Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

7 oktober 2015

Raadsleden Rivierenland praten over regionale ambities 2016-2020

Raadsbijeenkomst ambitie Rivierenland_2.jpg
Circa 70 raadsleden uit de tien samenwerkende gemeenten kwamen op maandagavond 5 oktober samen om hun denkkracht te leveren voor de regionale ambities voor onze drie economische Speerpunten: Agribusiness, Recreatie en Toerisme en Economie en Logistiek.

Kwaliteiten uitbouwen en benutten
Met deze speerpunten onderscheidt onze regio zich van de rest van Gelderland en kunnen wij onszelf op de kaart zetten in binnen- en buitenland. Door keuzes te maken, kunnen de kwaliteiten van ons gebied de komende vier jaar verder worden uitgebouwd en benut.

Input voor versterken regio

Aan discussietafels gaven de raadsleden in kleine groepen (in steeds wisselende samenstelling) hun input voor en mening over o.a. de doelstellingen van de Speerpunten, de toetsingskaders, de onderlinge verbindingen, de kracht ervan en de kansen. In het ambitiedocument dat mede hieruit voortvloeit, worden de ambities en de opgaven opgenomen om onze regio de komende jaren verder te versterken. Ook levert het mede input op voor de bijdrage die onze regio wil leveren aan de gebiedsopgave die de provincie Gelderland in samenspraak met partijen formuleert.

Zie ook de notitie: De relatie tussen het Regionale Ambitiedocument en de Provinciale Gebiedsopgaven

Input van raadsleden en de Rivierenlandse ‘O’s’
De input van de raadsleden (waarvan zij op korte termijn een schriftelijke terugkoppeling zullen ontvangen) wordt samengevoegd met die van de O’s: onderwijs, ondernemers, onderzoek, overheid en ondernemende burgers. Omdat het slagen van een ambitie ook sterk afhankelijk is van het draagvlak en de inzet van andere partijen dan alleen de overheid, staken de drie speerpuntberaden op 8 september tijdens een bijeenkomst hun licht op bij deze O’s. Dit was ook de aanzet voor een verstevigde regionale samenwerking om samen mede vorm te geven aan de economische ambities van Regio Rivierenland.

“Deze regio heeft goud in handen!”
Op 5 oktober deelde een aantal vertegenwoordigers van de O’s hun bevindingen ten aanzien van de Speerpunten en de samenwerking met de raadsleden en gingen hierover in gesprek. Aan het woord kwamen Peter van Haaften (Van Haaften Fruit), Peter Ravensbergen (Wageningen UR Food & Biobased Research), Jaap Breugem (directievoorzitter Rabobank Bommelerwaard) en Jolijn Zwart-Van Kessel (bedrijfsadviseur/maat in akkerbouw- en fruitteeltbedrijf). “Onze regio heeft goud in handen! Wij zijn klein en divers, maar dat is het nieuwe groot. We moeten dat verbinden, innoveren en vermarkten”, was één van de adviezen van Zwart-Van Kessel. Peter Ravensbergen gaf aan graag mee te denken over de unieke krachten van deze regio: “Maak van de servicegerichte bedrijven je uithangbord,” adviseerde hij onder andere, “en leg de verbinding met het onderwijs.”

Het vervolg
De komende tijd zal worden toegewerkt naar een concept-ambitiedocument. De tien gemeenteraden zullen ook hierover uiteindelijk besluiten. Na afronding van het proces kan er samen met de O’s concreet worden gewerkt aan de invulling en uitvoering van de ambities.

 

Nieuwsarchief