Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 november 2015

Gezamenlijke speerpuntberaden Regio Rivierenland stemmen in met Ambitiedocument 2016-2020

Drie speerpunten.jpg
Op 10 november stemden de speerpuntberaden van Regio Rivierenland tijdens een gezamenlijke vergadering in met het Ambitiedocument 2016-2020, inclusief de bijbehorende toelichting.

Regionale ambities voor Speerpunten
In dit document staan de regionale ambities beschreven voor de drie economische Speerpunten van Regio Rivierenland: Agribusiness, Recreatie & Toerisme en Economie & Logistiek.

Economische impuls

Nu gaan de beraden aan de slag met de uitwerking van de opgaven voor de Speerpunten om de regio de komende vier jaar een economische impuls te geven. Hierbij zullen wij aansluiten op bestaande structuren, onze relaties met ondernemers, organisaties, onderwijs en ondernemende inwoners verstevigen en aandacht besteden aan de financiële haalbaarheid van de opgaven.

Input van raadsleden en de O’s
Het Ambitiedocument is mede opgesteld met input van de raadsleden van de tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland en input van de O’s: ondernemers, organisaties, onderwijs en ondernemende inwoners. Het slagen van een ambitie is namelijk ook sterk afhankelijk van het draagvlak en de inzet van andere partijen dan alleen die van de overheid. Tijdens de vergadering werd nog eens benadrukt dat met het Ambitiedocument in de hand de relatie met de O’s kan worden aangegaan en verstevigd op zowel bestuurlijk als uitvoeringsniveau.

Procedure Ambitiedocument
Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stuurt het Ambitiedocument naar de colleges van de tien regiogemeenten met het verzoek deze ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraden. Vervolgens kan het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland het Ambitiedocument vaststellen in haar vergadering in april.

Uitwerking opgaven
De speerpuntenberaden willen echter niet stilzitten tijdens het procedurele proces van het Ambitiedocument naar de gemeenraden. Zij gaan daarom de opgaven in het document verder uitwerken voor de drie Speerpunten. Voor alle Speerpunten zijn de opgaven ‘Promotie en branding van de regio’, ‘Innovatie en duurzaamheid’, ‘Het verbeteren van de arbeidsmarkt’ en ‘Het afstemmen van ruimtelijke keuzes en regelgeving’ belangrijk. Voor het Speerpunt Economie & Logistiek is het ook van belang om toe te werken naar een regionaal bedrijventerrein en de infrastructuur te verbeteren. Voor het Speerpunt Agribusiness is het aanvullend nodig om de relatie te leggen tussen agribusiness en de samenleving. Voor het speerpunt Recreatie & Toerisme moet het toeristisch aanbod worden versterkt.

Energie en trots
Het was een energieke bijeenkomst. Er zijn enkele tekstuele opmerkingen gemaakt en er werd aandacht gevraagd voor een financiële paragraaf. Want de Regio wil boter bij de vis. De voorzitters van de speerpuntberaden zijn trots op het Ambitiedocument en de aanvullingen die op 10 november nog zijn gedaan. Zij riepen de aanwezige wethouders op om als ambassadeur deze trots ook uit te dragen.

Bestaande structuren
Er zijn al diverse organisaties actief in de regio en er wordt al veel gedaan. Zo timmeren de organisaties Logistieke Hotspot Rivierenland en Greenport Gelderland goed aan de weg volgens het gedachtegoed van het Ambitiedocument. Ook op het gebied van het thema arbeidsmarkt is veel activiteit. Voor Recreatie & Toerisme is een stuurgroep actief die het gesprek met ondernemers al is aangegaan. Regio Rivierenland vindt het belangrijk om na te gaan wat nog extra nodig is om de ambities te bereiken.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief