Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

13 april 2016

Verslag vergadering Regionale Agendacommissie

Vergadering.jpg

Op maandag 11 april kwam de RAC samen. Het meest omvangrijke agendapunt van de bijeenkomst was het Regionaal Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020.

Alle gemeenten stemmen in met de regionale ambities
Alle gemeenten hebben ingestemd met de regionale ambities, zoals beschreven in ons ambitiedocument. De vraag lag voor of de procedure van vaststelling van het ambitiedocument nog aanleiding gaf tot aanbevelingen. De procedure staat vast (het AB neemt in een extra vergadering in mei een besluit), maar het is nog mogelijk om aanbevelingen te doen over wat nog nodig is om tot een goed besluit te kunnen komen in het AB.

Procedure amendementen en moties
De moties van de gemeenteraden over het ambitiedocument zijn gericht aan de colleges en die kunnen daaraan apart invulling geven bij de uitwerking van het ambitiedocument. De griffiers van de gemeenteraden krijgen het amendement nogmaals toegezonden waarna de lokale raadscommissies vervolgens 14 dagen de tijd krijgen om hierop een reactie te geven of om aan te geven dat extra besluitvorming in de gemeenteraad is gewenst. De reacties worden met alle raadsgriffiers gedeeld. Het desbetreffende AB-lid van een gemeente kan de gemeentelijke reactie inbrengen in de vergadering van het AB. De RAC onderkent dat het proces van het ambitiedocument geen vertraging moet oplopen, alle gemeenteraden zijn het immers eens met de ambities. De RAC zal het omgaan met amendementen en moties evalueren in 2017.Raadsbijeenkomsten 18 april, 30 mei en 14 september

De RAC wil dat er nog vóór de zomer een raadsbijeenkomst over het Regionaal Investeringsfonds (RIF) - het financieringssysteem voor het realiseren van onze ambities - plaatsvindt en dat er daarbij ook meer inzicht is in de uitwerking van de opgaven van het ambitiedocument. Afgesproken is om tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 30 mei - naast het onderwerp Breedband - het RIF aan de orde te stellen. Bij de voorbereiding van het onderwerp breedband zijn externen betrokken; tijdens de bijeenkomst worden uitvoeringsoplossingen besproken die marktpartijen hebben ingebracht. Op 14 september kan de uitwerking van de opgaven van het ambitiedocument verder aan bod komen, net zoals een overkoepelend regioverhaal in het kader van lobby en branding. Op de eerstvolgende bijeenkomst op 18 april staan de onderwerpen biobased economy en basismobiliteit centraal. We bezien nog hoe we de gemeenteraden voor 1 juni informeren over de Gebiedsopgave Gelderse Corridor. In juni legt Provincie Gelderland namelijk de laatste hand aan de Visie 2030 Gelderse Corridor en bijbehorende Agenda 2016-2020.

Lobby-agenda A15
De RAC is geïnformeerd over de aanpak van de lobby-agenda A15 en de wijze waarop de gemeenteraden erbij betrokken worden. Regio Rivierenland heeft in samenwerking met zes gemeenten langs de A15 de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de problematiek van de A15-Corridor. Het doel van de lobby is om de doorstroming en de veiligheid op de A15 te bevorderen, zodat de economische slagkracht in ons gebied kan worden behouden en verbeterd.

Informatie Contractgestuurde Dienstverlening
Vooraf aan de RAC-vergadering zijn de leden geïnformeerd over de dienst Contractgestuurde Dienstverlening van Regio Rivierenland. Dit organisatieonderdeel kent de volgende specialistische teams: Onderzoek & Ontwikkeling (o.a. basismobiliteit, breedband en biobased economy), Inkoop, Sociale Recherche, Leerplicht, Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaters, Informatisering & Automatisering en Administratie. De teams voeren zowel gemeentelijke taken uit als opdrachten voor andere opdrachtgevers. Wat betreft de gemeentelijke taken maken de teams met gemeenten maatwerkafspraken. Door taken door Contractgestuurde Dienstverlening te laten uitvoeren, profiteren gemeenten van schaalvoordelen: inhoudelijke kennis en hoogstaande professionaliteit in uitvoering tegen relatief lage kosten. Bovendien kunnen de medewerkers binnen de teams elkaar vervangen, zodat de kwetsbaarheid kleiner is dan doorgaans in een gemeentelijke organisatie.

Overige zaken
Het Concept Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) is naar de gemeenteraden onderweg ter besluitvorming. De planning is om het afgestemde regionale beleid voor 1 juli aan te bieden aan Gedeputeerde Staten. Gemeente Neder-Betuwe gaf aan zich breder te oriënteren in samenwerkingsverbanden dan Regio Rivierenland, als dat voor de gemeente meerwaarde heeft.

De volgende RAC-vergadering is op 10 oktober 2016.

Nieuwsarchief