Nieuws.jpg

Projecten Nieuws

18 februari 2016

Breedbandproject Rivierenland vordert gestaag

Breedband in heel Rivierenland.jpg
Wij kunnen u informeren over nieuwe, goede ontwikkelingen over ons project Breedband waarmee wij een 100% dekkende, toekomstvaste en open glasvezelinfrastructuur willen (laten) realiseren in Rivierenland voor 2020.

Raadsleden geïnformeerd
Eind 2015 informeerden wij alle raadsleden van de regiogemeenten in een speciale raadsinformatieavond over onze inspanningen om breedbandinternet achter elke voordeur in Rivierenland te krijgen. Het project ontwikkelt zich goed en dat konden wij de raadsleden ook melden via een informatienotitie met onderstaande inhoud. Ook niet-raadsleden brengen wij uiteraard graag op de hoogte. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en waar staan we nu? Een overzicht:

Fase 4

Zoals u ziet, vorderen we gestaag. We zijn inmiddels in fase 4 beland. Hieronder staan in het kort de fases en werkzaamheden die eraan voorafgingen. Klik op de afbeelding om hem te vergoten. 


Belangrijke stappen in fase 4

De volgende resultaten zijn in deze fase geboekt:

1. Duidelijk zicht op oplossingsrichtingen
We zijn in dialoog gegaan met bestaande en potentiële breedbandaanbieders. Dit heeft vier oplossingsrichtingen opgeleverd. Op basis van een aantal relevante factoren (zoals dekking, openheid, geraamde maandelijkse kosten en slagingskans) konden we scores aan elke richting toekennen. De exacte inhoud van de proposities kunnen wij niet openbaren, omdat dit concurrentiegevoelige informatie betreft waarop een geheimhoudingsverplichting van toepassing is. Mochten het AB en DB voor een oplossingsrichting kiezen waarbij staatssteun wordt toegepast, zal er in elk geval nog moeten worden aanbesteed conform de regels die daarvoor gelden. In dat geval is elke partij dan vrij om te proberen de beste propositie te leveren.

2. Breedbandaanbieders melden zich met oplossing voor ‘enkel-kopergebieden’
Een bijzonder positieve ontwikkeling is dat de twee grootste breedbandaanbieders interesse hebben getoond om te werken aan een gezamenlijke oplossing om adressen die nu alleen een breedbandaansluiting hebben via de oude telefoonkabel (twisted pair koper) te voorzien van een beter alternatief. Ook andere, nieuwe spelers hebben zich gemeld met een mogelijke oplossing. Sommige aanbieders konden echter niet voldoende concreet maken wat zij precies zouden kunnen betekenen en onder welke voorwaarden. Hiervoor geven wij ze nog 1,5 maand. Geven zij geen nadere informatie of doen zij geen nader aanbod, dan vallen de desbetreffende oplossingsrichtingen af.

3. Inzicht in de staatssteunwetgeving en verbetersuggesties
Ons team sprak niet alleen met de marktpartijen, maar ook met de Autoriteit Consument en Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Dit gaf ons een concreet inzicht in de belangrijkste pijnpunten binnen het huidige kader voor de interpretatie van staatssteunwetgeving in relatie tot breedband. Ook deden wij suggesties voor verbetering:

  • Het moet mogelijk worden om gegevens over de actuele kwaliteit en dekking van de breedbandnetwerken te vorderen. 
  • Deze gegevens moeten onafhankelijk gecontroleerd kunnen worden en voldoende specifiek zijn. Is dit niet het geval, dan ligt het voor de hand dat de bestaande statistieken een sterk vertekend beeld geven. 
  • Er treedt kapitaalvernietiging op als ‘witte gebieden’*) (in de praktijk vaak zelfs losse adressen) van een apart glasvezelnetwerk worden voorzien zonder dat daarbij de andere (‘grijze’ of ‘zwarte’) adressen worden meegenomen die ook nog geen glasvezel hebben. Het buitengebied voorzien van glasvezel lijkt ongeveer twee keer zo voordelig te zijn per aansluiting als de andere adressen die nog geen glasvezel hebben óók worden voorzien. Onder de huidige interpretatie van de richtsnoeren zou daarvoor echter een formele melding en goedkeuring vanuit de Europese Commissie noodzakelijk zijn. Die is kostbaar, tijdrovend en heeft een onzekere uitkomst.

Wat zijn de vervolgstappen?
De komende zes tot acht weken diepen wij de drie beste opties uit in een breedbandplan. Het eindresultaat leggen wij vervolgens voor ten behoeve van een bestuurlijke keuze. Vanzelfsprekend informeren wij de gemeenteraden volledig en tijdig over dit traject.

Wilt u meer weten?
Heeft u nog vragen, dan kunt u stellen aan Stan Herms, Coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling/Regionaal projectleider Breedband van Regio Rivierenland. E-mail: herms@regiorivierenland.nl, telefoon (0344) 63 85 73. 

Klik hier voor meer informatie over dit project.  


*) Witte gebieden: gebieden waar geen breedbandinfrastructuur bestaat die ten minste 30 mbps daadwerkelijk kan leveren of waar particuliere investeerders niet van plan zijn binnen drie jaar deze infrastructuur aan te leggen. Het zijn vooral plattelandsgebieden met een laag bevolkingsaantal. De Europese Commissie keurt staatssteun in deze gebieden in beginsel bij voorbaat goed.

Grijze gebieden: gebieden waar één breedbandnetwerkexploitant aanwezig is die ten minste 30 mbps daadwerkelijk kan leveren. Hier is een formele melding bij de Europese Commissie vereist en is goedkeuring mogelijk als wij kunnen bewijzen dat voor het bereiken van zekere beleidsdoelstellingen een (sprongsgewijze) verbetering van het huidige netwerk of de aanleg van een tweede netwerk nodig is.

Zwarte gebieden: gebieden waar ten minste twee of meer exploitanten aanwezig zijn met snelheden boven de 30 mbps. Er is in deze gebieden geen sprake van marktfalen. Staatssteun is hier in beginsel niet toegestaan.

Nieuwsarchief