Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

15 oktober 2015

Vergadering Regionale Agendacommissie 12 oktober: adviezen en besluiten

RAC.jpg
Op 12 oktober 2015 vergaderde de Regionale Agendacommissie (RAC). Diverse onderwerpen kwamen ter sprake voor advies en besluitvorming.

Gebiedsgerichte opgaven provincie Gelderland
Wethouder Henk Driessen van gemeente Tiel hield een toelichting over de nieuwe wijze van financiering door de provincie Gelderland, waarin de gebiedsgerichte opgaven centraal staan. Hiermee is de voorloper - het Regiocontract - komen te vervallen. Het nieuwe proces van de provincie en van het regionale Ambitiedocument 2016-2020 lopen nu parallel, waarbij het proces van de provincie sneller lijkt te gaan. Het RAC adviseert om de afstemming tussen beide processen nader te bekijken.

Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020
De raadsbijeenkomst van 5 oktober over het Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020 is positief ervaren. Besloten is om het ambitiedocument via de eigen procedures van elke gemeente ter besluitvorming aan de gemeenteraden aan te bieden. In het besluitvormingsproces ligt nadrukkelijk een rol voor de raadsleden om de eigen wethouders te bevragen en hun mee te geven wat belangrijk is om in het ambitiedocument op te nemen.

Zie ook de notitie: De relatie tussen het Regionale Ambitiedocument en de Provinciale Gebiedsopgaven

Amendementsproces regionale onderwerpen
Het proces voor amendementen over regionale onderwerpen is aangenomen. Wanneer een gemeenteraad een amendement over een regionaal onderwerp aanneemt, wordt dit bij de griffiers van de andere gemeenten en de secretaris van Regio Rivierenland bekend gemaakt. De lokale agendacommissies kunnen dan beoordelen of zij het amendent mee laten wegen in de eigen besluitvorming. Het Dagelijks Bestuur coördineert het vervolgproces. In 2017 wordt dit amendementsproces geëvalueerd.

Avri: besluitvormingsproces toekomstige organisatie
De regionale agendacommissie had een advies gegeven over de wijze waarop het besluitvormingsproces ten aanzien van de toekomstige organisatie van de Avri moest worden opgezet. Over de uitvoering van dat advies was men tevreden. De helft van de gemeenten heeft inmiddels ingestemd met de afsplitsing van Avri. De andere helft neemt binnenkort een besluit .

Lange termijnplanning regionale projecten
Tot slot nam de RAC kennis van de lange termijnplanning van regionale projecten. Dit dynamische document vermeldt de onderwerpen: Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020, Wonen, Wonen en zorg, Jaarrekening 2015, Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017.

Nieuwe data voor de volgende regionale agendacommissies zijn in principe 11 april 2016 en zeker op 10 oktober 2016.

 

Nieuwsarchief