Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

22 april 2016

Regionale Raadsbijeenkomst: Contractgestuurde Dienstverlening geeft gemeenten slagkracht

Raadsbijeenkomst 18 april.jpg

Op maandag 18 april organiseerde Contractgestuurde Dienstverlening een raadsbijeenkomst. De stand van zaken van lopende projecten en de kracht ervan voor gemeenten beheersten de agenda.

Directeur CgD: structureel raadsleden informeren over projecten
Shah Sheikkariem, directeur Contractgestuurde Dienstverlening (CgD), heette de meer dan 60 aanwezigen welkom. Hieronder waren raadsleden, staten- en commissieleden en collegeleden. Speciaal voor het onderwerp basismobiliteit waren ook vertegenwoordigers van Wmo-raden, reizigerspanels en vervoersdeskundigen gekomen. Shah Sheikkariem verontschuldigde in zijn welkomstwoord Kees Zondag, de regionaal portefeuillehouder Contractgestuurde Dienstverlening, die wegens ziekte de opening van de avond helaas niet kon verzorgen. Shah Sheikkariem: “Ik ben er een groot voorstander van om u als raadsleden structureel over onze projecten te informeren, dus vanaf de beeldvormende fase tot uitvoering. Alleen op deze wijze krijgt u en goed beeld of uw kaderstellende rol een goed gevolg krijgt.”

Regio Rivierenland op weg naar een Biobased Economy
Annemieke Spit, projectleider Duurzame Energie van Team O&O, nam de aanwezigen mee in de wereld van biobased economy: wat houdt dit in en hoever zijn wij ermee in onze regio? Van een biobased economy is sprake als de overgang wordt gemaakt van een economie die gebaseerd is op fossiele grondstoffen naar één die uitsluitend gebruikmaakt van biomassa. Gemeenten die kleiner zijn dan 150.000 inwoners kunnen hierin onmogelijk zélf stappen ondernemen. Een regionale aanpak in Rivierenland is dus noodzakelijk. In onze regio lopen al de nodige initiatieven om de fossiele brandstoffen te verminderen, maar het is noodzakelijk dat gemeenten nog meer gaan doen om onafhankelijker te kunnen opereren op vele terreinen. Hoever we met biobased economy kunnen gaan, ligt in de basis in de kaderstellende opdracht van de gemeenteraden. Wij willen graag samen met onze gemeenten de maximaal mogelijke inzet op dit onderwerp verkennen en uitvoeren. 

Voorbeelden van lopende 'groene' projecten

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie

Met het regionaal uitvoeringsprogramma Duurzame Energie streven wij ernaar om vóór 2020 10% van de regionaal verbruikte energie lokaal en duurzaam op te wekken en een omschakeling naar duurzame brandstoffen te bereiken. Voorbeelden van lopende projecten op dit punt zijn: Windpark Deil, het Regionaal Energieconvenant voor bedrijven en de houtige biomassaketen in Culemborg.

Eerste vulpunt LNG in Rivierenland
Binnenkort wordt in de regio ook het eerste vulpunt voor liquid natural gas (LNG) in Geldermalsen geopend. Dit is een schone en voordelige vloeibaar aardgas brandstof voor de transportsector. Nog wel fossiel, maar een duidelijke tussenstap naar een schonere brandstof.
Elektrisch net en biomassa
Verder is er inzet om de stabiliteit van het elektrisch net te vergroten en wordt het potentieel van biomassa onderzocht, inclusief toepassingsmogelijkheden en samenwerkingsverbanden.

Basismobiliteit/Regiotaxi: nieuw regionaal vervoerssysteem goed op koers
Joep Schalkx, projectleider Basismobiliteit van het Team O&O, gaf - na te zijn aangekondigd door stuurgroepvoorzitter Griedo Bel - een korte inleiding over het project Basismobiliteit (Regiotaxi). Hij informeerde de aanwezigen over de stand van zaken van het regionale vervoerssysteem dat de Regiotaxi Gelderland per 1 januari 2017 gaat vervangen. In Rivierenland is het nieuwe vervoerssysteem in eerste instantie bedoeld voor Wmo-geïndiceerden (rond de 2.600 personen) en voor aanvullend openbaar vervoer (= 8% van het totale ov in de regio). Met aanvullend openbaar vervoer bedoelen wij: vervoer voor iedereen op plaatsen waar geen openbaar vervoer beschikbaar is. Het nieuwe vervoerssysteem kan op termijn aangevuld worden met andere doelgroepen, zoals leerlingenvervoer en vervoer van en naar dagbesteding. In het nieuwe model zal de regiecentrale die de ritten boekt, gescheiden zijn van de vervoerders om belangenverstrengeling te voorkomen.

Korte samenvatting andere projecten
De teams van CgD voeren uiteraard veel meer projecten uit voor de samenwerkende gemeenten. Shah Sheikkariem scheen zijn licht over enkele daarvan:

  • Project Breedband: de raadsleden zullen op de raadsbijeenkomst van 30 mei uitgebreid worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
  • Project Wonen en Zorg: onze gemeenten hebben inmiddels een regionaal convenant gesloten met een bijbehorend regionaal uitvoeringsprogramma. 
  • Project Leefbaarheid: uitkomst van een interessant gesprek was dat de aanwezige raadsleden CgD opdracht gaven om een regiobrede inventarisatie uit te voeren naar lopende en potentiële projecten en hiervoor een regionale databank op te zetten. CgD zal de inventarisatie verzorgen via een regiobrede krantenadvertentie.

