Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 november 2015

Woonagenda en Woningbouwprogramma Regio Rivierenland op koers

Huis.jpg

De portefeuillehouders Wonen bereikten op 10 november een akkoord over de Woonagenda Regio Rivierenland en het Regionale Woningbouwprogramma. De Rivierenlandse samenwerking op het gebied van wonen is zeer succesvol te noemen en de Woonagenda staat de komende jaren weer stevig in de steigers. 

Basisafspraken met provincie
Op 25 november zijn vervolgens basisafspraken gemaakt met gedeputeerde mevrouw Meijers over het regionale woningbouwprogramma in Rivierenland.  

Woonagenda Regio Rivierenland

In de Woonagenda Regio Rivierenland zijn de belangrijkste thema's - agendapunten - opgenomen waaraan de gemeenten de komende jaren gezamenlijk gaan werken: nieuwbouw, de verbetering van de bestaande woningvoorraad, de huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders, doorstroming en betaalbaarheid.

Het Regionale Woningbouwprogramma Rivierenland
Het Regionale Woningbouwprogramma is de uitwerking van het thema Nieuwbouw, dat op de (bovenstaande) Woonagenda staat. Hierin zijn alle projecten opgenomen waarvan de gemeenten nu inschatten dat deze de komende tien jaar worden gebouwd. Regiobreed wordt een gevarieerd aanbod gebouwd, aansluitend op de lokale en de regionale vraag. Hierbij is maatwerk per gemeente mogelijk en bieden alle gemeenten gezamenlijk een gevarieerd palet aan woningen. Alle projecten zijn kwalitatief getoetst op planstatus, urgentie en kwaliteit (woonmilieu, prijs en woningtype). Hierbij is gebruikgemaakt van de onderzoeksresultaten uit het Regionale Woningbehoeftenonderzoek. De meest kansrijke projecten zijn degene die aansluiten op de actuele vraag. Grotere projecten worden nog met elkaar vergeleken, omdat voorkomen moet worden dat ze elkaar beconcurreren.

Voortdurend afstemmen en actualiseren
Het Regionale Woningbouwprogramma is niet in steen gebeiteld: de gemeenten maken afspraken over het jaarlijks actualiseren ervan. Zij bekijken dan het toetsingskader en passen het waar nodig aan. Hierna toetsen zij het Regionale Woningbouwprogramma opnieuw. Regionale afstemming is ook nodig voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Hierin staat dat er alleen kan worden gebouwd als daaraan ook behoefte en als er niet elders al hetzelfde wordt gebouwd.

Vervolg
De Woonagenda en het Regionale Woningbouwprogramma zijn de basisdocumenten voor afspraken met de provincie over woningbouwprogrammering en overige thema’s die voor het onderwerp wonen relevant zijn. Op woensdag 25 november gaven de portefeuillehouders toelichting op de Woonagenda en het Regionale Woningbouwprogramma aan de gedeputeerde, mevrouw Meijers. Conclusie na het gesprek was dat Regio Rivierenland op de goede weg is. In de basis is er akkoord bereikt. Bepaalde punten moeten alleen nog verder worden uitgewerkt. Als dit is gebeurd, biedt Regio Rivierenland beide stukken aan Gedeputeerde Staten aan. De regiogemeenten laten hiermee zien dat de samenwerking op het onderwerp Wonen een zeer succesvolle is. De basis van het succes is dat de gemeenten unaniem van mening zijn dat zij niet moeten samenwerken, maar willen samenwerken. Alleen zo kan een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners worden bereikt.

Zie voor meer informatie: Wonen.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief