Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

18 januari 2016

Speerpuntberaden verkennen mogelijkheden regionaal investeringsfonds

De Caluwe2.jpg
Tijdens de Regiomiddag op 12 januari verkenden onze speerpuntenberaden de mogelijkheden om een regionaal investeringsfonds op te zetten. Hiermee kunnen wij onze ambities realiseren die genoemd staan in ons Regionaal Ambitiedocument 2016-2020.

Bedrijfsleven betrekken bij investeringsfonds
De speerpuntberaden, onder voorzitterschap van Hans Beenakker, willen de vulling van een regionaal investeringsfonds verder uitwerken. Zij gaan daarbij ook het bedrijfsleven betrekken. Zij formeerden een bestuurlijke werkgroep om een investeringsfonds en bijbehorend economic board te onderzoeken. Een economic board is een samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de onderzoeksector. De werkgroep kreeg de opdracht om een realistische en haalbare variant op te stellen. Om weer te geven hoe kansrijk de regio is voor de nieuwe ontwikkelingen binnen de distributiesector, gaf de heer De Caluwe van de vereniging Nederland Distributieland een inspirerende presentatie. De ruimte, de snelwegen en de potenties voor arbeidskrachten: regio Rivierenland is het investeren waard!Relatie met provincie Gelderland

Wij gingen op 11 januari samen met de stadsregio Arnhem Nijmegen en Regio Liemers op zoek naar een gezamenlijk belang in de zogenaamde Gelderse Corridor. Provincie Gelderland heeft dit gebied benoemd en hierin wil zij logistieke ontwikkelingen in combinatie met agribusiness stimuleren. Volgens wethouder Henk Driessen ging dat in een goede sfeer. Hij is voor deze corridor namens Regio Rivierenland het aanspreekpunt voor de provincie. Regio Rivierenland kan goed aanhaken bij de provinciale ambities op het gebied van logistiek, de hoogwaardige tuinbouwsector en de beleving daarvan door onze inwoners. Onze ambities zijn en blijven het uitgangspunt bij de verdere samenwerking met de provincie. ''Volgens de provincie loopt onze regio voorop met het benoemen van een gemeenschappelijke visie'', aldus Henk Driessen.

Opgaves ambitiedocument
De uitwerking van de opgaves in het ambitiedocument leiden tot duidelijkheid in projecten en in de eventueel benodigde financiële middelen. De speerpuntondersteuners leggen het resultaat van de uitwerking vast in projectplannen voor de komende vier jaar. Bestuurders, ambtenaren en uitvoeringsorganisaties RBT, Greenport Gelderland en Logistieke Hotspot Rivierenland nemen deel aan de uitwerking. Deze uitvoeringsorganisaties hebben netwerken met het bedrijfsleven, het onderwijs en de onderzoeksector. De planning is om de projectplannen in maart 2016 af te ronden.

Aanjaagteam Recreatie en Toerisme
Dat inspanningen voor recreatie en toerisme in onze regio geen geld hoeven te kosten, bewijst de inzet van het aanjaagteam voor initiatiefnemers en ondernemers in de regio. Wethouder Han Looijen, voorzitter van de Stuurgroep Recreatie en Toerisme, vertelde: ''Het aanjaagteam is een informeel netwerk van ondernemers, gemeenten en organisaties in de regio dat ondernemers en initiatiefnemers gratis op weg helpt. Het RBT faciliteert het aanjaagteam dat onder de stuurgroep Recreatie en Toerisme valt.'' Deze stuurgroep is in opdracht van het speerpuntberaad Recreatie en Toerisme al aan de slag met de uitvoering van de regionale ambities aan de slag. Meer informatie over het aanjaagteam, zie de nieuwsbrief.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief