Nieuws.jpg

Bestuur & Organisatie Nieuwsarchief

31 augustus 2015

Bijeenkomst Speerpunten Regio Rivierenland met 3 O’s op 8 september

Drie speerpunten.jpg
Op 8 september vindt er een bijeenkomst van de gezamenlijke Speerpuntberaden plaats met ondernemers en onderwijs-/kennisinstellingen. Zij zullen mede vormgeven aan de economische ambities van Regio Rivierenland en de opmaat maken tot een verstevigde regionale samenwerking.

Die economische Speerpunten
In Rivierenland focust de regionale samenwerking zich op drie economische Speerpunten waarmee het gebied zich onderscheidt van de rest van Gelderland en zichzelf op de kaart zet in Nederland en daarbuiten: Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme.

Bijeenkomsten leiden tot Meerjarenplan Speerpunten
Voorafgaand aan de bijeenkomst met de 3 O’s (Overheid, Ondernemers, Onderwijsinstellingen) vindt op 1 september het ambtenarenoverleg plaats waarin de input voor de bijeenkomst wordt verzameld. Voor raadsleden is op 5 oktober een sessie belegd om ook daar input op te halen. Alles zal uiteindelijk vormkrijgen in het Meerjarenplan Speerpunten Regio Rivierenland waarvan het concept-Meerjarenplan - dat betrokkenen in week 36 zullen ontvangen - het werkdocument vormt voor de huidige besprekingen en bijeenkomsten.

Raadsbijeenkomsten
Op 15 juni vond er een regionale raadsinformatiebijeenkomst plaats over de opzet van het Meerjarenplan voor de drie Speerpunten. De aanwezige raadsleden zijn geïnformeerd over de bedoeling van het plan voor de drie Speerpunten en de richting waarin de ambities van het gebied zich ontwikkelen. Op maandag 5 oktober organiseert Regio Rivierenland wederom een regionale raadsbijeenkomst om met raadsleden de ontwikkelingen te delen en in gesprek te gaan over hun ideeën.

Achtergrond en voortgang Meerjarenplan
Op basis van de input uit de raadsinformatiebijeenkomst van 15 juni is verder gewerkt aan een concept-Meerjarenplan. Om hierover een goede discussie te kunnen voeren met de raden is eind juni besloten om over de richting van de ambities en de branding van de regio eerst in gesprek te gaan met ondernemers en onderwijsinstelling in onze regio. Het slagen van een programma is immers sterk afhankelijk van het draagvlak en de inzet van ook andere partijen dan alleen de overheid. We willen daarom vanaf het begin graag samen optrekken met en binnen de 3 O's. Daarvoor vindt zogezegd op 8 september een bijeenkomst plaats met een delegatie van ondernemers en onderwijsinstellingen op de Regiomiddag tijdens een gezamenlijke ontmoeting van de Speerpuntberaden. Ter voorbereiding hiervan hebben gesprekken plaatsgevonden met genoemde partijen en is in juli een enquête uitgezet over de thema's die op de raadsinformatiebijeenkomst van 15 juni aan de orde zijn geweest.

Doel bijeenkomst met 3 O’s op 8 september
Op 8 september is er geen regulier speerpuntberaad, maar zal de bijeenkomst plaatsvinden met een beperkte groep (alleen de bestuurders van de speerpunten aangevuld met ondernemers en onderwijs/kennisinstellingen). Het doel van de bijeenkomst is om samen een start te maken met een duurzame samenwerking in de regio op de drie Speerpunten. Daarmee kunnen we ook richting andere overheden duidelijk maken dat het Meerjarenplan dat we ontwikkelen niet vrijblijvend is, maar is gestoeld op gezamenlijke ambities. De opbrengst van deze middag delen we en we willen hierover van gedachten wisselen tijdens de hierboven genoemde raadsinformatiebijeenkomst van 5 oktober. Met de Regionale Agendacommissie bespreken we daarna op 12 oktober hoe we het concept-Meerjarenplan het beste in de individuele raden kunnen bespreken. Ook vragen we advies over het traject om te komen tot besluitvorming binnen de raden.

 

Nieuwsarchief