Deelsessie: Basismobiliteit
Joep Schalkx vertelde dat zijn team goed op stoom is om ervoor te zorgen dat de reizigers in het nieuwe jaar kunnen rekenen op een goed vervoerssysteem. Hij gaf inzicht in het proces om hiertoe te komen. Liesbeth Couwenberg, procesmanager OV-visie van Provincie Gelderland was aanwezig voor een toelichting van de provincie op OV/basismobiliteit. Joep Schalkx introduceerde Martijn Kersing en Albert Zuijderland van de combinatie Noot Touringcar Ede BV en Regiecentraal BV. Dit bedrijf heeft de aanbesteding voor de regiecentrale gewonnen. Tenslotte onthulde hij de naam en het logo van het nieuwe vervoerssysteem. Wij zullen hierover zeer spoedig berichten in een apart nieuwsbericht.

Deelsessie: De kracht van de teams van CgD
CgD telt zeven gespecialiseerde teams die gemeentelijke taken uitvoeren. Door de schaalgrootte werken zij zeer efficiënt en effectief en boeken zij mooie resultaten boeken voor de gemeenten, maar ook voor externen. Team Inkoop werd speciaal uitgelicht. 

De stand van zaken in vogelvlucht

Team ICT
Zoekt en vindt actief externe opdrachten en bekwaamt zich in digitale beveiliging.
Team Administratie
Heeft de traditionele vorm achter zich gelaten en biedt taken extern aan, zoals momenteel de ondersteuning op archiefgebied bij de BSR. Ook voor ondersteuning bij bijeenkomsten van andere organisaties draait het team zijn hand niet om.
Team Sociale Recherche
zeer sterk in fraudeopsporing op het gebied van sociale zaken. Opereert ook buiten de regio. Participeert sinds begin 2015 in een project waarbij informatie vanuit politiesystemen gedeeld mag worden binnen de Politie Eenheid Oost-Nederland. Hierbij zijn 81 gemeenten betrokken, waaronder ook alle Rivierenlandse gemeenten.
Team Leerplicht
Zorgt dat kinderen t/m 17 jaar krijgen waar zij recht op hebben: een goede opleiding. Ziet erop toe dat er goed met dit recht wordt omgegaan en er geen ongeoorloofd verzuim optreedt.
Team RMC
Begeleidt voortijdig schoolverlaters tot 27 jaar terug naar een opleiding zodat ze toch een startkwalificatie. Zowel Leerplicht als RMC opereren zeer succesvol, waarbij op te merken is dat RMC geheel uit overheidssubsidies wordt bekostigd.
Team Onderzoek & Ontwikkeling
Tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd met de projecten Biobased Economy en Basismobiltiteit. Richt zich op nieuwe projecten die zowel in opdracht van gemeenten kunnen ontstaan of als eigen initiatief. Ontwikkelingen bij gemeenten, bij andere overheden of in de maatschappij kunnen hiertoe aanleiding geven. Voorbeeld van een dergelijk initiatief is het project Begraafplaatsen waarbij regionaal geïnventariseerd wordt wat knelpunten en wensen zijn om voor betaalbaar beheer een oplossing te zoeken.

Team Inkoop
Teamcoördinator Hans van Valkenburg presenteerde zijn hooggekwalificeerde team en meldde als eerste dat het opvallend is dat slechts 22% van alle aanbestedingen binnen onze gemeenten door de handen van Team Inkoop gaan. Dit betreft in kengetallen een bedrag van € 175.000.000. Het team initieert, coördineert en begeleidt circa 50 inkooptrajecten per jaar met als resultaat een besparing van 4,1 miljoen euro (11 %). Dat kan dus veel meer worden! Het team heeft een score van 100%, wat inhoudt dat alle trajecten tot nu toe conform opdrachten succesvol zijn afgerond. Verder krijgt het team 350 vragen per jaar, waarbij het helaas vaak hulp betreft die (te) laat wordt ingeroepen. Hoe eerder het team wordt ingeschakeld, hoe meer voordeel te behalen is. “De schellen vallen van mijn ogen!” riep een aanwezige na het horen van de kansen (geld!) die nog blijven liggen en die het team kan grijpen voor de gemeenten.

 
Wet- en regelgeving
Ook verzorgen de teamleden trainingen en workshops over de nieuwe regelgeving en de correcte toepassing hiervan. Dit is erg belangrijk voor gemeenten. Zij moeten volledig voldoen aan de diverse wet- en regelgevingen die van toepassing zijn bij inkooptrajecten. Voorbeeld is de Aanbestedingswet 2016 die op 18 april in werking is getreden en voor bijvoorbeeld flexibele inhuur van personeel voor veel onrechtmatige situaties kan zorgen. Door de inkoop- en aanbestedingstaak bij Team Inkoop neer te leggen, halen bestuurders niet alleen méér uit hun beschikbare inkoopbudget, maar zijn ze er ook van verzekerd dat dit volgens alle geldende wetten en regels gebeurt.

Succesvoorbeeld lezen?
Klik hier voor een het meest recente succes van Team Inkoop: de succesvolle afwerking van een Europese aanbesteding voor luchtfotografie. Het team zorgde ervoor dat er met de aanbesteding maar liefst € 345.000,- is bespaard en dat het voor de betrokken gemeentes makkelijker is geworden om luchtfoto’s aan te schaffen, met een gezamenlijke kwaliteit.

Ruimte voor raadsleden
Tijdens de avond kregen de raadsleden en de andere aanwezigen veel ruimte om hun opmerkingen en bevindingen te delen en vragen te stellen. De dienst CgD wil duidelijk maken dat zij ook buiten de gebruikelijke bijeenkomsten en contactmomenten klaarstaat om met de gemeenten van gedachten te wisselen over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd en hoe de teams van CgD hun kunnen versterken bij het aanpakken hiervan. Neem hiervoor contact op met Shah Sheikkariem.  

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief