000,-. Dit komt overeen met een daling van 3,9%. De belangrijkste oorzaak van de daling in 2017 is het voordeel huisvestingskosten. Dit voordeel wordt via de begroting teruggegeven aan onze samenwerkende gemeenten.

Cijfermatige en inhoudelijke richting
Regio Rivierenland stimuleert de samenwerking tussen gemeenten en ondersteunt bij het zoeken naar en benutten van kansen om regionale beleidsdoelstellingen te realiseren. Onze begroting is niet alleen cijfermatig, maar geeft ook inhoudelijk richting. Bijvoorbeeld wat het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 betreft met daarin concrete doelstellingen op de drie Speerpunten (Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme). Dit document is in nauwe samenwerking met de gemeentebestuurders tot stand gekomen.

Nieuwe activiteit in begroting: basismobiliteit
Een nieuwe activiteit in de begroting 2017 van Regio Rivierenland is de coördinatie en het beheren van de uitvoering van Basismobiliteit. Vanaf 1 januari 2017 zal een nieuw regionaal vervoersysteem operationeel zijn dat de huidige Regiotaxi vervangt.

Klik hier voor de concept-programmabegroting 2017.

 

Nieuwsarchief