Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

20 april 2016

Gezamenlijk speerpuntberaad 12 april: realisering en financiering regionale ambities

Gemeenten Regionaal Investeringsfonds.jpg

De uitwerking van de acht opgaven om onze regionale ambities te realiseren, het Regionaal Investeringsfonds en de oprichting van een Economic Board waren de onderwerpen. 

Benut het regionale Team Inkoop
Een korte presentatie van Team Inkoop van Contractgestuurde Dienstverlening over de voordelen die zij voor gemeenten kunnen behalen, ging vooraf aan de agenda-onderdelen. Dit team verzorgt aanbestedings- en inkoopdiensten voor onze gemeenten. Zij kunnen deze vrijwillig en naar eigen behoefte afnemen. Via het team worden inkooptrajecten meer centraalgestuurd aangepakt. Door de bundeling van expertise en volume komt er een verbeterde en strategische inkoopkracht tot stand waarvan alle deelnemende gemeenten profiteren. Hans van Valkenburg is coördinator van Team Inkoop. ''Op dit moment kopen wij in voor 22% van de inkoopbudgetten die in omloop zijn in de regio. Dat betreft in kengetallen een bedrag van € 175.000.000. Ons resultaat is een besparing van € 4,1 miljoen (11%) en onze score is 100%, wat inhoudt dat alle trajecten tot nu toe conform opdrachten succesvol zijn afgerond. Maar we kunnen veel meer realiseren voor de gemeenten. Afgezien van het feit dat wij over specialistische kennis van aanbestedings- en inkooptrajecten beschikken, creëren wij schaalgrootte met kwaliteits- en daarmee ook prijsvoordelen voor onze gemeenten. En uiteraard zijn zij ervan verzekerd dat altijd de wettelijke regels worden gevolgd. Kortom, wij kopen goedkoper en slimmer in en roepen bestuurders op om gebruik van ons te maken en méér uit hun beschikbare inkoopbudget te halen.”

Uitwerking acht opgaven t.b.v. realisering regionale ambities
Voorzitter Roland van Schelven: ''Inmiddels hebben alle tien gemeenten ingestemd met de regionale ambities. Het proces over het omgaan met de moties en een amendement loopt nog. Het gezamenlijk speerpuntberaad staat vanmiddag in het teken van het realiseren van onze ambities.” Annoesjka Wintjes, speerpuntprocesmanager bij het Regiokantoor, vertelde over het proces: ''De gesprekken met bestuurders en ambtenaren van onze tien regiogemeenten zullen leiden tot een aanzet van een Regionaal Uitvoeringsprogramma 2016-2020. Een deel van de activiteiten zal publiek zijn en een deel publiekprivaat. Daarnaast zullen er ook private projecten zijn. Dus zowel de inzet van de overheid als de markt zullen nodig zijn om de regionale ambities te bereiken.” De bestuurders willen met een positieve grondhouding aan de slag met de ambities. ''We doen het met zijn allen en als de ambities zijn vastgesteld, horen daar ook financiering en beschikbare gemeentelijke capaciteit bij." De bestuurders gaven het advies om de raadsleden voor de zomer inzicht te geven in het (voorlopige) uitvoeringsprogramma, zodat zij zich een beeld kunnen vormen over de noodzaak van budgettaire middelen door middel van een regionaal fonds.

Regionaal Investeringsfonds en Economic Board
Wethouder Hans Keuken van gemeente Neder-Betuwe presenteerde de bevindingen over de verkenning naar een fonds: “Wij gaan van A naar Beter. Het is een uitdaging om een nieuw financieel instrument in te zetten voor de regionale vooruitgang. Het inmiddels in Nederland op meerdere plaatsen beproefde concept van fondsvorming kan het best beheerd worden door een Economic Board (EB) waarin stevig wordt samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek en overheid. Hiermee wordt slagkracht en effectiviteit van inzet van de middelen beoogd.”


(Klik om de afbeelding te vergroten.)

Het EB zal geen winstoogmerk kennen en heeft een adviesfunctie richting het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. De gemeenteraden stellen de kaders voor de financiering van (publiek)private projecten en worden door het EB regelmatig geïnformeerd over de resultaten. Het fonds is te vullen door de gemeenten, waarbij gerekend wordt op 3 euro per inwoner per jaar. Het fonds is te gebruiken voor leningen en/of subsidies, al dan niet revolverend. Daarmee zal ca. € 700.000,- per jaar in kas komen, waarmee naar schatting tot wel 200 projecten in een periode van vier jaar te ondersteunen zijn. De uitgevoerde projecten zullen minimaal 2x zoveel geld genereren als dat ze ons kosten, waarbij succes uit het verleden aantoont dat dit kan oplopen tot zeker 4 keer de gegenereerde inzet. Want een collectieve aanpak geeft credits voor financiële steun van andere partijen en overheden.

Advies voor verdere uitwerking fonds
De bestuurders gingen vervolgens uiteen in tafels waarin gediscussieerd werd over de onderwerpen:
1. Economic Board: wie, wat waar?
2. Welk afwegingskader krijgt het EB mee?
3. Hoe houden we de raden betrokken bij het proces?

De speerpuntprocesmanagers vatten de drie groepsdiscussies van de bestuurders samen:

De projecten moeten op prioriteiten en criteria getoetst worden en niet op volgorde van binnenkomst. Het moment van EB-advisering moet afhangen van de kwaliteit van het project en dus flexibel zijn. Laat de startende partijen in de EB zelf een advies opstellen over wie er eventueel nog meer zitting in een EB moet nemen en hoe de organisatie eruit moet zien. Een vergelijking met andere EB’s in Nederland is hierbij te betrekken. Voor het optimaal functioneren van het fonds is een langdurige budgetafspraak met de gemeenteraden nodig, maar ze moeten het toetsingskader wel tussentijds kunnen bijstellen. Het is belangrijk de raden bij de voorbereiding van het investeringsfonds actief te betrekken. Dat betekent dat bestuurders voor de zomer instrumenten als de perspectief-, kadernota, meicirculaire en informele bijeenkomsten moeten benutten om het gesprek over het fonds aan te gaan. Daarnaast moet kritisch gekeken worden naar de (proces en administratieve) organisatie rondom de EB en de hieruit voortvloeiende kosten.

Vervolgproces fonds
Er ontstond behoefte aan een procesplan voor de besluitvorming over het investeringsfonds en daaraan gekoppeld het verhaal van de uitwerking van de acht opgaven. Het Regiokantoor voegt dat aan de raadsinformatiebrief toe. Op 30 mei organiseert de regio een raadsbijeenkomst over het Regionaal Investeringsfonds. Naast dit thema zal ook het project Breedband op het programma staan. De raadsleden ontvangen op korte termijn de beeldvormende notitie over het Regionaal Investeringsfonds. Deze informatie zal ook op deze website worden opgenomen.

Nieuwsarchief