Nieuws.jpg

Speerpunt Agribusiness Nieuwsarchief

15 februari 2016

Handreiking Vrijkomende Agrarische Bebouwing voor een vitaal buitengebied

Buitengebied 1.jpg
Het speerpuntberaad Agribusiness stemde op 9 februari in met de handreiking Vrijkomende Agrarische bebouwing (VAB). Het algemene doel is om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten. Gemeenten zijn vrij om er lokaal beleid van te maken.

Waarom VAB-beleid?
Er komt veel bebouwing vrij in het buitengebied van regio Rivierenland. Sinds 1980 is het aantal agrarische bedrijven in onze regio meer dan gehalveerd. En deze trend zet door. Een studie van het onderzoeksinstituut Alterra uit Wageningen (WUR) geeft namelijk aan dat tot 2030 nog bijna 1 miljoen m2 vrijkomt aan agrarische bebouwing, waarvan 2/3 bedrijfsgebouwen. En de vraag is: wat gebeurt er met die gebouwen in het buitengebied? Hoe kan de overheid ervoor zorgen dat de leefbaarheid en vitaliteit in het buitengebied gewaarborgd blijft? Het oude VAB-beleid voldoet niet meer. Onze tien gemeenten regio sloegen daarom de handen ineen om een handreiking voor functieverandering in het buitengebied op te stellen. Het streven is om zoveel mogelijk hetzelfde beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing toe te passen in regio Rivierenland.

Ander gebruik agrarische gebouwen
De handreiking voor functieverandering van agrarische gebouwen in het buitengebied is ontstaan door ambtelijke kennis op basis van praktijkervaringen met elkaar te delen. Deze doelstellingen worden nagestreefd met het VAB-beleid:

  1. De vitaliteit van het buitengebied vergroten door vestiging van nieuwe economische bedrijvigheid.
  2. Voorzien in de behoefte aan wonen in een landelijke omgeving. 
  3. De ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied vergroten door vrijgekomen, landschapsontsierende agrarische bedrijfsbebouwing te saneren.
  4. Verpaupering en ongewenst gebruik van de vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing tegengaan.
  5. Agrarische ondernemers nieuwe mogelijkheden bieden om na beëindiging van het agrarische bedrijf in hun levensonderhoud te voorzien.

Proces totstandkoming beleid
De handreiking is opgesteld door de gemeenten zelf en het regiokantoor faciliteerde dat proces. Ook Provincie Gelderland was betrokken bij de totstandkoming ervan. De Provincie heeft geen (bindend) beleidskader meegegeven voor het VAB-beleid. De handreiking is door de bestuurders van het speerpuntberaad Agribusiness, onder leiding van speerpuntvoorzitter Hans Beenakker, goed ontvangen. Duidelijk werd wel tijdens het beraad dat de finetuning per gemeente een taak is van elke gemeente zelf. Daarbij is het gewenst om van elkaar te weten hoe de handreiking wordt ingevoerd. Alle gemeenten waren bestuurlijk afgevaardigd in het beraad en alle stemden in met de handreiking. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland gaat de handreiking aan elke gemeente aanbieden. Het staat de gemeenten vrij om een eigen uitwerking van het VAB-beleid te gaan maken en dit beleid eventueel op te nemen in bestemmingsplannen. De ambtenaren gaan het gebruik van de handreiking twee keer per jaar monitoren waarbij zij met name bespreken hoe de gemeenten de handreiking toepassen. Een bestuurlijke terugkoppeling vindt jaarlijks plaats.
 

Nieuwsarchief