Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

19 november 2014

Regio Rivierenland start in 2015 met nieuwe samenwerkingsstructuur

Algemeen Bestuur Regio Rivierenland
Het AB, vlnr: Dhr. Veerhoek, mevr. Van Wamel (secretaris), dhr. Steenkamp, dhr. Zondag, dhr. Van Schelven (voorzitter), mevr. Van Ruijven-van Leeuwen, dhr. Prick, dhr. Beenakker, dhr. Van Oorschot (niet op de foto: mevr. De Vries, dhr. Verwoert, dhr. De Boer) Foto: David Wolf


Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft vandaag een definitief besluit genomen over de samenwerkingsstructuur per 1 januari 2015. Hierin staan de verbetering van de kaderstellende en controlerende rol van de raden en het werken met drie speerpunten voor Rivierenland - Logistieke Hotspot, Recreatie & Toerisme, Agribusiness - centraal. Daarnaast wordt er gewerkt in transparante projectstructuren voor andere onderwerpen waarin gemeenten willen samenwerken en wordt het Dagelijks Bestuur uitgebreid van drie naar vijf personen.

Doel nieuwe samenwerkingsstructuur

Het doel van de nieuwe structuur is om de samenwerking tussen de tien gemeenten in werkwijzen en processen te verbeteren. Hierdoor kan er doelmatiger, effectiever en efficiënter worden gewerkt. De raden en colleges worden meer betrokken bij de onderwerpen waarop in Regio Rivierenland wordt samengewerkt. Gemeenten gaan zelf meer inhoudelijke bijdragen leveren ten behoeve van de positieve resultaten van de regionale samenwerking. De focus komt te liggen op de regionale speerpunten: Logistieke Hotspot, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Hiermee kan Rivierenland zich (inter)nationaal onderscheiden, wat de sociaal-economische ontwikkeling van de regio enorm stimuleert.

Meerderheid gemeenteraden voor wijziging
Alle gemeenteraden namen de afgelopen maanden een standpunt in over de voorgestelde structuurwijziging. Het AB besprak tijdens haar vergadering vandaag de standpunten en concludeerde dat er een zeer ruime meerderheid is voor de wijziging. Al eerder werd in de AB-vergadering van september unaniem ingestemd met de nieuwe werkwijze tussen de colleges en de wijze van samenwerken met speerpunten en projecten. Dit als voorgenomen besluit dat ingaat op het moment dat alle raden hebben besloten. De laatste gemeenteraad die zich hierover uitsprak was die van Zaltbommel op 13 november.

Vergadering AB 19112014

Nieuwe bezetting Dagelijks Bestuur
Tijdens de vergadering van oktober wees het AB de leden van het beoogde nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) aan. Ook dit voorgenomen besluit gaat - nu alle raden hebben besloten - in. Het aantal leden wordt uitgebreid van drie naar vijf personen: één voorzitter en vier portefeuillehouders. Deze bezetting sluit aan op de besluitvorming in de tien colleges over de gewenste wijze van samenwerking. Het DB krijgt in deze nieuwe vorm een stimulerende en coördinerende rol. Het bestaat - naast de voorzitter, de heer Van Schelven - uit de volgende regionaal portefeuillehouders:
- Agribusiness: de heer Beenakker, tevens vicevoorzitter
- Logistieke Hotspot: de heer Verwoert
- Recreatie & Toerisme: de heer De Boer
- Contractgestuurde Dienstverlening en Bedrijfsvoering: de heer Zondag

Daadkrachtig, herkenbaar en samenhangend DB
De colleges van Regio Rivierenland stemden in met een hecht samenwerkend, representatief, herkenbaar en daadkrachtig regionaal DB dat de drie regionale speerpunten in samenhang aanstuurt en ook het overzicht heeft over de overige projecten. Dit nieuwe DB richt zich niet langer op alleen de bedrijfsvoering, maar draagt de regionale visie met verve uit en zorgt op de regionale speerpunten voor een herkenbaar gezicht naar andere overheden en maatschappelijke partners. Lobby en branding zijn belangrijke taken om de positionering van het gebied provinciaal, nationaal en mogelijk internationaal vorm te geven.

Goede regionale afspiegeling
De bezetting is een goede afspiegeling van de deelnemende gemeenten. Voor een evenwichtige
verdeling over de gemeenten komen de leden van het DB uit: de grootste gemeente; een kleine landelijke gemeente; een relatief grote landelijke gemeente en; een gemeente ten zuiden van de Waal. Met afgevaardigden uit Tiel, Neerijnen, Buren en Zaltbommel wordt hieraan invulling gegeven. De leden zitten overigens niet namens hun gemeente in het DB, maar vertegenwoordigen álle deelnemers.

- einde persbericht -

Perscontact (niet ter publicatie)
Roland van Schelven, voorzitter Regio en/of Ilona van Wamel, secretaris Regio: telefoon (0344) 63 85 55 (secretariaat Regio Rivierenland).

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief